اندیشهعبادات

تقدیم به کسانی که به رمضان رسیدند

نویسنده : عبدالملک القا

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاس خدایی را که تدبیرگرشب وروز  و تغییر دهنده ماه وسال است. وصلوات وسلام بر اشرف پیامبران حضرت محمد و بر همه پیروان ویارانش باد.

 آنچه درپی می آید  تأملاتی کوتاه است  در آستانه این ماه مبارک ؛ که دلهارا زنده کند  و درون را پند دهد و اراده هارا تقویت می نماید؛:

ایستگاه اول

 برادر مسلمان ! شمارا به حکمت وجود واساس هستی یادآورمی شوم :

 وماخلقت الجن والإنس الا لیعبدون

” جن وانسان را تنها برای بندگی آفریدیم”

 امام نووی می فرماید :

 این آیه تصریح می کند که آنها برای عبادت آفریده شده اند پس شایسته است که به فلسفه آفرینش خود اهتمام دهند  واز دنیاطلبی وغرق شدن در بهره های دنیوی فاصله گیرند  چرا که دنیا :

 – فانی وزودگذر است وباقی نمی ماند ،

  – مرکب عبور است نه منزل استراحت وسرور!

 – مرحله حرکت وگذاراست نه موطن دوام واستقرار.

برادرمسلمان!

در بزرگی فضل ونعمت خدا اندیشه کن ! که اگرنعمتهای خدا رابشمارید نمی توانید

 (وان تعدوا نعمهالله لاتحصوها )

والاترین وبزرگترین نعمت ، اسلام است.

چه بسا امتهایی بر این زمین زندگی می کنند واز شهادت بر لااله الا الله و محمدرسول لله محروم گشته اند. واین فضل خدا است وآنرا به کسی که بخواهد می دهد .

 سپس ستایش خدارابخاطر نعمت هدایت و توفیق بجابیاور .

چون بسیاری ازکسانی که خودرا به اسلام نسبت می دهند  درظاهر وباطن مخالف تعالیم هستند درانجام واجبات کوتاهی می کنند ودر گناه ومعصیت غرق شده اند.

 پس خدایا سپاسگزارم.

و تو ای مسلمان ! در نعمتهای خداوند شامل : امنیت در وطن ، فراوانی رزق وروزی و سلامتی جسم غوطه می خوری . پس باگفتار ورفتار، شکرگزار خدا باش !

 بزرگترین نوع شکر : اطاعت از اوامر خداوند ، ودوری از نواهی او است . همانا نعمتها باشکر کردن تداوم می یابد. همچنانکه خداوند می فرماید ( لئن شکرتم ﻷزیدنکم )

ایستگاه دوم

یکی دیگرازنعمتهای خدا آن است که به ماطول عمر داد تا به این ماه بزرگ برسیم ؛

 چه بسا دوستانی که مرگ،  آنهارا ازمیان برداشت و عزیزانی که زیرخاک مدفون شدند !

 طول عمر وماندن درقید حیات ، فرصتی  برای توشه اندوزی از طاعت، و تقرب به خدا با عمل صالح می باشد. چرا که سرمایه انسان مسلمان همان عمر اوست پس براستفاده از وقت وساعات خود حریص باش تابیهوده ضایع نگردد .

 کسانی را به خاطر بیاور  که سال گذشته باما روزه گرفتند ونمازعید بجا آوردند اما مرگ آنها راازمیان برداشت وامروزه سراغی ازآنها نداریم. این حدیث پیامبر را سرلوحه خود قراربده که می فرماید : ( إغتنم خمسا قبل خمس : حیاتک قبل موتک ؛ وصحتک قبل سقمک ؛  وفراغک قبل شغلک ؛ وشبابک قبل هرمک ؛  وغناک قبل فقرک )

” پنج چیز را غنیمت شمار قبل از پنج چیز ( دیگر که آنهارانابود کنند) :

زندگی را، قبل ازمرگ ؛ تندرستی را، قبل بیماری ؛ فراغت را ، قبل از مشغولیت ؛ جوانی را ، قبل ازپیری ؛ و بی نیازی را، قبل از تهیدستی . ”

حریص باش که ازبهترین مردم باشی آنچنانکه از پیامبر صلی الله علیه وسلم سؤال شد: (  ای الناس خیر؟ قال من طال عمره وحسن عمله ؛ قال فای الناس شر ؟ قال من طال عمره وساء عمله )

بهترین مردم  چه کسی است؟ فرمود کسی که عمرش طولانی وعملش درست باشد.

 گفتند پس بدترین مردم کیست؟ فرمود کسی که عمرش طولانی وعملش بد باشد.”

ایستگاه سوم

اخلاص درنیت، وصداقت در روی آوردن به خدا واجب است .  وبپرهیز از آنکه طاعات خودرا با ریاء و سمعه آمیخته کنی ، چرا که آن دردی خطرناک است که چه بسا موجب باطل شدن عمل گردد.

  نیکی هایت را پنهان کن آنچنانکه عیبها و وبدی هایت را پنهان می کنی. بعضی از کارهای خیر را پنهانی انجام بده بطوری که جز خدا کسی از آنها آگاه نشود همانند نمازی نافله یا چشمان اشک آلود درتاریکی شب ؛ یاصدقه ای پنهانی .

  بدان که خداوند تنهااز پرهیزکاران می پذیرد پس حریص باش که اهل تقوا باشی ( انمایتقبل الله من المتقین)

 واز کسانی مباش که ازورود به بهشت سر باز می زنند ( کل أمتی یدخلون الجنه الا من أبى . قالوا ومن یأبى یارسول الله؟ قال من اطاعنی دخل الجنه ومن عصانی فقدأبى . )

” تمام امت من داخل بهشت می شوند بجز کسی که خود امتناع کند . گفتند:  چه کسی ازورود به بهشت امتناع می کند ای رسول خدا؟ فرمود: هرکس مرا اطاعت کند به بهشت می رود وهرکس مرانافرمانی کند ازورود به بهشت امتناع ورزیده است “

ایستگاه چهارم

خودرا برذکر ویادخدا در هر وقت وهر حال عادت بده! زبانت همواره مرطوب به ذکر خدا باد. و پایبند به دعاهای مشهور واوراد شرعی باش!

 خداوند می فرماید: یاایهاالذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره واصیلا .”ای کسانی که ایمان آورده اید بسیارخدارایاد کنید وصبحگاه وشامگاهان او را تسبیح نمایید”

– والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعدالله لهم مغفره وأجرا عظیما.

” مردان وزنانی که خدارا بسیار یاد میکنند خداوندبرایشان آمرزش و وپاداش بزرگی آماده نموده است.”

– حضرت عائشه (رض)می فرماید:     پیامبرصلی الله علیه وسلم درهمه اوقاتش خدارا یاد میکرد .

– پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: سبق المفردون (مفردون پیشی گرفتند) گفتند مفردون چه کسانی هستند؟ فرمود : الذاکرین الله کثیرا والذاکرات ( مردان وزنانی که بسیارخدارایادمیکنند)

 ابن قیم می فرماید :  هرگاه بنده ای از خدا روی گردان شد و به معصیت روی آورد درحقیقت روزهای زندگی واقعی خودرا تباه کرده که بوی تعفن آنرا روزی احساس خواهدکرد که فریادش بااین عبارت، بلند می گردد : یالیتنی قدمت لحیاتی .

 ( ای کاش برای زندگی واقعی خود توشه ای پیش می فرستادم)

 برادر مسلمان! بدان که هرگز بعداز مرگ، کسی برای تو نماز؛ روزه ؛ و..  بجای نمی آورد!

پس برای اندوختن توشه ای وافر از ذکر و طاعت بشتاب !

ایستگاه پنجم:

برتلاوت روزانه قرآن حریص باش !

اگریک جدول داشته باشی  که بعداز هرنماز یک جزء قرآن تلاوت کنی ؛ تلاوت روزانه تو پنج جزء خواهدشد . واین فضل بزرگی ازجانب خدا است

 بعضی ها در اول ماه خیلی جدی شروع می کنند اما پس از مدتی سست وضعیف می شوند وگاهی ممکن است یک یا دو روز  از رمضان بگذرد بدون آنکه چیزی ازقرآن بخوانند .

  درمورد فضیلت تلاوت قرآن روایاتی آمده است که چشم هر مسلمانی را روشن ودل او را شاد می کند:

 ابن مسعود نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : 

 (هرکس حرفی ازقرآن بخواند یک حسنه می گیرد  وهر حسنه ده برابر پاداش دارد . نمیگویم الم یک حرف است بلکه الف یک حرف ؛ لام یک حرف ؛ ومیم یک حرف است)

 ابو امامه باهلی نیز می فرماید شنیدم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

 (  قرآن را بخوانید چرا که قرآن در قیامت برای شفاعت اهل خود می آید )

ایستگاه ششم

 رمضان فرصتی مناسب برای دعوت بسوی الله است پس با دعوت نزدیکان ؛ همسایگان و دوستان به وسیله کتاب یا نوار ویا نصیحت وراهنمایی آنها ؛ خودرا به خداوند نزدیک کن.

 مواظب باش یک روز تو بدون اقدامی برای دعوت نگذرد چرا که دعوت، کار پیامبران ؛ دعوتگران و مصلحان بوده است پس بکوش تو نیز در این ماه بزرگ سهمی داشته باشی ! دراین ماه سینه ها تشنه و دلها باز وپاداش بس بزرگ است.

 پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

 به خداسوگند اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند از شتران سرخ فام برایت بهتراست.

حسن بصری می فرماید :  جایگاه دعوت بسوی الله والاترین جایگاه بندگان است.

 ایستگاه هفتم

از مجالس بیکاران دوری کن ! و زبانت را از غیبت ؛ سخن چینی و الفاظ ناشایست نگه دار ! وآن را ازهرسخنی که موجب خشم خدا شود کنترل کن !

 وپایبند به سخن پاک وزیبا باش !

 همواره زبانت مرطوب با ذکر خدا باد !

 رمضان فرصتی است برای توشه گرفتن از طاعات و فارغ شدن برای عبادت !

 ممکن است دیگر این فرصت تکرار نشود !

حتی ممکن است  مرگ فرا رسد پیش ازآنکه این فرصت تکرار شود !

 بدان که هروز زندگی برای مؤمن یک غنیمت است .

 ابوهریره می فرماید  : دو مرد از طایفه قضاعه درزمان پیامبر؛ اسلام آوردند . یکی از آنها شهید شد و دیگر نیز پس از یک سال بشهادت رسید . حضرت طلحه گفت : درخواب بهشت را دیدم  و مشاهده کردم نفر دوم قبل از اولی وارد بهشت گردید . ازاین امر تعجب کردم . صبح این ماجرا را برای پیامبر نقل کردم فرمود : مگر غیر از این است که دومی در یک سال بعد ماه رمضان را روزه گرفته و شش هزار رکعت نماز خوانده است؟

ایستگاه هشتم

جایگاه تو بخاطر نخستین توجیه ونصیحت  تو است. پس قبل از هرچیز به گرفتن وتربیت نفس برخیر !  و بر اصلاح خود حریص باش !

 آنگاه به همسر و فرزند ؛ خواهر و برادر و دیگر اطرافیان اهتمام جدی بده!

  آنها را ازعظمت این ماه آگاه کن !

 و بر پایبندی به نماز و اشتغال زیاد به تلاوت قرآن تشویق بنما !

 ودر خانه ات با زبان شیرین  وکلمات صادقانه  امر به معروف ونهی ازمنکر داشته باش ! وبه دنبال همه اینها برای هدایتشان خالصانه دعا کن !

 این ماه فرصتی است برای مراجعه ونصیحت کسانی که کوتاهی می کنند شاید خداوند اطرافیانت را هدایت داد و اجر وپاداش بزرگی نصیب تو گردید.

 پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :

 هرکس سبب انجام کار خیری شود به اندازه انجام دهنده آن پاداش می گیرد.

 برادر مسلمان !

اگر چرخش روزگار تو را هراسان نموده و آخرت واقعا برایت مهم است ومی خواهی فعال باشی و کوتاهی نکنی ؛ پس به درگاه توبه روی آور !  وراه بازگشت را در پیش بگیر !

 و بگو شاید این آخرین رمضان زندگی من باشد ! شاید بجز امسال دیگر زنده نباشم!

 ابن تصور را برای خود بعید مدان !  جدی باش ! به سوی آخرت حرکت کن ! به خدا سوگند در آخرت به یک حسنه هم نیاز داری !

 عظمت پروردگار وسختی قیامت را تصور کن ؛ همان روزی که کودکان از وحشت پیر شوند !!

 به بهشتی بیاندیش  که وسعت آن به اندازه آسمانها وزمین است وبرای پرهیزگاران مهیا شده است. و به آتشی فکر کن که به آن “لظی” گویند. ( نزاعه

للشوى تدعو من أدبر وتولى )

 “پوست سر را بریان ونابود کند ؛ بسوی خود فرا می خواند هر آنکه را از بندگی خدا سر باز زند و از دین او سرپیچی نماید.”

 ای برادر مسلمان !

به اذن خداوندمتعال ؛ بخاطر داشتن این موارد میتواند، تو را دراستمرار عبادات  ودوام عمل صالح یاری نماید.

 اگرعمر گذشته خود را برای دنیا صرف نموده ای ؛ حداقل بقیه عمر را به آخرت  اختصاص بده !

ازخداوند متعال میخواهم به حق اسمای حسنی و صفات والایش این ماه مبارک را ماه خیر  و عافیت برای همه ما قرار دهد و این آخرین روزه رمضان ما نباشد.

خدایا..

– روزه وتراویح مارا بپذیر ! واز کوتاهی و قصور ما در گذر !

 – خدایا گناهان گذشته و آینده ما را بیامرز ؛ چرا که تو بسیار آمرزنده و مهربان هستی!

– پروردگارا !

با درستکاری همسران و فرزندانمان مارا شاد کن! وما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده !

 خدایا !

 ما و پدران ومادرانمان ؛ وهمه مسلمانان را بیامرز !

 وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین

هاشم حکیمی – پاوه

از طريق
هاشم حکیمی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

هاشم حکیمی

@نویسنده و مترجم و شاعر @ کرمانشاه : پاوه @ شغل : امام جماعت و دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا