امید شکری

@ استان کردستان - دیواندره @@ فعال دینی و اجتماعی @@ نویسنده و مترجم
بستن