جهاد با زبان از منظر علامه قرضاوی

جهاد با زبان ونقش رسانه ها   یکی ازنوع های جهاد واجب دراسلام برمسلمان ومرتبه های آن جهاد کردن با زبان و سخن وری است ، هر اندازه که در توان و طاقت انسان است و آن هم با تبلیغ وتعر یف کردن ازمحاسن و زیبایی های اسلام و رسانیدن پیام آن با زبانی عامیانه … ادامه خواندن جهاد با زبان از منظر علامه قرضاوی