تربیت فرزندانخانواده

نامه ای به دختر تازه عروسم!

دختر شیرین و نازنینم: برای اینکه زندگی خودت و خانوادەی همسرت را بهتر کنی و خوشبخت باشی و همچنین ما هم کە خانوادە و همە کس تو هستیم، با آسودگی زندگی کنیم و سربلندمان کنی، این چند راهنمایی و نصیحت پدر مهربانت را در نظر داشتە باش کە بهرەاش اوّل بە نفع خودت و بعد برای ما و خانوادە و اقوام و خویشانت می‌باشد.

۱ـ برای خانوادەی شوهرت احترام قائل باش، همانند خانوادەی خودت.

۲ـ به هر شیوه ای کە لازم است از امانتهای خودت و خانوادەات مواظبت کن.

۳ـ سعی کن همیشە زیبا و سنگین و پسندیدە حرف بزنی و با اعضای خانوادەی همسرت بە خوبی صحبت کنی.

۴ـ هیچوقت با بی احترامی از خانوادەی خودت و همسرت یاد نکن.

۵ـ هر وقت نتوانستی از پس کاری بر بیایی و انجامش بدهی، از طرف مقابل عذر خواهی کن.

۶ـ مواظب باش با هیچ کس درگیر نشوی و حرف ناروا نزنی و دهان بە دهان نشوی، بخصوص با همسرت.

۷ـ هر وقت مشکلی داشتی و نتوانستی راە حلی پیدا کنی، به دنبال فردی دلسوز و مستحق بگرد و از قضیە با خبرش کن.

۸ـ اگر اتفاقی برایت افتاد، زود وارد موضوع نشو و خودت را درگیر مکن، صبر کن تا برایش راە حل پیدا می‌کنند.

۹ـ پشت سر همسر و اعضای خانوادە اش به نیکویی و بایستە یاد کن و زخم زبان نزن.

۱۰ـ خیلی مواظب باش امانت خانوادەی همسرت را پیش هیچ کسی بازگو نکنی و انسان امانتداری باش.

۱۱ـ هر وقت کە برایت مهمان آمد، همچون صاحب خانە رفتار کن و به آنها احترام بگذار و بە خودت اجازە ندە اشتباهی از تو سر بزند.

۱۲ـ همیشە طوری رفتار کن که در میان خانواده و همچنین همسایگان باعث اصلاح و صلح و آشتی و آرامش و صبوری باشی.

۱۳ـ سعی کن مرزهای بین دینداری و اخلاق و رفتار نیکو را نگهداری و نمونە و الگو باشی کە از تو یاد بگیرند.

۱۴ـ تا جایی کە می‌توانی بە همسرت احترم بگذار  و برایش احترام قائل باش تا او هم نسبت بە تو آنچنان باشد.

۱۵ـ هر وقت خانواده ی همسرت مشکلی داشتند، بدون اینکه طرف کسی را گرفته باشی، سعی کن در برقرار کردن آشتی میان‌شان مؤثر باشی.

۱۶ـ همیشە انسانی بخشنده و حلیم و شکیبا باش و بر خودت مسلط باش و شتاب نکن و زودرنج نباش و خودت را از دعوا و مناقشه بدور بگیر.

۱۷ـ پلی باش برای ارتباط و دوستی و صمیمیت میان هر دو خانوادە ی پدری ات و همسرت.

۱۸ـ بهداشت و نظافت خانواده برعهده ی توست، بە خوبی خانە داری کن و منزلت را پاک نگه دار.

۱۹ـ تا می‌توانی سعی کن آدم بهانە گیری نباشی، چون این باعث می‌شود کە انسان بدی بە نظر بیایی و این بە شخصیتت صدمە می‌زند.

۲۰ـ انسان ناسپاسی مباش، همیشە نسبت به زندگی و شرایط و محیطی که در آن زندگی می‌کنی، شکرگذار باش.

۲۱ـ به کسانی که دوستت دارند، حرف زشت و ناپسند و طعنە آمیز و تحقیر کننده نزن.

۲۲ـ فرد امانتداری باش و سر وقت امانت را بە صاحبش باز گردان و به هیچ وجه در امانت خیانت نکن.

 ۲۳ـ در مواقع خوشی و ناخوشی غمخوار و دلسوز خانه‌ی همسرت باش.

۲۴ـ با تقلید و مدگرایی شخصیت خودت را زمین ننداز و خودت را نزد خانواده همسرت عبوس و نامحترم نکن و با آنها یک دل و هماهنگ باش و برایشان احترام قائل باش.

۲۵ـ بهانە گیر نباش و تصمیمات ناروا نگیر و حد و اندازەی اوضاع خانە و زندگی خودت را بدان و بە اندازە گلیم خودت پایت را دراز کن.

۲۶ـ انسان خوش باوری نباش و دوست و دشمن خودت را بشناس و سادە لوح نباش.

۲۷ـ برای اقوام و خویشان همسرت احترام بگذار.

۲۸ـ خودت را از پر حرفی بدور بگیر و مواظب زبانت باش و احترام خودت را نگهدار تا بی وقار و بی ارزش نشوی.

۲۹ـ حق و سهم هر کسی را در حد و اندازە شأن و مقام خودش نگهدار.

۳۰ـ هر وقت همسرت از بازار برگشت و ظرفی یا چیزی در دست داشت، به او خوش آمد بگو و ظرف را از دستش بگیر و تشکر کن.

۳۱ـ از وسایل خانە به بهترین شیوە محافظت کن و دلسوز و مسئولیت پذیر باش.

۳۲ـ احترام خویشاوندان و مهر و محبت دوستداران این خانە را نگهدار تا بە خودت احترام گذاشتە شود.

۳۳ـ کاری کن آنقدر خوب باشی کە بە ‌احترام دل تو، خانوادە ات را دوست داشتە باشند.

۳۴ـ تلاش کن بهترین کدبانو باشی و به بهترین و پسندترین شیوە کارهایت را انجام دهی.

۳۵ـ اگر با کسی درگیر شدی کە عصبانی شدە، تو آرام و صبور باش تا او هم خوب شود.

 ۳۶ـ همیشە بخشندگی را انتخاب کن، نه اینکە بە فکر انتقام و تعنە و غر زدن باشی، تا مجبور نشوی از کارت پشیمان شوی.

۳۷ـ تلاش کن همیشە جای دستت آشکار و نمایان باشد و کاری کە می‌کنی مؤثر و تأثیرگذار باشد، نە اینکە انسانی اضافی و بەدردنخور باشی.

۳۸ـ هر کاری کە لازم بود اجازە بگیری، بە بهترین شیوە اجازە بگیر و خودسرانە کاری انجام ندە.

نویسندە: م. جلال محمد سروچکی
مترجم: گیلاس عبدی

از طريق
گیلاس عبدی
منبع
سوزی میحراب
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن