تاریخ

کنکوری ها و کسانی که فرزندشان کنکوری است  بخوانند

یک ماه قبل از کنکور را چگونه باید بگذرانیم؟
ازنظر روانشناسی ،طرزتلقی ونگاه ما به یک قضیه بسیارمهم است. اگرآن را به صورت اغراق آمیز، دشوارکنیم وسدبزرگی به نام کنکور درمقابل خودببینیم، یارای عبورازآن را نخواهیم داشت اما اگر واقع بینانه به آن بنگریم و به خودمطمئن باشیم به خود بقبولانیم که «من سعی می کنم که قبول شوم» نتیجه بسیار بهتر خواهدبود.
حال با ذکر این مقدمه می پردازیم به این بحث که: درماه آخرچگونه باید درس بخوانیدتا نتیجه ی بهتری بگیرید؟
بهترین کارانجام یک مرور جامع وسریع است،زیرا ماه آخرفرصت خوبی برای فراگیری مطالب جدید نیست. البته دراین ماه، مطالب جدید بسیاری می توان یادگرفت وبه خوبی هم آموخت و این مدت فرصت کمی نیست؛ اما این بدترین روش استفاده از این یک ماه با ارزش است. شما حتماً به این نکته واقف هستیدکه دراین ماه، چگونگی عملکرد شما تأثیر بسیارقوی وتعیین کننده ای برنتیجه ی نهایی، شما دارد.
vتوجه کنید: همان منابعی رادوره کنیدکه قبلاً آن هارا مطالعه کرده اید؛ البته بهترین منابع برای مطالعه ی آزمون سراسری (کنکور)،کتاب های درسی شماست؛ زیراسؤالات واقعاً ازکتاب درسی شما طرح می شوند. اما اگر اصلاً کتاب درسی را نخوانده اید و دفتر جزوه و یا کتاب کمک درسی خاصی را مطالعه کرده اید، اکیداً توصیه می کنیم همان منبع رادوره کنید؛ زیرا آن کلمات درحافظه ی بینایی شما باقی مانده اندو مفاهیم درسی در قالب این کلمات وشکل ها، در ذهن شما نقش بسته اند. یک کتاب جدید هرچند که ادعا شود خلاصه نوشته شده است وحاوی تمام نکات به شکل فشرده است به این علت که جدید است انتخاب خوبی نیست.
Øسعی کنید هرمنبعی را که قبلاً مطالعه کرده اید،دریک بازنگری مرور کنید، نه خیلی درجزئیات دقیق شوید و نه کلمه به کلمه رابخوانید؛ چون مثل یادگیری مطالب جدید وقت گیرمی باشد، خیلی شتابزده وتند تندهم ورق نزنید، حالتی بین این دو را اجرا کنید.
Øدردروسی مثل ریاضیات یا فیزیک که اکثرسؤالات آزمون سراسری درواقع شامل مسئله هستند، مسائل مهم کتاب یامنبعی راکه قبلاًمطالعه کرده اید حل کنید. این کاربه شما اعتماد به نفس می دهد که هنوز تسلط خود را براین مطالب حفظ کرده اید.
Øازکتاب تست های جامع دراین ماه بسیاراستفاده کنید.(خصوصاً کنکور سال های قبل وتوجه به زمان هردرس)
Øتا آنجا که امکان دارد غذا را با کمیت وکیفیت بیشتر میل کنید.ازغذاهای پروتئینی مثل گوشت ولبنیات بیشتراستفاده کنید. حبوبات گرچه پروتئین دار هستند اما، به علت ایجاد نفخ وناراحتی گوارشی درمقادیر زیاد توصیه نمی شود. ازمنابع طبیعی ویتامین ها ، مثل: میوه ها وسبزی ها ودرصورت تمایل به صورت کمکی از قرص های ویتامین، مثل:ب،آ،ویتامین ث ومولتی ویتامین می توانید استفاده کنید،این ها ویتامین های محلول در آب هستندوحتی درصورت مصرف اضافه دفع می شوند و اثرمضری نخواهند داشت درعوض به شما نشاط و نیرو می بخشند وپس ازمدتی، احساس می کنید اساساً سرحال و باحوصله تر هستید.
Øدرابتدای صبح ودرصورت تمایل عصرها،۱۰-۲۰دقیقه ورزش سبک یا پیاده روی داشته باشیدکه برای توانمندی ذهنی و فراگیری شما بسیارموثراست حتی اگرتاکنون امتحان نکرده اید، ازاین پس امتحان کنید.
Øانجام عبادات خصوصاً اقامه ی به موقع نمازهای پنج گانه تأثیربسزایی درآرامش روحی وایجاد نظم و انظباط و برنامه ریزی درست دارد.
Øدعاکردن راهیچ وقت فراموش نکنیم. امروزه درعلم روانشناسی نقس دعا در آرامش روحی ودر پیشگیری ودرمان بسیاری از امراض وناراحتی های روحی– روانی وحتی بیماری های جسمی به اثبات رسیده است. (خداوندکریم در قرآن می فرماید:« …..اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ……….» «….. مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم……»)
برنامه ی مطالعاتی یک هفته مانده به کنکور
توصیه ی قطعی این است که ازهفته ی آخربه بعد، یادگیری جدید را کنار بگذارید. یادگیری مطالب جدید باعث می شود، دریادآوری آنچه فبلاً آموخته اید دچارمشکل شوید. (لذا تنها مطالب یادگرفته شده ی قبلی را مرور کنید)
üبهترین کاراین است، مطالبی را که تابه حال یادگرفته اید مرور کنید. مسلماً منظور از مرور، خواندن کلمه به کلمه ی همه ی مطالب نیست. بسته به این که چطور درس می خوانید ، می توانید با روش های مختلف این کار را انجام دهید. اگردرحین مطالعه عادت دارید،که ازمطالب، خلاصه برداری کنید یا زیرنکات مهم خط بکشید (عادت قبلی شما) این عادت باعث می شود به راحتی مطالب را مرورکنید. اگرچنین عادتی ندارید ، ورق زدن کتاب ها و نگاه کردن به کلماتی که درشت تر هستند یا به رنگی دیگر نوشته شده اندو نگاه کردن به نمودارهاو جدول ها به شما کمک می کند مطالب را مرور کنید.
üدقت کنید چه مطالبی را قبلاً زود فراموش می کردید و درفهم کدام یک اشکال داشتید ، درمرور باید به این مطالب بیشتر تأکید کنید.
üمجموعه تست سال های قبل به شما درمرور مطالب کمک می کند ضمن اینکه از این کار برای مرور مطالب نیزکمک می گیرید، اما تست زدن را جدی تر از قبل انجام دهید به این معنی که زمان پیشنهادی را خیلی دقیق رعایت کنید، تا تمرینی باشد برای جلسه ی کنکور.
üحداقل ۴-۵ کنکورسال های اخیر را با درنظر گرفتن شرایط کنکور(رعایت زمان، صبح یا بعداز ظهرو….) ازخود امتحان بگیرید.
üازمجموعه تست هایی که شبیه دفترچه های واقعی کنکورهستند استفاده کنید تا چشمانتان به نوع حروف و اندازه ی آنها عادت کند و مهم تر از همه یادبگیرید که چگونه وقتتان را سرجلسه ی کنکور تنظیم نمایید.
üدرهفته های آخر خیلی ها درفکراین هستندکه چه کارهایی می توانستند انجام دهند اما انجام نداده اند؛ فکرهایی ازاین قبیل را کاملاً فراموش کنید، فقط به زمان باقی مانده فکر کنید و ازآن به نحو احسن استفاده نمایید.
üدرمرور هم مانند مطالعه ،کیفیت مهم است نه کمییت،شما باهوشیاری و بااستفاده از روش های مناسب، می توانید تمام درس ها یا بیشتر آنها را بادقت مرور کنید. توجه کنید که مرور همان خواندن نیست. مرور نوعی یاد آوری سریع ذهنی با توجه به مفهوم کلی است؛ درحالی که خواندن ،کلمه به کلمه بیان کردن مطالب است.
üبرای دریافت کارت ورود به جلسه به موقع مراجعه کنید، معمولاًهمراه کارت، یک برگه راهنمای حوزه ی امتحانی و یک برگه ی دیگر مربوط به رشته های نیمه متمرکز به شما داده می شود، فراموش نکنید آنها را ازمسئولان توزیع کارت ها بخواهید. اگر متقاضی رشته های نیمه متمرکز هستید می توانید۱یا۲ رشته را انتخاب کنیدوکدآن را در پشت کارت ورود به جلسه یادداشت کنید تا درجلسه ی کنکور درقسمت مشخص شده ی پاسخ نامه ی کنکور یادداشت نمایید.{رشته های نیمه متمرکز به رشته هایی گفته می شودکه پس ازقبولی علمی نیازبه مصاحبه یا امتحان عملی یا علمی دیگر،گزینش و… دارند واحتمال بیشتری برای بورسیه واستخدامی در نهادها،ارگان ها ومراکز دولتی وجود دارد.به عنوان مثال: تربیت بدنی دررشته ی ریاضی}
üمشخصات شما درکارت ورود به جلسه ثبت شده آنها رابه دقت کنترل کنید. ازروی گروه آزمایشی وشماره داوطلبی، محل امتحان را پیدا کنید. زمان برگزاری آزمون گروه های مختلف فرق می کند. روز وساعت برگزاری آزمون گروه آزمایشی خود را کنترل کنید.
دو روز مانده به کنکور را چگونه بگذرانیم؟؟؟
ازساعت ۸صبح تا ظهر به سؤالات آزمون سراسری سال قبل پاسخ دهید وآخرین اشکالات خود را برطرف کنید وپس ازآن به هیچ وجه مطالعه نکنید. یک روز ونیم یعنی از بعدازظهر آن روز تا شب روز بعدرا تنها به استراحت وتفریح بپردازید. دراین مدت می توان چندمبحث را مطالعه و یادوره کرد، اما داوطلبی که این کار را می کند درجلسه ی کنکور خسته خواهد بود و مثل کسی است که قبل از دوی ماراتن مسافت زیادی را بدود و بلافاصله در مسابقات شرکت کند. به خاطر داشته باشید که چند ساعت حضور مؤثرشما در جلسه ی کنکور به اندازه ی کلیه ی سال ها و ماه هایی است که شما به مطالعه ی منابع کنکور مشغول بوده اید، نحوه ی حضور شما درآزمون، در تعیین نتیجه ی نهایی تأثیرگذار است.
یک روز ونیم راتنها به استراحت وتفریح بپردازید.
یک روز قبل ازکنکور حتماً به حوزه ی امتحانی سری بزنید، به خصوص اگر حوزه ی امتحانی شما محلی باشد که زیاد به آن آشنا نیستید. (درصورتی که زیاد دور نباشد پیاده بروید و زمان رفتن را درنظر بگیرید.)
üمداد، مدادپاک کن، مداد تراش خوب (بیش ازیک عدد)، ساعت دقیق ، خودکار بیک آبی و دستمال کاغذی ، برای جلسه ی کنکور همراه خود ببرید.
üبهتر است دیگر مطالعه نکنید، باخودتان رو راست باشید هرچه تا به حال خوانده اید کافی است، روز قبل ازکنکور واقعاً روز استراحت فکری و جسمی است.
üخوب است شب قبل از کنکور، بعداز خوردن یک غذای مقوی وکم حجم درحدود ساعت ۱۰شب بخوابید؛ البته هرکس بهتر می داند که به چند ساعت خواب احتیاج دارد تا صبح بازده ی خوبی داشته باشد. خیلی سخت نگیرید، اما به تجربه برای شما هم ثابت شده است که بعضی غذاها باعث می شوند دیرتر به خواب بروید ، بنابراین شب قبل از آزمون این مورد را نیز رعایت کنید.
üسعی کنید که در آرامش کامل به سرببرید و به شایعات وحرف های پراکنده ای که درمورد کنکور گفته می شود اصلاً توجه نکنید، بهتراست همراه اعضای خانواده یا دوستان خوب در پارک و هوای آزاد قدم بزنید و یا ورزش سبکی (نه زیاد وخسته کننده) انجام دهید تا شب قبل از کنکور را خوب بخوابید.
üبرای این که راحت بخوابید، هیچ کاری لازم نیست انجام دهید، نه قرص خواب آور ، نه ورزش سنگین وخسته کننده، نه خوردن ماست ودوغ و نه هیچ چیزدیگر، این شب هم مثل شب های دیگر بسیار عادی بخوابید، ولی زودتر بخوابید. سعی کنید قبل از خواب یک دوش آب ولرم بگیرید و بعد راحت بخوابید. فقط یادتان باشد صبح باید به موقع بیدار شوید.
üبهتراست صبح روز کنکور یکی از اعضای مطمئن خانوده(از این لحاظ که خودش انسانی سحر خیز است)،به موقع و با آرامش شما را از خواب بیدار کند تا در تمام شب نگران این نباشید که مبادا صبح به موقع ازخواب بیدار نشوید. (درغیر ین صورت با صدای دلنشین وآرامبخش زنگ موبایل یا ساعت (اذان موبایل و….)از خواب بیدار شوید.)
üسعی کنید صبح روز کنکور حتماً صبحانه ی مقوی و مناسبی میل کنید. (برای جلسه ی کنکور مقداری آب،آب میوه وموادمغذی مثل خرما ، بادام و بیسکویت به همراه داشته باشید.)
üبهتر است قبل از رفتن به جلسه ی کنکور وضو بگیرید، چند آیه ای از قرآن کریم را بخوانید و با وضو به سرجلسه ی کنکور بروید. زیرا دل ها فقط با یاد خدا آرام می گیرد. («…….أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» « ….هان ! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند»{رعد ۲۸})
üبرای رفتن به جلسه ی کنکور وقتتان را به گونه ای تنظیم کنید که خدای نخواسته اگر ماشین پیدا نشد یا درراه خراب شد و…. شما به موقع برسید. با این کار شما زمینه ی هرگونه نگرانی را ازبین می ببرید.
üیکی از حالاتی که برای تعدادی از داوطلبان در ساعاتی قبل از برگزاری کنکور رخ می دهد «احساس فراموشی» مطالبی است که قبلاً به خوبی فراگرفته اند. توجه بفرمایید که این «احساس» کاذب است و وقوع آن طبیعی است و معمولاً در همان دقایق شروع آزمون با گرم شدن ذهن ازبین می رود. فقط لازم است که سه نفس عمیق بکشید و بر خود مسلط باشید و خدا را به دعا بخوانید.
درجلسه ی کنکور چه کار کنیم؟
نشستن در جلسه ی کنکور برای همه حتی نفرات اول کنکور با کمی نگرانی و دلشوره همراه است. این حالت کاملاً طبیعی است و بعداز چند دقیقه ازبین می رود. این را هم بدانید که این حالت در ابتدای جلسه باعث می شود فکر شما متمرکز شود، بنابراین هم طبیعی است، هم ضروری.
üمسلماً بدون این که کسی بگوید، شما این کار را می کنید، اما گفتنش لازم است ، که هیچ چیز جز راز و نیاز با خدای مهربان آرامش بخش نیست. (خواندن آیهالکرسی یا سوره ی حمد و دعا کردن وتوکل برخداوند سبحان)
üهمین اول خیال خودتان را راحت کنید ، اسم ومشخصاتتان را روی پاسخ نامه با کارت ورود به جلسه تطبیق دهید ، اگر اشتباهی بود به مسئولین اطلاع دهید. زیر پاسخ نامه را نیز که لازم است تکمیل وامضا کنید.
üاگر صندلی کج وکوله وخراب است یا جای نامناسبی هستید قبل از شروع جلسه سریعاً به مراقبین اطلاع دهید. هرگونه مشکل دیگری نیز برای شما پیدا شود جای نگرانی نیست چون درهر حوزه علاوه بر مراقبین ، نماینده ی تام الاختیار سازمان سنجش و چند نفر دیگرهستند که به مشکلات رسیدگی می کنند.
üبازهم دعا کنید واز رحمت خدا ناامید نشوید، در زمان لزوم سه نفس عمیق بکشید تا بهتر مطالب را به یاد بیاورید. (بنا به فرموده ی خداوند:« …..لَا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ» «….تنها کافران از رحمت خداوند نا امید می شوند»{یوسف ۸۷} پس هرگز نا امید نشوید، چون امید امید می آفریند.)
چگونه به سؤالات تستی پاسخ دهیم؟
مهمترین ویژگی سؤالات تستی «تنظیم وقت» است. بنابراین مهمترین کار توجه به زمان پاسخ گویی به سؤال هاست که روی دفترچه ی آزمون هردرس، زمان خاصی مشخص شده است که داوطلبان عزیز باید به آن توجه کنند.
üدرتنظیم وقت نه آنقدر وسواس به خرج دهید که هر لحظه به ساعت نگاه کنید ونه آنقدر بی خیال شوید که آخر هر درس به ساعت نگاه کنید. اگر برای کنکور زیاد خود را آماده نموده اید، اما سطح سؤالات درسی،سخت به نظر می رسند، به هیچ وجه خود رانگران نکنید ومطمئن باشید برای همه همین طور است واین در رقابت شما با دیگران مشکلی را ایجاد نمی کند، فقط میانگین اکثر داوطلبان درآن درس پایین می آید.
üبعضی داوطلبان در پاسخ دادن به سؤالات کنکور، روش های مختلفی دارند؛ مثلاً اول از یک درس خاص (که خوب آن را می دانند) شروع می کنند؛ ترتیبی که در دفترچه سؤالات رعایت شده است ،تقریباً منطقی ترین شکل است وبهتر است همان ترتیب را رعایت کنید؛ چرا که زیاد ورق زدن دفترچه و از این درس به آن درس پریدن، خود به خود باعث نگرانی و سردرگمی واتلاف وقت می شود، اما این در حد توصیه است؛ ممکن است کسی در درس خاصی، استعداد وتوانایی ویژه ای داشته باشد یا علاقه ی زیادی به یک یا چند درس خاص داشته باشدو بتواند با سرعت زیادی به آنها پاسخ دهد، در این صورت تصمیم با خود اوست ؛ اگر این کار به اعتماد به نفس شما نیز کمک می کند ، حتماً این کار را انجام دهید؛ چون موفقیت شما هدف اصلی است، باهر روشی که باشد.
üنکته ی بسیار مهمتر اینکه ، اگر ترتیب درس ها را رعایت نکرده اید، یا اگر سؤالی را بدون پاسخ گذاشته اید. در پاسخنامه نیز، شماره ی سؤال را کنترل کنید. علامت زدن اشتباه سؤال ها در برگه ی پاسخنامه یکی از اشتباه های رایج کنکور است که باعث می شود با همین اشتباه کوچک تا انتهای پاسخنامه، جواب ها را اشتباه علامت بزنید. پس بهتراست هر از گاهی شماره سؤال پاسخنامه رابا شماره سؤال دفترچه ی آزمون کنترل کنید.
üمحل گزینه ی صحیح را باید کاملاً پر کنید. در صورت حذف یا تعویض گزینه ی انتخاب شده، محل پاسخ قبلی را به طور کامل پاک کنید. (زیاد هم وسواس به خرج ندهید که پاسخنامه را کثیف،پاره و یا تا کنید.)
üدر پاسخ گویی به سؤال های هر درس ، خوب است از همان سؤال اول شروع کنید. هر سؤالی را که شک دارید یا اصلاً پاسخ آن را نمی دانید (قسمت راست سؤال را)علامت بزنید و از آن بگذرید. مثلاً برای سؤال های سخت علامت منفی(-) وبرای آنهایی که شک دارید علامت مثبت(+) بگذارید. به این ترتیب سؤال هایی را که مطمئن هستید بلد هستید، تا آخر پاسخ دهید. بازهم تکرار می کنیم…..حواستان به شماره ی سؤال ها در پاسخنامه باشد. به این ترتیب خیالتان راحت می شود ، سؤال هایی را که می دانستید، پاسخ داده اید. برای بار دیگر به سراغ سؤال هایی بیایید که علامت مثبت (+) خورده اند وروی آنها شک داشته اید. (حواستان به وقت هم باشد) وقتی در دور اول سؤال ها را پاسخ می دهید ذهن شما فعال می شود و خیلی چیزها که در اثر نگرانی فکر می کردید یادتان رفته اند، یادتان می آیند. در دور دوم ، به احتمال زیاد به خیلی از سؤال هایی که شک داشته اید، پاسخ می دهید. درآخر به سؤال هایی که اصلاً بلد نیستید نگاهی بیندازید شاید بتوانید به بعضی از آنها پاسخ دهید. اما به هیچ وقت روی سؤالی بیش از حد مکث نکنید. تکلیف هر درس را مشخص کنید ، بعد به سراغ درس دیگر بروید و هیچ وقت به این فکر نباشید وهیچ وقت به این فکر نباشید که دوباره به سراغ درس های قبلی برگردید.
üقبل از اینکه به گزینه ها (جواب ها) توجه کنید، اصل سؤال را بخوانید واگر سریعاً می توانید، جواب آن را در ذهن خود بیابید. خیلی وقت ها توضیحات سؤال ، شما را به پاسخ صحیح هدایت می کند، به بعضی کلمه های کلیدی هم دقت کنید. کلماتی مانند: کدام یک درست است؟ کدام درست نیست؟ چه نامیده می شود؟ چگونه است؟ کدام مهمتر است؟ کدام نادرست است؟ کمترین ، بیشترین ، حداقل ، مقایسه کنید و کلماتی از این قبیل.
üبه سؤال هایی که نتوانسته اید پاسخ دهید ، اصلاً فکر نکنید. حتی نفرات اول کنکور هم به بعضی از سؤال ها نمی توانند جواب دهند و این یک امر طبیعی است. تازه نفرات صدم وهزارم هم که حتماً جزو قبولی ها هستند به خیلی از سؤالات نمی توانند پاسخ دهند. پس هیچ وقت شانسی به سؤالات پاسخ ندهید ، چون هر بار که با شانس ، پاسخ سؤالی را صحیح علامت بزنید با همان شانس بعضی دیگر را غلط علامت می زنید. و باوجود نمره ی منفی در کنکور ، هرسه سؤال غلط یک سؤال درست را ازبین می برد. چه شاید درآن درس با این شانس نمره ی منفی بگیرید.
üبه سؤال هایی که همان اول با دقت و اطمینان پاسخ داده اید ، هرگز برنگردید ، معمولاً اولین حدس صحیح ترین است، بعضی وقت ها وسوسه ی زیاد باعث می شود شما پاسخ های صحیح را پاک کنید وبه جای آن پاسخ غلط را علامت بزنید. بنابراین مرور دوم را فقط برای سؤال هایی که شک دارید اختصاص دهید.
üبین پاسخ به دودرس ، لحظه ی کوتاهی استراحت کنید. مثلاً لحظه ای چشمانتان را ببندید. (حتی به کوتاهی ۱۰ ثانیه). فراموش نکنید شما سر جلسه ی کنکور هستید و مهمترین کار شما پاسخ دادن به سؤالات است، بنابراین فکر های دیگر را کنار بگذارید. (همانطور که فبلاً گفتیم امیدوار باشید چون امید، امید می آفریند).
üبه هیچ وجه روی یک سؤال بیش ازحد مکث نکنید؛ حتی اگربتوانید به سؤالی بعداز چند دقیقه پاسخ درست دهید، باز هم به تلف کردن وقت نمی ارزد؛ زیرا درهمان سری سؤالات آسان تری هست که حتماً می توانید به آنها جواب درست بدهید. حال اگر با این کار (اتلاف وقت زیادبرای حل یک سؤال سخت) درانتهای آزمون ، وقت کم بیاورید و مثلاً نتوانید ۱۰ سؤال آخر را بخوانید، مطمئن باشید بین آنها حداقل۳الی۴ سؤال بوده که به راحتی بایک نگاه قابل پاسخ دادن بوده و شما آن را در ازای یک سؤال سخت ازدست داده اید.
üاجازه ندهید حتی یک سؤال ساده از دست شما برود. بعدازاین که همه ی سؤال های ساده ی همه ی درس ها را پاسخ دادید ومطمئن شدید دیگر سؤال ساده ای برای جواب دادن موجود نیست ، مدت مشخصی را بسته به زمان باقیمانده مثلاً:نیم ساعت را برای درس های با ضریب بالاتر کنار بگذارید و سعی کنید سؤال های بیشتری از آن درس ها را تا حدامکان جواب دهید.
üاگربین دو گزینه شک داشتید واز غلط بودن دوگزینه ی دیگر مطمئن بودید طبق حساب احتمالات واصول منطق، اشکال ندارد به صورت تصادفی یکی از دوگزینه ی باقی مانده را علامت بزنید. امتیازات حاصل از این عمل ، طبق حسابات احتمال به نفع شماست. به جز این حالت ، درهیچ حالت دیگری گزینه ای را به صورت تصادفی انتخاب نکنید.
üبه رابطه ی تقابل وتضاد بین دو گزینه ها دقت کنید برای شما این گزینه ی متضاد به معنای جداسازی گزینه های نامربوط ازمیدان دید ونزدیک شدن به هدف می باشد. به عنوان مثال:
۱.برزخی ۲.دنیوی ۳.طبیعی ۴.اخروی
گزینه های ۲و۴ از لحاظ معنی متضاد هستند وبه احتمال بسیار زیاد جواب درست را در یکی از این دو گزینه(۲یا۴) می یابید.
üپاسخ هایی که از نظر قواعد دستوری، باسؤال هماهنگی ندارند، به احتمال ۹۰% غلط هستند.
üقید های «تأکید و نفی» بیانگر جواب غلط اند. گزینه هایی که دارای لغاتی مانند: همیشه ، هرگز، حتماً واز این قبیل هستند، اصولاً صحیح نمی باشند. درحالی که گزینه هایی که دارای کلماتی مانند: ممکن است ، احتمالاً و مانند اینها هستند معمولاً صحیح می باشند.
üبه رابطه ی تقارن بین دو گزینه ها کاملاً توجه کنید. اگر دو گزینه ی متقارن ببینیم آنها را تقریباً یکی احساس می کنیم و اگر کمی دقت نداشته باشیم، آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می دهیم. این وابستگی ما به قرینه ها وتصاویر انعکاسی باعث شد که طراحان تست ، فرصت را غنیمت شمارند.
مثل: ۱.جامعه شناسی حقوق ۲.حقوق جامعه شناسی ۳.فیزیک وجامعه شناسی ۴.فلسفه ی تاریخ فیزیک
üبه رابطه ی «تناسب» بین دوگزینه ها دقت کنید. مانند رابطه ی بین اعداد ۲و۴و۸ می باشدکه هر گزینه دوبرابر قبلی می باشد، این گونه ارتباطات در تست های ریاضی رخ می دهد. در این گونه موارد طراح برلی داوطلب تله می گذارد وبی دقتی روی یک ضریب می تواند باعث بروز اشتباه در نتیجه ی نهایی شود.
üدر تست های مربوط به زبان های فارسی،عربی و انگلیسی برای دور سازی شما از گزینه ی درست معمولاً سعی می شود از گزینه ای با شکل ظاهری مشابه و از همه ی جهات هارمون و طرز تلفظ و آوای مشابه استفاده شود ، در این گونه مواقع شما بی اختیار به سوی گزینه ی هم آوا کشانده می شوید و خودبه خود از جواب درست دور می افتید. مثل:
۱.Advertisment 2.Argument 3.Agreement 4.Appoinment
شباهت آوایی گزینه های (۲و۳) غیر قابل انکار است. در آن دست از تست های مربوط به زبان وقتی از شگرد گزینه ای هم آوا استفاده می شود این گزینه در کنار وبدون فاصله با گزینه ی هم آوای درست قرار می گیرد.
üبه گزینه های بی ارتباط باهم توجه کنید. یعنی تست هایی که در آنها گزینه ها هیچ ربطی به هم ندارند. در این صورت جواب ، اکثراً در گزینه های (۱و۴) قرار می گیرند. گاهی اوقات از یک یا چند نوع ارتباط بین گزینه ها استفاده می شود. در این موارد بهترین روش ، انتخاب ربط قوی تر و حذف ربط ضعیف تر می باشد.
üطولانی ولی آسان : بادیدن صورت طولانی یک تست از حل آن صرف نظر نکنید، بسیاری از این تست ها دارای راه حل ساده ای می باشند وبا کمی دقت می توان آن را حل کرد.
üجواب های محاسباتی درتست: گاهی ازشما خواسته می شود درستی یک جواب را در چهار فرمول داده شده چک کنید .دراین گونه موارد به جای حل کامل محاسبه ، کافی است جواب داده شده را درفرمول قرار داده و ببینید آیا تساوی داده شده برقرار می شود یا خیر. در این مورد بهتراست ابتدا با گزینه های (۳و۴) شروع کنید . چون اغلب جواب در این دوگزینه است.(چون می خواهند شما تمام گزینه ها را بررسی کنید و وقتتان بیشتر تلف شود.)
üچون قرار است نزدیک به ۴ساعت در سرجلسه ی کنکور، حضور فعال داشته باشید لذا به منظور حفظ این وضعیت ، مجدداً توصیه می شود در حین اجرای آزمون از مواد خوراکی مثل: خرما، بادام ، فندق ، کیک یا بیسکویت و مایعات استفاده شود، تا کالری مورد نیاز بدن و مغز را تا انتهای آزمون تأمین کرده باشید. (هرگز نگویید اگربخورم وقتم تلف می شود.)
üباز هم تکرار می کنم فقط بایاد خدا وذکر خدای سبحان دل ها آرام می گیرد؛ پس درهمه ی کارها به او توکل کنیم. امیدواریم با رعایت توصیه ها ونکات یاد شده در آزمونی که نتیجه ی یک مدت برنامه ریزی، که درواقع حاصل تلاش وکوشش چند ساله ی شماست به موفقیت معقولی که انتظار دارید دست یابید.
vاما بدانید که انتخاب درست، معقول ومنطقی رشته، پس از قبولی در مرحله ی اول کنکور{تاسه برابر ظرفیت} نیز تأثیر بسزایی درقبولی نهایی و یا رشته ودانشگاه مورد علاقه خواهد داشت. پس آن موقع عجولانه تصمیم به انتخاب رشته نگیرید. اگر توفیق حق رفیق راهمان باشد به هنگام انتخاب رشته نیز در کنار شما وبا شما خواهیم بود.
vموفقیت شما آرزوی قلبی ماست.
منابع:
۱-تفسیر نور – دکتر مصطفی خرم دل- تهران نشر احسان
۲-کلید های طلایی کنکور- دکتر تورج محبی
۳-گام به گام تا کنکور – لیلا رضایی ورضوان صالحی مرزیجرانی – تهران نشرحسن افرا
۴-فکرت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند – برایان تریسی، مترجم: فاطمه فرید نیا – تهران انتشارات مهرگان دانش
۵-پیک سنجش – تهران انتشارات سازمان سنجش

کمال آذری مشاور دبیرستان های سردشت

نمایش بیشتر

کمال آذری

@نویسنده و مترجم و مشاور @ آذزبایجان غربی - سردشت @ شغل : دبیر آموزش وپرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن