دنیا و آنچه که در آن است منفور و ملعون است بجز یاد خدا

بستن