اندیشهعلمی

طرح والگوى پیشنهادى براى روزهاى پس از کرونا ویروس(با محور از خود شروع کنیم! )

 مخاطبان طرح : روحانیون (ماموستایان)، روانشناسان ومشاوران،جامعه پزشکى وبهداشت ودرمان ، فعالان و”ان جى او”هاى مدنى و علاقمندان به خدمات اجتماعى و… .

✍️ کمال آذرى معلم ومشاورخانواده (سردشت)

        ❤️ اختلال استرس پس از سانحه (   PTSD ) :

         سندرم یا مجموعه‌ای از علائم ونشانه هاى اختلال اضطرابى یا بیماری می‌باشد که در بعضی از افرادی که تحت تاثیر سانحه‌ای ناگوار قرارمى گیرند، دیده مى شود.مانند:

١-بلایای طبیعی (سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، سونامی و…)

  ٢-جنگ وخشونت ( قتل وکشتار،اسارت ،دزدی، سوءاستفاده جنسی، زورگویی و…)

٣-مرگ وفوت عزیزان ، نزدیکان وخویشاوندان

۴-بیمارى ها ( مزمن وسرطانى، صعب العلاج، دیابتى، کروناویروسى امروزى و…)

۵-فقر و وضعیت ناگواراقتصادى (بیکارى، کارگرى وکولبرى؟؟؟!!! ،فاصله طبقاتى و…)

۶-عدم امنیت وآرامش روحى-روانى و… .

٧-مجموعه اى ازعوامل فوق الذکر ( بسیاربسیارخطرناک وقرمز قرمز؟؟؟!!! )

در شرایط استرس زا و خطرناک اختلال پس از سانحه ( PTSD )در بدن ما واکنش‌های طبیعی از جمله سردرد، احساس خفگى،ترس شدید، احساس درماندگى،تعریق، افزایش ضربان قلب، کاهش فعالیت هاى گوارشی و… رخ می‌دهد. که این واکنشها که موسوم به واکنشهای “ستیز و گریز” هستند تحت تاثیر هورمون‌ها و سیستم عصبی ما هستند. این واکنش ها دراین شرایط تاحدودى طبیعى هستند. وبیشتر افراد پس از پایان شرایط استرس زا و خطرناک به حالت عادی بازگشته و بامشکل چندانى روبرو نخواهندشد.

اما در بعضی از افراد حتی پس از پایان یافتن بیمارى وسانحه و حتی تا ماهها و یا سالها پس از آن نیز احساس ترس، احساس خفگى شدید ودرماندگی و دیگر علائم با فراوانى وشدت بیشترباقی می‌مانند. این افراد مبتلا به نشانگان اختلال استرس پس از سانحه می‌باشند.که ازلحاظ روانشناسى وروانشناختى و… سخت ترین وخطرناک ترین رویدادوسانحه مى باشد.که حتماحتماباید تحت نظر و درمان قرار گیرند.حاکمیت و دولت نیزبایدبه این دوره مهم،حساس و ویژه ،اهمیت خاصى قائل

شوندوامکانات وزیرساخت هاى آن را از هم اکنون فراهم سازند. ومهم تر از آن ،به این شکاف عمیق وملموس بین حاکمیت و ملت خصوصا عالمان،اندیشمندان وفعالان فرهنگى -مدنى و… پایان دهند. تانیرو وانرژى، وتوانایى هاى طرفین در راه توسعه،پیشرفت وآبادانى واصلاح امور هزینه گردد 

          باتوجه خطرناک بودن اختلال استرس پس ازسانحه( PTSD ) خصوصا دراین روزهاى ” کرونا ویروسى ” به مخاطبان فوق الذکر:

      پیشنهاد مى گردد درروزهاى پس از ” کروناویروس ” که زندگى مردم به حالات عادى و قبلى خود برمى گردد؛بى شک این حالات نیزداراى محاسن ومعایب خودهستند وباید روالى طى شود تا زندگى پس ازچندماه مبارزه با کروناویروس وهراختلال وسانحه دیگرى از حالت قرمزبه حالت زرد وسپس به حالت سفید(عادى وسبز )خود برگردد.

  بى شک این دوران نیزمانندهر دوره دیگرى از زندگى تهدیدها وفرصت هایى در بردارد، که بستگى به شخص وجامعه اى که در آن زندگى مى کند؛ مى شود فرصت ها را نیزبه تهدید تبدیل کردوبراى خود، خانواده واطرافیان اضطراب وتنش بوجود آورد؛ ویا بالعکس علاوه براستفاده ازفرصت هاى موجود، تهدیدها را نیز از دیدو زاویه اى دیگر دید وبه قول سهراب سپهرى “چشم ها را شست و جورى دیگر دید. “

  با توجه به مواردفوق الذکر وبسیارى دیگر ازناگفته ها -که دراین مقال فرصت بیان وتفسیرآنها نیست- یکى ازمعضلات ومشکلاتى که موجب اتلاف عمرو وقت گرانبهاى فردى وجمعى ، زیان مالى واقتصادى و… مى گردد؛ به زعم نگارنده هم یکى از آسیب هاى اجتماعى و آداب ورسوم وقت گیر وزمان سوز عصردیجیتال است وموجب به تأخیرافتادن امورروزمره زندگى وحتى گاهى عدم وقت جبران آنهاست.

  موضوع وبحث معضل ومشکل  ” مراسم فاتحه خوانى ” است ونشستن چندروزه در مساجدوحتى یک ماهه درمنازل ودست کشیدن از زندگى وامورات روزمره زندگى خانواده متوفى ، خویشاوندان، فامیل و آشنایان نسبى وسببى و… است .

  اگرماموستایان وروحانیون عزیزوبزرگوار باهرطیف وگرایشى که دارند هماهنگ و متحدالقول شوند ودیگرمخاطبان فوق الذکرهم دست دردست هم ازاین طرح والگوى پیشنهادى وجایگزینى مناسب وکارآ ومفید و کاهش و حذف آن بدعت سیئه پشتیبانى نمایند ونهایت همکارى را به منصه ى ظهور برسانند؛ شاهد رشدوتوسعه فردى، اجتماعى ، اقتصادى و… خواهیم شد و درکمترین زمان ممکن ازدیگران پیشى خواهیم گرفت وجامعه اى داراى آسایش و آرامش را شاهد خواهیم بود.

 البته امورمربوط به تدفین وتشییع جنازه و واقعیات وتأکیدات دینى همچون صدراسلام به قوت خودباقى خواهدبود.

جایگزین طرح حذف مراسمات فاتحه خوانى ، جهت ارتباط ماندگارى وتقویت محاسن مراسم فوق الذکر – که بى شک با وجودمعایبش داراى محاسن همدردى، همدلى وارتباط اجتماعى وترمیم وپیوندروابط خانوادگى وخویشاوندى و… بود –  بدین گونه است که در طول فصول سال وماهانه شاهد چهارکلاس متنوع ،لازم وضرورى براى همه اقشارجامعه با سنین مختلف و براى هردوجنس زن ومرد خواهیم بود.

 هرماه که شامل چهار(۴) هفته مى باشد، درهرهفته ویک روز مشخص درهفته مثلا:دوشنبه یا سه شنبه هر هفته ( درشش ماهه اول سال بعد ازنمازجماعت عصر ، درشش ماهه دوم سال بعدازنمازجماعت عشاء )

هفته اول هرماه :کلاس قرآن ومفاهیم آن ،

هفته دوم هرماه کلاس مهارت هاى زندکى وامورات مربوط به روانشناسى ومشاوره ،ازدواج وخانواده  ،

هفته سوم هرماه کلاس سیره پیامبر(ص) ومسائل فقهى وشرعى ،

هفته چهارم هرماه نیزکلاس مربوط به امورات پزشکى ،بهداشتى وتغذیه اى

درمساجد هرمحله با استفاده ازمتخصصان مربوطه برگزار خواهدشد.  

   این طرح وبرنامه به صورت عمومى ودرمساجدشهرى و روستایى برگزار خواهدشد. درروستاها ومحله هاى شهرى که نیروى مناسب وکافى در هرچهار زمینه تخصصى وجود ندارد؛ مى شود ازنیرو وتخصص محله هاى دیگر استفاده کرد ویا دویا چندمحله با هم هماهنگ شوند وبرنامه منظم وهماهنگى با هم داشته باشند.

 البته لازم به ذکر است این طرح وبرنامه قبلا ودر سنوات گذشته به صورت موردى وپراکنده برگزار شده است وتاحدودى نتیجه بخش ومفیدبوده است . مسلما اگربه صورت عمومى وجایگزین وبا پشتیبانى مخاطبان فوق الذکربرگزار گردد شاهدنتایج ارزشمندآن خواهیم بود.  ( برنامه فوق الذکر به پیوست مى باشد.)

                                 التماس دعا / کمال آذرى معلم ومشاورخانواده (سردشت) 

١-فروردین ماه / هفته اول:قرآن ومفاهیم آن /هفته دوم: مهارت هاى زندگى و…/ هفته سوم:سیره واخلاق پیامبر(ص) / هفته چهارم :بهداشت وتغذیه و…

٢- اردیبهشت ماه

٣-خرداد ماه 

۴-تیر ماه

۵-مرداد ماه

۶-شهریور ماه

٧-مهر ماه 

٨-آبان ماه 

٩-آذر ماه

١٠-دى ماه 

١١-بهمن ماه

١٢-اسفندماه 

     هرموقعى که ” کروناویروس ” بارگه وبنه اش راجمع کرددواوضاع به حالت عادى برگشت ( ازلحاظ روانشناسى و روانشناختى و…خطرناک ودشوارترین براى عده اى) ؛ این برنامه هم باتمهیدات ازقبل فراهم شده شروع به برگزارى کلاس هاى تخصصى خود خواهدکردوهمه اقشارجامعه را تحت پوشش خود قرار خواهدداد. 

                                    التماس دعا /کمال آذرى معلم ومشاور خانواده

از طريق
کمال آذری
منبع
http://sozimihrab.org/
برچسب ها
نمایش بیشتر

کمال آذری

@نویسنده و مترجم و مشاور @ آذزبایجان غربی - سردشت @ شغل : دبیر آموزش وپرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن