اندیشه

سخنی با دختران جوان دعوتگر

نسل جوان بیداری و مسؤلیت ها 

خداوند همه ی انسان ها را بر اساس فطرت پاک واصیل خلق می کند، ولی تنها عده ای از انسان ها که به ارزش های وجودی خود پی می برند وبر اساس این ارزش ها زندگی می کنند، راه رستگاری را می پیمایند.

ما معتقدیم که اسلام زنان را عزت بخشید واحکام خود را بر اساس نیازها وواقعیت های فطری آن صادر کرد ودر کنار آن مسؤولیت ها وامانت هایی را به آن ها سپرد؛ چرا که تحقق بهترین امورو تربیت بهترین نسل ها جز با مهردستان زنان ومادران ممکن نیست.

جامعه را مردان بزرگ می سازند ومردان بزرگ با دستان زنان بزرگ پرورش می یابند. در همین جا نقش دختران مسلمان به خوبی مشخص می شود ؛زیرا اگر آن ها ارزش وجودی خود را وآنچه را اسلام در مورد زن مقرر داشته به طور صحیح بشناسند،نه تنها در عرصه ی ایمان، بلکه حتی در عرصه ی اعمال ورفتار اجتماعی نیز گوی سبقت را از دیگر زنان خواهد ربود.

خداوند از زنان ودختران نیکوکار، آنان که ارزش ومسؤولیت های خود را به خوبی می شناسند، به نیکی یاد می کند و خصوصیات آن ها را چنین برمی شمارد:

….مسلمات مؤمنات قانتات تاِئبات عابدات سا ئحات ثیبات وابکارا)تحریم:۵ زنان مسلمان ، با ایمان ، فروتن ، توبه کننده ، عبادتگزار ، گردش کننده وحرکت کننده(در راه نیکی وعبادت)دوشیزه وغیره دوشیزه

با این حال باید گفت: جامعه ی دختران مسلمان در این شریط با دو مشکل رو به روست:

 مشکلی که به شناخت وضعف معرفت درونی بر می گردد و مشکلی که حاصل تصور های غلط وتحمیلی دیگران بر این جامعه است.

آنچه به عنوان بی بند و باری وبی قیدی شناخته می شود واقعیتی است که جامعه ی دختران جوان با آن مواجه است. گم کردن ارزش های خود، ارزان فروشی وگم کردن راه زندگی سبب شده تا بسیاری از زنان ودختران بیش از این که یک انسان ارزشمند وقابل احترام در اجتماعات باشند، به وسیله ای برای لذت وسرگرمی مردان تبدیل شوند.

بدون این که وارد بحث های مفصل اخلاقی واجتماعی در این خصوص شویم تنها می باید این نکته را مد نظر داشت که اگر زنان ودختران مسلمان مسؤولیت واهمیت خود را به خوبی می شنا ختند، هرگز تعداد زیادی از آن ها در جامعه حیران وسر گردان نبودند، بدون این که بدانند چه می خواهند و هرگز سبب حیرانی و سرگردانی دیگران نمی شوند.

از طرفی، ما می دانیم که امروزه تصورات غلطی در خصوص زنان وجود دارد که این تصورات بر دوش زنان و دختران با ایمان ومتعهد سنگینی می کند، تا آن جا که دختران بدون تعهد می توانند به پارک وسینما وبازار بروند، این دختران متعهد حتی برای رفتن به مسجد هم مشکل دارند؛ زیرا در تصور بسیاری از افراد زن مؤمن ، زن خانه نشینی است که حتی برای یاد گیری تعا لیم دینی نیز نباید از خانه خارج شود.

این تصوراتی است که هرگز از ریشه واصالت اسلامی، حداقل در صدر اسلام برخوردار نبوده است؛ زیرا خداوند رسالت دعوت و بیداری را رسالت مشترک زنان و مردان تلقی می کند و زنان و مردان با ایمان را پشتیبان یکد یگر می خواند و اگر دختران جوان مسلمان نتوانند برای بیداری جامعه ی خود گامی در جامعه بر دارند، پس چگونه می خواهند این رسالت الهی را به انجام برسانند؟

(المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر) توبه:۷۱ اسلام آزادی را برای زنان به ارمغان آورده است ، اما برای رشد وتکامل ونه برای ارزان فروشی وفراهم نمودن زمینه سوء استفاده ی دیگران .

با این حا ل وجود مشکلات و تصورات غلط هرگز نمی تواند بهانه ی بی قیدی اخلاقی باشد.

 اگر در راه حرکت صحیح اجتماعی نسل جوان دختر موانعی وجود دارد وعده ای با  ناآگاهی در این مسیر ایجاد اختلال می کنند، راه نجات هرگز روی آوری به فرهنگ غربی وابتذال نیست؛ زیرا ما از آزادی متعهدانه صحبت می کنیم ، نه از راهی که به تباهی ختم می شود . از آزادی که مبنا واساس آن حیا باشد نه آزادی که نسبت به هیچ اصولی احساس تعهد نکند؛ زیرا چنین آزادی جز خودکامگی وایجاد فرصت سوء استفاده و

تجاوز به حقوق دیگران ونادیده گرفتن حریم ها چیزی را به ارمغان نخواهد آورد .

*اگر برای فعالیت اجتماعی وحتی تحصیل دختران جوان مسلمان موانعی وجود دارد ، این موانع باید با تلاش وپشتکار وحفظ حیا برداشته شود. تنها رفتار های صحیح هستند که می توانند تصورات غلط را نابود کنند. پس اگر فرصتی به دخترجوان مسلمان داده شد، او باحفظ حجاب وحیا وشؤونات اسلامی وارد جامعه می شود و در راه علم وکسب معرفت واصلاح جامعه گام برمی دارد ونسبت به موقعیت خود احساس مسؤولیت می کند.

بدین ترتیب دختر جوان مسلمان به الگویی برای دیگرزنان ودختران تبدیل می شود . او وارد جامعه شده است، اما نه برای خود نمایی ونه با آرایش های فتنه انگیز . او با حجاب وحیا وبا هدف رشد خود ودیگران وارد جامعه می شود ؛ وتفاوت دارد با دخترانی که وارد جامعه می شوند تا خود را و زیبایی هایشان را عرضه کنند واین که دل دیگران را بربایند ودر تباهی وسقوط اخلاقی در جامعه سهیم باشند .

اگر دختر جوان مسلمان با حفظ ارزش های اسلامی وارد جامعه شود بهترین دفاع را از خویش وتفکر اسلامی نموده است. با رفتارش بسیاری از ذهنیت های غلط را نسبت به حضور زن در جامعه پاک می کند وباعث می شود تا به دیگردختران مسلمان متعهد فرصت وآزادی عمل داده شود ووحشت ناشی از بد بینی فرو بریزد واین ایده در میان اذهان شکل بگیرد که اگربدی وجود دارد نیکی هم وجود دارد واگر دختران بد رفتار وجود دارند،دختران نیک رفتار هم وجوددارند.

از طرفی، مشارکت اجتماعی وسیاسی دختران متعهد مسلمان سبب می شود که اتهامات

زیادی از دامان اسلام زدوده شود.دیگر اسلام مخالف حقوق وحضور اجتماعی زن تلقی نمی شود ودیگر تفکر اسلامی بهانه ای برای الگو برداری از غرب نخواهد بود تا آزادی وحقوق زن مساوی با بی قیدی وبی حجابی تلقی شود.

این مسؤولیت سنگین اجتماعی زنان ودختران مسلمان است ؛ آنان پرورش دهنده ی نسل آینده ی جامعه هستند. سلامت این نسل، سلامت نسل آینده است وبیماری آن ظهور نسلی بیمار در آینده ختم خواهد شد.

شایسته است دختران جوان امروز به مسؤولیت های ایمانی خود آگاه باشند واز استعدادهای خود به خوبی استفاده کنند؛ زیرا مسؤولیت دینی دختران مسلمان جدا از مسؤولیت های مردان مسلمان نیست.

دختران وزنان نیمی از جمعیت زنان را تشکیل می دهند.محکوم نمودن زنان به چار چوب خانه ها معطل نمودن نصف استعداد ها ی جامعه است.همین طور که اگر زنان به قصد خودآرایی وارد جامعه شوند، بازهم نصف استعداد جامعه به میدان نیامده تا در سازندگی وادای رسالت دینی عمل کند، بلکه برای امور بیهوده وانحراف دیگران به میدان آمده است.بنابر این مسؤولیت دینی دختران مسلمان بسیار مهم تر ووالاتر از رقابت

هایی است که در آرایش ومد میان بسیاری از دختران امروز رایج است.مسؤولیت دینی

دختران جوان بسیار مهم تر و والاتر از در خانه نشستن، غیبت کردن، چشم وهمچشمی ورقابت برای تحقق آرزوهای دنیوی است.

آری، دختر جوان مسلمان هم به ارزش های وجودی خودآگاه است وهم مسؤو لیت های خود رابه نیکی می شناسد.

الگوی او زنان مسلمانی است که در صدر اسلام به خاطر خدا زیستند وشهید شدند و همراه با شوهران خود هجرت کردند و به خاطر از دست دادن شوهران وپسران خود تردیدی در ایمان به دل راه ندادند؛ چرا که آن را رحمتی از از جانب خدا دانستند.

چنین دخترانی وارث زنان بزرگ وپاکدامن عصر پیامبر(ص) هستند والگوی آنان، زنانی مثل:ام المؤمنین عایشه وفاطمه دختر پیامبر (ص)هستند که در اوج پاکدامنی نسبت

به امور اجتماعی و دینی امت اسلامی فعال بوده اند.

زنان مؤمن عصر پیامبر(ص)چنین خصوصیاتی داشتند ودر دامن آنان بود که نسل تابعین، یعنی بهترین نسل بعد از صحابه تربیت شد وظهور کرد .

راهی که در مقابل دختران جوان مسلمان عصر ما وجود دارد راهی است که زنان ودختران مؤمن در کذشته پیموده اند.

آ ن ها می خواهند باشند با حفظ موجودیت وکرامت وتمامی حقوقی که خداوند به عنوان انسان به آن ها عطا کرده است.

تحقق این حقوق تنها با سلامت روان وحفظ ارزش ها ودرک رسالت ها ممکن است، تا آن جا که رحمت خداوند در قالب بیداری اسلامی نمود پیدا کند و این بیداری راه درست زیستن و درست اندیشیدن را به دختران جوان مسلمان وبه آن ها که دلسوزانه به رفتار ایشان می نگرند، نشان دهد.

آبتین امیری

————————————–

منبع : بیداری اسلامی و نسل جوان

مولف : آبتین امیری

انتشارات : نشر احسان

نوگرا

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن