اصول

آموزش عقاید اسلامی / ایمان به خدا

فصل اول: ایمان به خداوند

 انسان مسلمان به خداوند ایمان دارد ؛ بدین معنی که به وجود او به عنوان پدیدآورنده آسمانها و زمین و جهان آشکار و پنهان و آفریدگار و مالک همه چیز باور دارد . خداوندی که هیچ فرمانروا و فریادرسی بجز او مشروعیت ندارد ،و آفریننده ای به غیر از او نیست  و همه صفات کمال و جمال را داراست ، و از هر گونه کمبود و نقصانی بری می باشد ، و این باور پیش از هر چیز مدیو ن هدایت خداوند است ؛ البته دلایل نقلی و عقلی هم در این رابطه وجود دارد.
دلایل نقلی بر وجود خدا

۱-در قرآن خداوند متعال در ارتباط با وجود و آفریدگار آفریدها و اسماء و صفات خود می فرماید: الأعراف:۵۴) “پرودگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش دوره آفرید ، سپس به اداره جهان هستی پرداخت با(پرده تاریک) شب ، روز را می پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است ، خورشید و ماه و ستارگان را آفریده است ، و جملگی مسخر فرمان او هستند ، آگاه باشید که تنها او می آفریند و تنها او فرمان می دهد . بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان خداوندی است که پروردگار جهانیان است”.

-همچنین می فرماید : الحشر :۲۲-۲۴ ) ” خداوند کسی است که بجز او پروردگار و معبودی نیست به جهانیان نهان و آشکار آگاه است او (در این جهان در حق همگان ) دارای رحمت فرا گیر، و(در جهان دیگر در حق مؤمنان ) دارای رحمت خاص است . خداوند کسی است  که جز او پروردگار و معبودی نیست ، او فرمانروا ، منزه و بی عیب و نقص ،امان دهنده ، و امنیت بخشنده، مراقب و نگاهدارنده و قدرتمند و چیره ، بزرگوار وشکوهمند ، والامقام و فرازمند است و او فراتر و والاتر از آن چیزهایی است که شریک او می نمایند او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی ، و صورتگر جهان است ،دارای نامهای نیک و زیباست ،همه آن  چیزهایی که در آسمانها و زمنین هستند او را تقدیس و تسبیح می گو یند، و او چیره و کارهایش بجا و به موقع است”.
 -در آیه دیگر از قرآن می فرماید:-(الأنبیاء:۲۲) “اگر در آسمانها و زمین غیر از الله ، معبودها و خدایان دیگری وجود می داشتند و (امور جهان را اداره می کردند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می گردید (و نظم نظام هستی به هم می خورد ) لذا خداوند صاحب سلطه بر جهان بسی برتر ازآن چیزهایی است که آنها به او نسبت می دهند وبر زبان می رانند”.

۲- پیام رسالت حدود یکصد و بیست و چهارهزار پیامبر متضمن وجود آفریدگاری خداوند برای همه موجودات جهان ، و تصرف در آنها ، و اسماء آن پیامبران و فرستادگان بطور مستقیم یا به وسیله فرستاده ای و یا به صورت الهام قلبی سخن گفته است، سخنی که آنها کمترین تردیدی در مورد تعلق آن به خداوند و وحی بودنش نداشتند.

 عقل بشری تکذیب پیام و رسالت این تعداد بسیار از برگزیدهای بشریت و عصاره انسانیت را محال می داند ، واتفاق واجماع آنها را بر پیامی نادرست و چیزی که به آن آگاهی نیافته و برایشان محقق نشده و به صورت یقین وقاطع درستی آن را در نیافته باشند محال وغیر ممکن می شمارد ؛ زیرا آنان به نسبت دیگر انسانها از بی آلایشی شخصیتی واندیشه برتر وراستگویی بیشتری برخوردار بودند.

۳- ایمان واعتقاد میلیاردها انسان به وجود آفریدگار وادای عبادت و فرمانبرداری از او گواه گرانقدر دیگری بر وجود خداوند است، زیرا معمولاً وعادتاً مردم خبر و سخن یک و دو نفر را تصدیق می کنند ، تا چه برسد به خبر وایمانی که جماعت وامت وتعداد غیر قابل شماری از مردم آن را خبر دهند وبه آن ایمان داشته باشند، ودر کنار آن شهادت وگواهی عقل وفطرت را برای این ایمان وعمل خود نیز داشته باشند.

۴- ایمان میلیون ها عالم ودانشمند درمورد و وجود خداوند واسماء و صفات و آفریدگاری وتسلط او بر تمامی آفریده ها وبه همین خاطر عبادت و فرمانبرداری آنها از خداوند و دوستی ودشمنیشان در راستای رضایت او، گواه دیگری بر وجود خداوند است.
دلایل عقلی:

۱- وجود این همه سیاره ها وستارگان وکهکشان ها و پدیده های مختلف به وجود خداوند قاطعانه شهادت می دهند. و از طرف هیچ کس نمی تواند مدعی شود واثبات نمایدکه کسی به جز خداوند این جهان و پدیده ها را آفریده است؛ زیرا عقل واندیشه بشری به وجود آمدن چیزی را بدون نیازبه وجود آورنده محال می شمارد. حتی ساده ترین اشیاء را بدون پدید آوردنده غیر ممکن می داند، و هیچ عقل سالمی نمی پذیرد که بدون احتیاج به آشپز و وسایل آشپزی هیچ غذایی طبخ می گردد یا فرشی بدون نیاز به کسی ونیرویی خود به خود گسترده می شود. در عین حال این همه پدیده های گوناگون که در گستره جهان پهناور وجود دارند، همچون ستارگان وسیاره ها و ماه وخورشید باحجمهاواندازه ها ومسیر ومدار حرکت مختلف وزمین باهمه آفریده ها ازجمله انسان و پدیده های پنهان و حیوانات با گونه ها و شکلهاورنگهای مختلف ودارای ادراک وشناخت های متفاوت و ویژگیها ونشانه های گوناگون، ومعادن مختلف که هر یک منافع خاصی را تامین می نمایند، وجریان جویبارها رودها ودریاها و درختان وگیاهان گوناگون با گونه ها وطعم ها و بوها و ویژگیها و فوائد مختلفی که دارند، همه گویا و معترف به وجودخداوند آفریدگار جهان شهادت می دهند. 

۲- وجود قرآنی که آن را مطالعه نموده و در مورد آیاتش می اندیشیم ومعانی آن را در می یابیم، خود دلیل دیگری بر وجود خداوند است، زیرا کلام بدون گوینده و سخن بدون سخنگومحال است ، کلام خداوند شاهدی است بر وجود او ؛ به ویژه که کلام او حاوی استوار ترین قوانینی است که تاریخ بشریت به خوددیده است، وقوی ترین راهکاری است که خیرات و منافع فراوانی را برای انسان به ارمغان می آورد وبسیاری از صحیح ترین تئوری های علمی، وامور غیبی، وحوادث تاریخی را بر اساس واقعیت و حقیقت بیان می نماید. وعلی رغم تفاوت زمان ومکان هیچ یک از احکام شریعت او از ایجاد فوائد و منافع باز نمانده است، وهیچ یک از تئوری های علمی آن مخدوش نگردیده، وهمه امور غیبی که قرآن آنها را بیان نموده بر خلاف واقع نبوده اند.

همچنین هیچ تاریخ نگار و تاریخ شناسی این جرات را به خود نداده که یکی از ده ها قصه وداستانی را که قرآن بیان می نماید، یا یکی از حوادثی را که بصورت مختصر یا مفصل راجع به آنها سخن گفته تکذیب نماید.

 نسبت دادن اینگونه کلام حکیمانه و صادقانه به انسان برای عقل واندیشه بشری قابل قبول نیست ؛ زیرا با میزان توانایی وحدود دانش بشری سازگار نمی باشد ؛ در نتیجه وقتی که قرآن کلام وسخن انسان نیست، معلوم می شود که، کلام آفریدگار انسان ونشانه وجود ودانش وقدرت وحکمت اوست. 

۳- وجوداین نظم و ساختار دقیق که در قوانین آفرینش و آفریدن و دگرگون شدن موجودات زنده وجود دارد، دلیلی بسیار گویا بر وجود خداونداست ؛ همه آن موجودات مشمول این قوانین وسنت ها می باشند ونمی توانند از چهارچوب آنها پارا فراتر بگذارند، برای مثال انسان به صورت نطفه در رحم جای می گیرد  ومراحلی بر او می گذردکه بجزخداوند متعال کسی در آن نقشی ندارد  و سپس به صورت انسانی آراسته در می آید

و این به آفرینش او ارتباط دارد و در مورد رشد و تحولات جسمی و روحی او از کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری حال و وضع به همین صورت است .

 این قوانین عام و فراگیر بر انسان و حیوان ودرختان و گیاهان ، همچنین بر سیاره ها و کهکشان ها حاکم است و همه آنها با آن قوانین ارتباطی ناگسستنی پیدا نموده و هیچ یک از دایره آنها خارج نمی شوند و چنانچه چنین چیزی روی بدهد و مجموعه ای از ستارگان از مدار و مسیر حرکت خود خارج شوند،سببب نابودی نظام هستی می گردند وصفحات کتاب زندگی از هم پراکنده می شوند ؛  براساس آن دلایل عقلی و منطقی و نقلی است که انسان مسلمان به وجود خداوند و آفریدگاری و فرمانروانی  و فریادرسی او بر همه گذشتگان و آیندگان ایمان و یقین پیدا می کند  و بر مبنای همین ایمان و یقین است که همه امور و شئون زندگی او سر و سامان پیدا می نماید.

منبع : کلیات اسلام مولف: ابوبکر جابر الجزایری مترجم: عبدالعزیزسلیمی

 

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن