مناسبت ها

سیمای ایمانی روز عاشورا

سیمای ایمانی روز عاشورا
متعب بن محمد بن أحمد المهابی
ترجمه: عبدالله رشی مقدم
سپاس و ستایش سزاوار خدایی است که بندگان متقی اش را نجات می دهد، و یاور موحدان است و در آیات و رهنمودهایش موعظه و نصیحت برای مؤمنان وجود دارد، و درود تحیات بر برترین شکرگزاران و پیشوای موحدان؛ بنده ی پروردگارش؛ کسی که تا آخرین لحظه های زندگی اش بهترین بنده خدا بود و بر خاندان پاکش، برترین درود و کامل ترین تحیات،‌ باد.
سپس:
چقدر زیبا است روزهایی که انسان در آن کارهای نیکو و پاکی انجام می دهد، کارهاییکه اصول آن بر پایه¬ای ثابت و محکم که ریشه اش؛ از نظر سخن و رفتار، تنها توحید و عقیده¬ی سالم، است، و عبادتش بر مبنای شرع و کارهایی که فقط بخاطر رضای خدا انجام می دهد می باشد، و فروع آن اعمال صالحی است، این است زندگی پاک؛ خداوند متعال می فرماید: ﴿ من عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاه طیبه﴾ [النحل:۹۷]. ترجمه: هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم؛

این ایام نیکویی است که ایام نیکوی دیگری بدنبال آن می آید و هیچ مناسبتی نمی گذرد مگر اینکه مناسبت دیگری پس از آن می آید، کامیاب کسی نیست که در آن روزه بگیرد، بلکه کسی است به آن برسد و در آن روزه بگیرد و قبولی آن را کسب نماید؛ چون عده ای در این ایام، بر حسب عادت، روزه می گیرند، ولی مسلمان می داند که رستگاری و سعادت او کامل نمی شود مگر زمانی که کارهایش مورد قبول و تأیید خداوند واقع شوند، مصداق آن فرمایش خداوند متعال است: ﴿ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ ﴾ [المائده: ۲۷]؛ ترجمه: خدا، تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد! سعدی(رحمت خدا بر او باد) گفته است: مقصود : متقیان برای خدا در این کار است، طوریکه کارهایش مخلصانه برای خدا باشند، پیروی کنندگان از سنت رسول الله (ص)
رسول الله (ص) در میان ایام محرم؛ روزه ¬ی روز عاشورا را به فضل بزرگی که بخشش گناهان یک سال گذشته است، اختصاص داد، در حدیث ابی قتاده است که در مورد روزه عاشورا از رسول الله (ص) پرسیده شد،‌ فرمود: “گناهان سال گذشته را مورد بخشش قرار می دهد” روایت مسلم
و این منت خدا است که بر ما نهاده؛ اینکه با گرفتن یک روزه، گناهان یک سال را می بخشاید؛ بشرطیکه مسلمان از گناهان بزرگ دوری نموده و بر گناهان کوچک اصرار نورزد، خداوند بسیار بخشنده و بزرگوار است.
ابن قیم (رحمت حدا بر او باد) در کتاب “زاد المعاد” یاد آور شده است؛ رزوه¬ی عاشورا بر سه مرتبه واقع است:
مرتبه یکم: گرفتن روزه¬ی نهم، و دهم، و یازده هم، و این کامل ترین شکل آن است.
مرتبه دوم: روزه¬ی نهم و دهم، و این مخالفت با اهل کتاب است در روزه گرفتن روز عاشورا، از ابن عباس روایت شده، هنگامی که پیامبر(ص) روز دهم را روزه گرفت، و به گرفتن آن دستور داد، گفتند: ای رسول خدا، این روز را یهودیان ارج می نهند، پیامبر(ص) فرمود: «پس اگر ما سال آینده زنده بمانیم؛ روز نهم را هم روزه خواهیم گرفت» اما سال آینده پیامبر (ص) فوت نمود و زنده نماند. روایت مسلم
مرتبه سوم: روزه ی دهم به تنهای است
از ابن عباس روایت شده(رض) گفت: «پیامبر(ص) وارد مدینه شد و یهودیان را مشاهده کرد که روز عاشورا را روزه می گیرند و فرمود: این چیست؟ گفتند: این روز شایسته ی است که در آن خداوند بنی اسرائیل را بر دشمنشان پیروز گردانید، بنا بر این حضرت موسی آنرا روزه گرفت، پیامبر(ص) فرمود من از آنها به موسی نزدیک ترم، بنا بر این عاشورا را روزه گرفت و دستور به روزه گرفتن آن داد» بخاری آنرا روایت نموده است.
ما از این حدیث تسلی دل هر عالم و مربی را لمس و احساس می نماییم، که درس های خیر و خوبی به مردم ارائه می دهند. همچنین تسلی دل هر کسی که امر به معروف و نهی از منکر می نماید، و هر دعوتگری که بسوی الله دعوت می نماید، و تسلی دل هر اندوهگینی و هر مصیبت دیده ای را می یابیم که فقط بر خداوند توکل می نماید و هدایت و کامیابی را از او می طلبد، و خداوند(عز و جل)‌ را پناهگاه خود قرار داده و میل به سوی او دارد. بنا بر این مستحق آن است که خداوند او را یاری رساند و از دسیسه¬ی دسیسه چینان و طاغوتیان و ظالمان، نجات دهد، پس کسی که در آرامی و امنیت با خدا باشد، خداوند در سختی با ایشان خواهد بود، وی را پشتیبانی می نماید،‌ کمک رسان و تأیید کننده او خواهد بود، داستان موسی (علیه السلام) با فرعون داستان ایمان و پایداری به کمک خداوند است، و عاقبت از آن متقیان است، و در این داستان این موارد را می یابیم؛ هر سختی ای آسانی را بدنبال خواهد آمد، و هر مصیبت و بلایی فرج و گشایشی را در پی خواهد داشت، همه این ها به دستور خداوند خواهد بود، و این روزها که گذشت دلیل و گواهی بر راستی آن است.
فعن أبی العباس عبدالله بن عباس – رضی الله عنهما – قال: کنت خلف النبیّ – صلى الله علیه وسلم – یومًا، فقال: “یا غلام، إنّی أعلّمک کلمات: احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمه لو اجتمعت على أن ینفعوک بشیء، لم ینفعوک إلا بشیء قد کتبه الله لک، ولو اجتمعوا على أن یضرّوک بشیء لم یضروک إلا بشیء قد کتبه الله علیک، رفعت الأقلام وجفّت الصحف”؛ رواه الترمذی وقال: حدیث حسن صحیح وفی روایه غیر الترمذیّ: “احفظ الله تجده أمامک، تعرّف إلى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده، واعلم أن ما أخطأک لم یکن لیصیبک وما أصابک لم یکن لیخطئک، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الکرب، وأن مع العسر یسرًا”،
ازابوالعباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که ایشان فرمودند: روزی من (بر سواری) پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سوار بودم (که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم) فرمودند:آهای پسرهمانا من به تو چند سخن می آموزم: (دین و فرامین)الله را حفظ و رعایت نما؛ الله ترا حفظ می نماید(دین و فرامین) الله را حفظ و رعایت نما؛ الله را جلویت خواهید یافت، هرگاه چیزی خواستی فقط از الله بخواه و هرگاه کمک خواستی فقط از الله کمک بخواه، واین را بدان که اگر تمام امت جمع شوند و بخواهند که به تو نفعی برسانند بتو هیچ نفعی نخواهند رساند مگر آنچه که الله برایت نوشته باشد واگر تمام امت جمع شوند و بخواهند که به تو ضرری برسانند بتوهیچ ضرری نخواهند رساند مگرآنچه که الله برایت نوشته باشد قلمهای (تقدیر) برداشته و صحیفه های (تقدیر) خشک شده اند. در روایت غیراز ترمذی آمده: (دین و فرامین)الله را حفظ و رعایت نما الله ترا حفظ می نماید، (دین و فرامین) الله را حفظ و رعایت نما الله را جلویت خواهید یافت، الله را در حالت آسانی و راحتی بشناس او ترا در حالت شدت و سختی خواهد شناخت ، و این را بدان که آنچه به تو نرسیده نبوده که به تو برسد وآنچه که به تو رسیده نبوده که به تو نرسد، و بدان که قطعا پیروزی با صبر است و یقینا گشادی بعد از تنگی و مصیبت است و همانا با هرسختی آسانی است .
در این حدیث نبوی سیمایی ایمانی وجود دارد و چکیده اش این است؛ کسی که خدا را حفظ کند خدا نیز وی را حفظ خواهد کرد، و پیروزی بهمراه بردباری است و با سختی آسانی وجود دارد، و بعد از غم و اندوه، گشایش و دلخوشی است، و بعد از تنگنا، روزنه ای وجود دارد، و در نجات موسی (علیه السلام) از دست فرعون و قومش در روز عاشورا سند و مدرک بزرگی وجود دارد، و دلیل روشنی است بر اینکه موسی در آرامش و خوشی خدا را می شناخت؛ پس خدا هم در سختی و مشکلات و تنگنا او را شناخت، پس هنگامیکه اندوه تشدید می یابد و مصیبت بزرگ می شود، گشایش وفرج از طرف خداوند عزیز و حکیم، می آید؛ خداوند می فرماید: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَکُونَ * قَالَ کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ * فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ * وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِینَ * وَأَنْجَیْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ * إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَهً وَمَا کَانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ ﴾ [الشعراء: ۶۱ – ۶۷].
ترجمه: هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: «ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم!» (موسی) گفت: «چنین نیست! یقیناً پروردگارم با من است، بزودی مرا هدایت خواهد کرد !» و بدنبال آن به موسی وحی کردیم: «عصایت را به دریا بزن!» (عصایش را به دریا زد،) و دریا از هم شکافته شد، و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود!
و در آنجا دیگران [= لشکر فرعون‌] را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم!
و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم! سپس دیگران را غرق کردیم! در این جریان، نشانه روشنی است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند! (چرا که طالب حق نبودند)
و این روز بزرگی است؛ که خدا موسی و همراهان او را در آن نجات داد، و فرعون و دار و دسته اش را در آن غرق نمود، برای همین موسی (علیه السلام) بخاطر سپاسگذاری از خدایی که نجاتش داد، روزه گرفت، و پیامبر(ص) و یارانش آن روز را روزه گرفتند، و ما بخاطر تبعیت از پیغمبرمان(ص) آنرا روزه می گیریم، بخاطر سپاسگزاری از خداوند و و با گرفتن یک روز قبل و یا بعد از آن، با یهودی ها مخالفت می کنیم.
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المصدر: صید الفوائد
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/spotlight/0/62406/#ixzz3odNXtOIH

عبدالله رشی مقدم

@ نویسنده و مترجم @ ساکن : آذربایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت و خطیب

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود

همچنین ببینید

بستن
بستن