تاریخ

تحقیقی جالب در باره زیارت قبرستان!

فایده های زیارت گورستان

دیدار از قبرستان ویادکردن ازمرگ اخلاق ومنش انسان را تعالی می بخشد

یک پژوهشگر آمریکایی که تحقیقاتش در دانشگاه میسوری بوده است این فرموده پیغمبر اسلام که پیش از۱۴۳۰و اندی سال به آن اشاره کرده است را بازگومی کند که آن حضرت می فرمایدبه دیدار قبور بروید چرا که یادآورآخرت می باشد…

 نتیجه ی تحقیقات این محقق نشان می دهد که یادکردن از مرگ به طور مستمر و دیدار قبورتاثیر به سزایی روی تندرستی انسان وشخصیت او ونحوه ی رفتارش درجامعه دارد.

اواشاره می کند به نتیجه دیگر رفتن گورستان که عبارت است از بهتر شدن وضعیت تندرستی انسان ، امری که ارتباط  قطعی ومفید برای نزدیکان آن شخص دارد .

او معلوم نمود که احساس انسان ها درمورد مرگ طوری که به وسیله ی فکرکردن وبیشتربه اهداف وآداب و رفتارشان فکرکنند،وسعی درتغیردادن به سزایی درتعامل ورفتارشان باشند ، سعی وتلاش زیاتری دریاری رساندن به نزدیکان می کنند،ازانجام گناه وافعال ناپسند اجتماعی دوری می کنند ، برعکس این تحقیقات درگذشته اشاره داشتند به اینکه یادکردن ازمرگ تاثیری خطرناک وباعث خراب شدن وبهم ریخته شدن زندگی انسان وبالاخره باعث تندخویی ورفتار ضداجتماعی اوخواهدشد.

او همچنین می گوید که معلوم است که قرآن درچندین جا از مومنان خواسته است که از مرگ یاد کنند ومی فرماید بگو آن مرگی که از آن می گریزید،قطعا سر وقت به سراغ شما می آید و آنگاه به سوی دانای نهان وآشکار باز گردانده خواهید شد و به آنچه [در روی زمین] می کردید آگاهتان خواهدکرد.

پیامبرمان(ص)می فرماید: ازمردن زیاد یادکنید .

 قرآن نیزتأکید بر پند گرفتن از قبرستان نموده است آنجا که می فرماید : سرگرم کرد شما را زیاده خواهی تا اینکه دیدار کردید قبرها را)

 

(بسم الله الرحمن الرحیم)دیدار قبرستان ویادکردن ازمرگ اخلاق وعمل انسان را تعالی میبخشد یک محقق آمریکایی که تحقیقات دردانشگاه میسوری بودهاست این فرموده پیغمبر اسلام که پیش از۱۴۳۰وانده سال به آن اشاره کرده است بازگومیکند که میفرمایدبه دیدارقبوربروید چراکه یادآورآخرت میباشد.نتیجه ی تحقیقات نشان میدهد که یادکردن ازمرگ به طور مستمرودیدار قبورتاثیر به سزایی روی تندرستی انسان وشخصیت او ونحوه ی رفتارش دراجتماع دارد.واشاره ای دارد به بهتر شدن وضعیت تندرستی انسان.که هم ارتباط قطعی ومفید وهم برای نزدیکان خود سود دارد.ومعلوم نمود که احساس انسانها درموردمرگ طوریکه به وسیله ی فکرکردن وبیشتربه اهداف وآداب وورفتارشان فکرکنند،وسعی درتغیردادن به سزایی درمعامله ورفتارشان باشند.سعی وتلاش زیاتری دریاری رساندن به نزدیکان میکنند،ازانجام گناه وافعال ناپسند اجتماعی دوری میکنند،برعکس این تحقیقات درگذشته اشاره داشتندبه اینکه یادکردن ازمرگ تاثیری خطرناک وباعث خراب شدن وبهم ریخته شدن زندگی انسان وبلاخره باعث تندخویی ورفتار ضداجتماعی اوخواهدشد.ومعلوم حال همه است که قرآن پیروزدرچندین جا ازایمانداران خواسته است که از مرگ یاد کنند ومیفرمایدبگو آن مرگی که از آن می گریزید،قطعا به سر وقت شما می آید آنگاه به سوی دانای نهان وآشکار باز گردانده خواهید شد وبه آنچه [در روی زمین] می کردید آگاهتان خواهدکرد،پیامبر رهبرمان(ص)میفرماید ازمردن زیاد یادکنید ووقرآن نیزتأکید بر پند گرفتن ازقبرستان نموده است(سرگرم کرد شمارا زیاده خواهی تا اینکه دیدار کردید قبرهارا)

سه رچاوه آینده سازی منبعألماس

مترجم کامیل ابراهیمیان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا