تاریخ

هتک حرمت رسول الله(ص) و مسئولیت امت مسلمان

مسئولیت امت درقبال گستاخان به ساحت پیامبر صلی الله علیه وسلم

در این مقاله می خوانید :

*علل گستاخی به ساحت پیامبرصلی الله علیه وسلم عبارت است از

یک:قدرت اسلام،بلندآوازی وسرعت انتشارومتاثرشدن مردم ازآن ونتیجتاداخل شدن به آغوش آن است.

چون به راستی سنگ پرتاب نمی شود مگر به سوی درخت پربار.

دو:ضعف مسلمانان ودستکم گرفتن آنان توسط هتاکان

 هدف از حملات خشونت بارعلیه پیامر(ص) ؛

هدف ازآن بازداشتن مردم ازراه خداوند وایجاد فتنه قومی میان فرزندان امت است ،ولی چه بسا کسی که قصد شر و ضرر دارد باعث منفعت بشود

**ابتدایی ترین وظایف برامت درقبال این موارد عبارتند از:

یک ؛دفاع از او و سنتش ،گرچه به خاطرآن جان واموال وهرآنچه رادراختیارداریم فداکنیم،چون نزد ماچیزی گرانبها تر و محبوبترنسبت به قلبمان ازخدا و رسولش وجودندارد،ولی لازم است این محبت به عمل بدل گرد

دو:قطع ارتباط با متجاوزان به ساحت پیامبرص، چراکه کفارجهت پیروزگردانیدن راه باطل خود به هرفعالیتی دست زدند وباپیامبرقطع رابطه کردند واورادرشعب ابی طالب محاصره کردند پس برای ما سزاواوزیبنده تراست که محصولات وتولیدات آنهاراتحریم کنیم ، وحتی این هم کفایت نمی کند بلکه بایدبا افکاروعقایدشان نیز قطع رابطه بکنیم.

سه؛معرفی شخصیت وسیره پیامبر ،صلی الله علیه وسلم،به مردم وترجمه آن به همه زبانها

چهار؛عمل وامتثال به سنت او

اینک اصل مقاله

پیامبر، صلی الله علیه وسلم،به ستایش کسی نیاز ندارد،وگستاخی فرمایگان هیچ زیانی به او نمی رساند،چون کسی که اوراستوده ، گرداننده عالمیان است.

پس ا ورا دربُعد امانت و ادای پیام خود ستایش فرموده ومی فرماید”از روی هوا وهوس سخن نمی گوید”النجم ۳

و او را دررابطه عقل وقلبش ستوده ومی فرماید”دل،محمد،آنچه را دید تکذیب نکرد “النجم۱۱

و او را از لحاظ خلق ومنش ستوده“براستی تو دارای خوی پسندیده هستی” القلم۴

و او را درتعامل با انسان ها اعم ازمؤمن وغیرمؤمن ستوده ومی فرماید” و ما تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم” الانبیاء۱۰۷

و او را به ویژگیهایی مخصوص گردانیده که شامل هیچ یک از پیامبران وفرستادگان غیر او نمی شود.ازجمله:

۱- گرفتن عهدوپیمان ازهمه پیامبران وفرستادگان از زمان آدم تا عیسی ،سلام خدا برهمگی باد،مبنی براینکه به محمد ،ص،ایمان بیاورید آنجا که می فرماید”هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد ازپیامبران گرفت که چون کتاب وفرزانگی به شما دهم و پس ازآن پیامبری آید وآنچه را که باخود دارید تصدیق نماید باید بدوایمان آورید و وی را یاری رسانید ،آیا اقرار دارید و پیمان مرا براین کارتان پذیرفتید؟گفتند اقرارکردیم،گفت اقرارکنید و من نیزهمراه شما از زمره گواهانم“ال عمران ۸۱

علی ابن ابیطالب وپسرعمویش ابن عباس،رضی الله عنهم،می گویند: پیامبری را نفرستادمگر از او عهد و پیمان گرفت یعنی اگرخداوندمحمد (ص) رابعنوان پیامبربرانگیزددرحالیکه آن پیامبرزنده است باید به اوایمان آورده واورایاری کند،ونیز به او دستور داده که این پیمان را از امت خود بگیرد،چنانچه محمد ،صلی الله علیه وسلم،برانگیخته شود و آنان زنده باشند باید ایمان آورده واورایاری کنند.

۲_پیام اوعام وهمه گیراست

پیامبران وفرستادگان گذشته،سلام خدابرهمگی باد،فقط برای قوم و ملت خویش فرستاده می شدند،اماپیام پیامبرما،صلی الله علیه وسلم،برای عموم انسانیت است؛خداوند می فرماید؛ ماتو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ایم؛الانبیاء۱۰۷

ومی فرماید؛ ای پیامبربگو:من فرستاده خدابسوی جملگی شماهستم،الاعراف۱۵۸

۳_نبوت اوپایان بخش نبوت هاست

خداوندمتعال می فرماید”نیست محمدپدرهیچ کس ازمردان شماولیکن پیامبرخداست وپایان بخش پیامبران است وخداوند برهرچیزدانا است”الاحزاب۴۰

۴_رحمت هدیه داده شده به عموم عالمیان است، خداوند متعال می فرماید:وماتوراجزرحمت برای عالمیان نفرستاده ایم؛الانبیاء۱۰۷

ابوهریره رض گفت:پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود:ای مردم براستیکه من رحمت هدیه داده شده ام. روایت حاکم درمستدرک

وباز ازابوهریره رض:ازپیامبر(ص) سؤال شد،ای فرستاده خدا ،برای نابودی مشرکان خدا را بخوان و آنان را نفرین کن،  فرمود : من به عنوان شخصی لعنت کننده مبعوث نشده ام،ومن نیستم جز رحمت هدیه شده. روایت مسلم

ومواردی دیگرازفضایل او

وبرای پیامبرکافی است،که براستی خداوند کمال خلقت وخوی وفضایل گفتاروکرداررادروجود اوگرد آورده است.

ودراین رابطه شرق شناسان منصف و از دشمنان اسلام گواهی داده اند و او را از بزرگترین شخصیتها به شمار آورده اند

مWol diorantمی گوید:

او از صاحبان ساختار واشکال سازنده درتعریف اسلام وپیامبرش است،علاوه برآن به عظمت تاثیرگذارپیامبر،ص،اقرار دارد و می گوید:

اگر ما در بررسی عظمت وبزرگی  بزرگان بپردازیم ،می گوییم:براستی که محمد ازبزرگترین بزرگان تاریخ است،اوتصمیم گرفت ملتی راکه گرمای طبیعت وجذبه بیابان آنهارادرتاریکی پستی وفرومایگی رهاکرده بود به بالا ترین سطح روحی واخلاقی ارتقا بخشد،ودرتحقیق این هدف موفق شد،بطوریکه هیچ مصلحی درتاریخ به گرداوهم نرسید.

داستان تمدن

وشرق شناسان دیگری برنیروی اثربخش پیامبر(ص) تاکیدداشته وآنراثبت کرده اند،

مMichel hartمی گوید:

انتخاب من ازمحمد درصدر لیست افرادی بزرگی است که درعرصه های مختلف جهان بزرگترین تاثیرراداشده اند.

شاید بسیاری ازخوانندگان شوکه شوند،ولی به اعتقادمن محمدتنها مردی درتاریخ است که به عالیترین وآشکارترین شکل درهردوعرصه دینی وسیاسی به توفیقات بزرگی دست یافت.

علل گستاخی به ساحت پیامبرصلی الله علیه وسلم

قرآن کریم خبرداده که همیشه دشمنانی برای پیامبران واهل حق وجودداشته اند.خداوند متعال می فرماید:

“واین چنین قراردادیم برای هر پیامبری دشمنی راازازشیاطین آدمی وجنی که می افکنند برخی شان بسوی برخی دیگرسخن آراسته رابرای فریب دادن”الانعام۱۱۲

وهمچنین قراردادیم برای هرپیامبری دشمنی راازبزهکاران،وکافی است پروردگارکه راهنما ویاورباشد؛الفرقان۳۱

و اذیت مشرکان وکفار وبدخواهان دین رسمی همیشگی است؛خداوند متعال می فرماید:

“البته آزموده می شوید دراموال وجانتان وبی گمان می شنوید ازکسانسکه شرک ورزیده اندآزاری بسیارراواگرشکیبایی ورزیدوپرهیزکاری کنید ،پس هماناآن ازعظم استواردرکارهاست”آل عمران۱۸۶

و علت اصلی این آزاروگستاخی درحق اسلام وپیامبر ،صلی الله علیه وسلم،ومسلمانان به دو واقعیت برمی گردد؛

یک:قدرت اسلام،بلندآوازی وسرعت انتشارومتاثرشدن مردم ازآن ونتیجتاداخل شدن به آغوش آن است.

چون به راستی سنگ پرتاب نمی شود مگر به سوی درخت پربار.

دو:ضعف مسلمانان ودستکم گرفتن آنان درنظرمردم، ماشاهد کوچکترین هرزگی و ضعفی در جهان اسلام نیستیم مگر به مسلمانان ومقدسات وثوابت آنان وهمچنین درحق فرستادگان وپیامبران خدا_حال این تجاوز تفاوت ندارد به شکل کشتن یادشنام دادن ویاحق کشی باشد.

ودلیل همه اینها، ضعف مسلمانان است که به صف آرایی ملل درمقابل انجامیده است، علی رغم کثرت وپرتعدادبودن ما.

چنانچه پیامبرما ،صلی الله علیه وسلم،خبراز این حقیقت داده است.

نزدیک است که ملتها ازهرطرف برعلیه شما هم پیمان شوند همانگونه که درندگان به سوی محل خوراک خود یکپارچه می شوند”

صحابه (رض )،پرسیدند ،ای فرستاده خدا آیابه خاطرتعداد اندک است؟فرمود:خیر،بلکه شما پرتعدادومانند برگهای روی سطح سیل هستید،وضعف رادردلهایتان نهاده وترس وابهت راازقلب دشمنانتان برچیده است،به خاطرحب دنیانزد شما،ونفرت وبیزاری ازمرگ.حدیث شماره ۸۱۸۳صحیح الجامع

 اما هدف از حملات خشونت بارعلیه پیامر(ص) ؛

هدف ازآن بازداشتن مردم ازراه خداوند وایجاد فتنه قومی میان فرزندان امت است ،ولی چه بسا کسی که قصد شر و ضرر دارد باعث منفعت بشود.

وآن به این خاطراست که هرزمان تعرض وحمله ای صورت پذیرد،اشتیاق مردم به اسلام افزایش یافته تابیشتربا آن آشنا شوند ونتیجتا داخل دین شوند.

وهمین طوربسیاری از شخصیتهای فهیم غیرمسلمان این عملکرد ناشایست رامحکوم کرده ،وپابه پای مسلمانان علیه این گستاخیها راهپیمایی کرده اند

مسئولیت مادربرابراین تجاوزها

حقیقتا خداوند وظایف وحقوقی رادرقبال پیامبر(ص)،برگردن این امت قرارداده است ؛ بویژه هنگام تعرض به ساحت او،وبدانید که چند مدت یکبار ماشاهد این کردارناپسند درحق رسول الله صلی الله علیه وسلم،می باشیم ،وماهیچ عذری را در برابر خدا نداریم ،زمانیکه موردی متوجه پیامبر شده با این حال که در درونمان عین افراط  وجوددارد

ابتدایی ترین وظایف برامت درقبال این موارد عبارتند از:

یک ؛دفاع از او و سنتش ،گرچه به خاطرآن جان واموال وهرآنچه رادراختیارداریم فداکنیم،چون نزد ماچیزی گرانبها تر و محبوبترنسبت به قلبمان ازخدا و رسولش وجودندارد،ولی لازم است این محبت به عمل بدل گردد،چون حقیقتا یاران پیامبر همه داشته های خود رابخاطر دفاع ازپیامبر صلی الله علیه وسلم،بخاطر یاری پیامبروراه اوبخشیدند.

به سعد ابن ربیعه (رض) توجه کنید که مسئولیت همه امت را در قبال پیامبرش (ص) آموزش می دهد

زید ابن ثابت رض می فرماید :پیامبر (ص) ،درجنگ احد مرابرای جستجوی سعدابن ربیعه فرستاد ،وبه من فرمود اگر او را دیدی سلام مرا به او برسان و به او بگو،پیامبر(ص) سلامت می رساند  ،خود را درچه حالی می بینی؟ من نزد او آمدم در حالی که درآخرین لحظات زندگی بود ودربدن او هفتاد ضربه از زخم نیزه ،ضربه شمشیر و آثار تیر بود به اوگفتم ،براستی که پیامبر(ص) به توسلام رسانده ومی فرماید،بگو خودت را درچه حالی می بینی؟گفت:(ص) باد و به او بگو ،ای فرستاده خدا من بوی بهشت را استشمام می کنم ،و به قوم  من(انصار)بگو شما هیچ عذری نزد خدا ندارید ،چنانچه چیز بدی متوجه پیامبر(ص) شود،در حالیکه در میان شما شخص زنده ای وجوددارد ،و در همان لحظه نفس اوقطع گردید

وعبدالرحمن ابن عوف رض :برایمان روایت می کند ،داستان دوشیر ازشیرمردهای اسلام راکه هنوز به سن بلوغ نرسیده اند وآن دو معاذ ابن  عفراء و معاذ ابن عمرو جموح هستند ،متوجه ناسزاگویی ابوجهل به پیامبرص شده بودند،پس چکارکردند تا امت درس بگیرد

عبدالرحمن ابن عوف می گوید: درحالیکه من روزغزوه بدر درصف اول بودم به سمت راست وچپ خود نظری انداختم ،متوجه شدم که من بین دوجوان از انصار قرارگرفته ام ،که تازه شمشیر به دست گرفته بودند، باخود گفتم کاش دردرون سینه شان قرارداشتم ، یکی ازآنها به من اشاره کرد وگفت ،ای عمو ؛ ابوجهل رامی شناسی؟

گفتم : بله،برادرزاده چه کاری با او داری؟  گفت :خبر دارشده ام که او به پیامبر(ص) دشنام داده ،سوگند به کسی که جانم در دست او است اگر او را ببینم غبار معرکه من و از غبار او جدا نخواهد شد مگراینکه،هرکدام از ما که اجلش فرارسیده بمیرد ،من از این رفتار این پسر نوجوان متعجب شدم

بلافاصله دیگری به من اشاره کرد وهمان جملات را تکرار کرد…

پس من دست از نظاره کردن برنداشتم تااینکه ابوجهل را دیدم که میان جمعیت گشت زنی می کرد

گفتم به من توجه کنید،این همان شخصی است که سراغ او را ازمن گرفتید

بلافاصله باشمشیرهایشان حمله ورشدند وبه قدری به اوضربه وارد کردند تااز پای درآوردند

سپس به سوی پیامبر(ص) راه افتادند وماجرا را برایش تعریف کردند پیامبر خطاب به آن دو فرمود :کدام یک از شما او را کشتید؟

هرکدام از آنها ادعاکردند که او آن را کشته است، رسول الله فرمود: آیا شمشیرهایتان را پاک کرده اید؟

گفتند:خیر ؛ پس نگاهی به شمشیرهایشان انداخت وفرمود:هردوی شما او را کشته اید. متفق علیه

و این امرفقط به مردان ختم نشده است، همین ام عماره (رض) سدراه ابن قمیئه شد هنگامیکه درغزوه احد قصدضربه زدن به پیامبرصلی الله علیه وسلم راداشت.

ابن قمیئه ضربه برگردنش واردکرد وزخم عمیقی برجای گذاشت،واوباشمشیرش چندین ضربه به ابن قمیئه زد،ولی چون اودو عدد زره برتن داشت نجات یافت وام عماره همانجا ماند و به مبارزه ادامه دادتااینکه دوازده ضربه بربدنش وارد شدند.

ونمونه های باشرف زیادی بودند که همه دارایی خودرا بخشیدند تابه پیامبر،صلی الله علیه وسلم،یاری برسانند،که قلم ازشمارش تعدادوتوصیف آنها عاجزاست.

ویک نوع حمایت ازپیامبر صلی الله علیه وسلم،پاسخگویی به هرشبهه ایست که منتشر می شود.

دو:قطع ارتباط با متجاوزان به ساحت پیامبرص، چراکه کفارجهت پیروزگردانیدن راه باطل خود به هرفعالیتی دست زدند وباپیامبرقطع رابطه کردند واورادرشعب ابی طالب محاصره کردند پس برای ما سزاواوزیبنده تراست که محصولات وتولیدات آنهاراتحریم کنیم ، وحتی این هم کفایت نمی کند بلکه بایدبا افکاروعقایدشان نیز قطع رابطه بکنیم.

سه؛معرفی شخصیت وسیره پیامبر ،صلی الله علیه وسلم،به مردم وترجمه آن به همه زبانها

چهار؛عمل وامتثال به سنت او

چون هتاکان هنگامیکه متوجه فاصله گرفتن مردم ازرهنمودهای پیامبر،صلی الله علیه وسلم،شوند جرأت پیداکرده وبه خیال خود گمان می کنند که مردم اورا به آغوش غربت سپرده اند.

پس کوبنده ترین پاسخ به آنها پیروی درهمه چیز ،کوچک وبزرک،ازپیامبرص است

به این معنی اگرکسی روشی ازروشهای نورانی اوراترک کرده یابدست فراموشی سپرده حتما به آن رجوع کرده وازهمین الان درجهت اجرای دستورات ودروی ازنواهی اواقدام کند

والسلام علی من اتّبع الهدی

تهیه :دکترخالد راتب

ترجمه:شفیع صادقی

 

نمایش بیشتر

شفیع صادقی

نویسنده و مترجم آذربایجان غربی ارومیه خطیب و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن