قرآن

آثار تربیتی و اخلاقی تکرار بسم الله واعجاز آماری آن

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید.

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید .

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه پدیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

دیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

عمر قادر

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید .

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه پدیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

عمر قادر پور

منبع
sozimihrab
برچسب ها

عمر قادرپور

آذربایجان غربی - سیمینه - بوکان نویسنده و مترجم دعوتگر دینی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود

همچنین ببینید

بستن
بستن