اخلاق و تزکیهعلمی

آنجا کە طب ابدان بر طب قلوب پیشی می‌گیرد !!

با دنیایی متلاطم از رعب و هراس در برابر دیوی ناهویدا چون کرونا مواجه شدەایم کە همگان را دچار اضطراب و پریشان حالی کردە و نظم نوینی را برپا کردە است.
پزشکان از وجود ویروسی نوظهور اطلاع رسانی کردەاند کە مسری و مرگبار است و از همین رو توصیەهایی بهداشتی و تغذیەای را ارائە دادەاند.
ایشان ابراز داشتەاند انتقال و سرایت ویروس کرونا از راههای متعددی امکان پذیر است و برای جلوگیری از آن ضرورت دارد نکاتی را مراعات نماییم:
بە اماکن عمومی رفت و آمد نداشتە باشیم؛ پیوستە دست‌ها را با آب و صابون شستشو دهیم؛ پارەای وسایل از جملە گیرەی درها، دستەی لولەها، کلید‌برق‌ها و … را ضد عفونی نماییم؛ از دست دادن بە هم خودداری نماییم و ….
در رابطه با تغذیە نیز ابراز داشتەاند غذاهایی را میل نماییم کە مزاجی گرم دارند و از خوردن غذاهایی با مزاج سرد حتی الامکان پرهیز نماییم.

وقتی نگاهی گذرا بە دنیای واقع می‌اندازیم، درمی‌یابیم کە مردم کاملا مخلصانە یعنی نە بە خاطر این و آن، بلکە کاملا بە خاطر باور و اعتقادشان بدان توصیەهای پزشکی جامەی عمل پوشیدە و اطرافیان و خانوادەها را نیز از ورود آن ویروس هشدار می‌دهند.

آفرین بر عقلانیت کە چنین نیکو در برابر آن غول ناپیدا سنگر گرفتە و راههای مقابلە با آن را مسدود می‌نماید.

حال می‌طلبد نگاهی به توصیەهای دنیای پزشکان روحی روانی نماییم کە از وجود دنیای ماورایی اطلاع رسانی نمودە و بیان داشتەاند خدایی نامرئی، جهان هستی و ما را آفریدە، اختیاراتی جزئی فراسوی بشر نهادە و هشدار دادە کە در دنیای پس از مرگ راجع به حوزەی اختیاری مورد بازخواست قرار می‌گیریم و برای اینکە بتوانیم از سرنوشتی نیکو برخوردار باشیم باید در زمینەهای متعددی نسبت بە دستورات وحیانی و آسمانی مطیع و فرمانبردار باشیم.

متخصصین این حوزە ابراز داشتەاند برای کسب امتیازات در دنیای پس از مرگ باید با مردم خوش رفتار باشیم؛ حق هیچ احدی را پایمال نگردانیم؛ فقرای جامعە را دستگیری نماییم؛ غرور و خودبینی را کنار گذاریم؛ با درد و رنج مردم بسازیم و بسوزیم.
آنچە حلال اعلان شدە بنوشیم و بهرە ببریم و از حرام و منهیات بپرهیزیم و دوری گزینیم.
با خدای خود ارتباط برقرار سازیم و صفای روح و روان را فراهم آوریم تا آرامش و امنیت را برای خود بهینە سازیم.
با نگاهی گذرا بە دنیای واقع خواهیم دید کە بیشتر مردم در این راستا بازندە رفتار می‌نمایند و غول مرگ واقعی را طبیعی انگاشتە و دنیای ماورا را سادە و یا خیالی پنداشتەاند.

عزیزان و بزرگواران! کمی با خود بیاندیشیم….

چگونە باور کردیم ویروسی کشندە بر گیرەی درب جا می‌ماند و ما را تهدید می‌کند، اما هنوز نتوانستەایم توانایی و عظمت خداوند را در شاخەی گلها، زیبایی جاندارها، درخشش ستارەها و… مشاهدە نماییم؟

چگونە باور کردیم آن ویروس، مرگی جانگداز را برای مبتلایان فراهم می‌آورد و باید راههای پیشگیری را دربر گیریم، اما قدرت خداوند برای زندە کردن مردگان و مواجهەی آنان با سرنوشت کردارشان را نادیدە انگاشتەایم؟

ای کاش بە خود می‌آمدیم و همین ویروس ناهویدا را هشدار دهندەای واقعی برای پی بردن بە واقعیت‌های اصیلی چون ذات الهی و دنیای ماورا قرار می‌دادیم کە از قدیم گفتەاند:

عاقلان را اشارەای بس است.

باشد کە من و شما بە خود آییم و با خدای خود تعهدی ایمانی سردهیم و برای دنیای آخرت توشەای ارزندە اندوزیم.

✍️ سردار شمامی – بانه

برچسب ها
نمایش بیشتر

سردار شمامی

@ کردستان - بانه @ نویسنده - مترجم @ فعال دینی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن