خانواده

درمدرسه حج چه چیزی یاد می گیریم؟

حج عبادتی بزرگ ویکی ازارکان وپایه های پنجگانه ی اسلام است که پیامبرگرامی،منوط به استطاعت،درتسریع وتعجیل بدان،ماراأمرنموده.

بدون شک فریضه ی حج آموززشگاه بس بزرگی است که حج کنندگان درآن بادروسی مفید وسودمندمواجه میشوندوفرصتی است برای آنان تابتوانند- نه تنهادرحج- بلکه درطول عمرخودازآن توشه وبهره برگیرند.

واین دروسها:

۱ تقوی است: تقوی گُهرصالحان ونیکان،آرمان رستگاران وشعارمؤمنان است،منظورومقصدهمه ی عبادت هاوبندگی هاست،که تحقق آن درحج،باتعظیم شعائرواجتناب ازمنهیاتِ احرام ومواظبت برعبادت های آن تجلی وتبلور می یابد.

۲ خُلق وخویِ نیکو:

درشدائدوسختی هاست که حقیقت وکُنه خُلق وخویِ انسان آشکار می شودوانسان درحج باشدائد،فشاروازدحام روبرووبه تعدادانسان هادرحج باانبوهی ازخصلت هاوطبایع مواجه می شودودرتعامل باآنهابه نیروی صبروبردباری،حلم ونرم دلی ،عفووگذشت وکَرم وبزرگ منشی نیازداردواین جزبامجاهدت نفس وآموزش دادن آن بامحنت هاورنج هامیسرنمی شود.

۳ یادآوری صحنه ی آخرت:

درحج برای حج کننده صحرای محشر تداعی می شود.

اجتماع کثیری ازانسان هابااختلاف درسرزمین ورنگ پوست ولهجه وزبان،ازمشرق ومغرب درصحرای عرفات برای حج کنندگان،روزتجمع بزرگ وعظیم که همان روزقیامت است به نمایش می گذارد وآنان رابرآن میداردکه خودرابرای چنین روزی آماده وزادوتوشه ای برگیرند.

۴ به خداپناه بردن:

حج کننده ازهمان وهله ی اول که بسوی حج گام برمی داردباشوروشعفِ وصف ناپذیری باخدارازونیاز می کند تاصحیح وسالم به مقصد برسدودراثنای انجام شعائرازخداعاجزانه استدعای قبولی مناسکش راداردودراوج ازدحام وشلوغی صحت وسلامتی رامسئلت می نمایدودراماکنی که دعادرآن مستحب است به دعاورازونیازمشغول وبه خداپناه می برد

۵ نیاز بندگان به الله: همه ی بندگان پروانه وارپیرامون بیت الله الحرام امیدوارانه پَرپَرمی زنند وازقهروناراحتی ربّشان دوری می جویندودرمقابل پروردگاربه فقروناتوانی،عجزونیازشان اعتراف می کنند.

واین بعضی ازدروس وپندواندرزهایی است که هرکس دراین مدرسه باچنین بینشی درآن تأمل وازآن پیروی کند،تمام گناهانش بخشیده وبه خیردنیاوآخرت دست می یابد.

امّابه شرطی که دانش آموزدرک مطلب کندوبدان عمل نمایدواخلاقش راطبق آن تنظیم‌ ومیزان نماید.

ترجمه: فهیم کاظمیان

نمایش بیشتر

فهیم کاظمیان

استان آذربایجان غربی مویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن