اصول

رسول الله را یاری نماییم

یاری رسول الله صلی الله علیه وسلم

خداوند متعال آوازه ی پیامبرش را بلند نمودو وی را از کید و آزار استهزاکنندگان مصون ومحفوظ داشت ودشمنش را بی نام ونشان ساخت واذیت کننده اش را در دنیا وآخرت خوار وبی ارزش کردواز رحمت خود دورگرداند چنانچه می فرماید:
إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ.حجر:95 «ما تورا ازکیدومکر وآزادواذیت استهزاکنندگان مصون می داریم»
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. كوثر:3«بدون شک دشمن کینه توز تو بی خیر وبرکت وبی نام ونشان خواهد بود»
إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. توبة:40«اگرپیغمبر را یاری نکنید(خداوند اورا یاری می کند همانگونه که قبلا )خداوی را یاری نمود».
آیا ندیده ای که خداوند نامش را جاودانه ساخته آنگاه که مؤذن (شبانه روزوتاقیام قیامت) در اذان های پنجگانه می گوید أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله،وجهت بزرگداشت وی ازنام خویش نام او را جدا ساخته است که صاحب عرش محمود واین بزرگمردمحمد(ص) است.
از بزرگترین وظایف جهت قیام به مقتضای گواه بودن به اینکه محمد فرستاده ی خداست ایمان به او،تصدیق نمودن آنچه اوآورده،اطاعت از اوامرش،وهمچنین تعظیم وبزرگداشت وی بایاری نمودن او وسنتهایش،واینکه پیامبر نزد شخص مسلمان از خویشتن ووالدین وفرزندان و تمام مردم محبوبتر باشدچنانچه رسول اکرم می فرماید: ( لن يؤمنَ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسِه وولدِه ووَالدِهِ والنَّاسِ أجمَعيِن ) به روایت مسلم . ایمان هیچ یک از شما کامل نمی شود تا مرا از پدر،فرزند وهمة مردم دوستر داشته باشید.
بی تردید صحابه ی کرام بخاطر جانفشانی هایی که در حمایت ودفاع از سنت رسول(ص) نمودند، زیباترین ستایشها را در قرآن وسنت واقوال سلف صالح برای خود به ثبت رساندندتا جایی که بعضی ازآنها جان ومال وخانواده وفرزندان خود را فدای رسول نموده اند وراضی نشده اند که کوچکترین اذیت وآزاری به پیامبر برسد.
هنگامی که درجنگ اُحُدمشرکین برنبی اکرم هجوم آوردندرسول(ص)،اصحاب را فراخواند تاوی را از آزار آنها محفوظ بدارندوفرمود :(من يردُّهم عنا وله الجنة ـ أو هو رفيقي في الجنة) به روایت مسلم.چه کسی آنها را از ما دور می سازدوبهشت را از آن خود می کند.(ودر روایتی) در بهشت رفیق وهمراه من می شود.
پیامبر (درآن غزوه)به حسان بن ثابت(رض) فرمود: (اهجُ قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل ) به روایت بخاری. قریش را هجوکن چرا که هجوآنان از پرتاب وانداختن تیر برسرشان گرانتروسخت تراست
در روایتی دیگر می فرماید: (اهجهم وجبريل معك ) به روایت بخاري.آنان را هجوکن وجبرئیل هم با توست.
عائشه(رض)میگوید: از پیامبر(ص)شنیدم که به حسان می فرمود:تا زمانی که به دفاع از خدا ورسولش بپردازی جبرئیل تو راتأییدو پشتیبانی می کند.حسان نیزکفار قریش راهجومی کردکه به پیامبر ایراد می گرفتندو وی را دشنام می دادند وشعرهایش از تیر وشمشیر بعضی از مسلمانان برآنان سخت تر وبرنده تر بود.
این حدیث اهمیت دفاع از پیامبررا با زبان وبیان روشن می سازد.

(متأسفانه امروزه)درغرب حمله نمودن به پیامبر به پدیده ای تکرار شده وعادی تبدیل شده و هر از چند گاهی این جسارت درحق ایشان تکرار میگردد که برای آنها چیزمهم وجای شگفتی نیست.

آنچه جای شگفتی است، این است که بعضی از مسلمانان علیرغم محبتی که به پیامبرابراز می دارندنسبت به این تجاوزات و تعدی گری ها(ی مغرضانه واحمقانه) هیچ اهتمام و عنایتی نمی دهندونسبت به دینی که (آن بزرگوار) آورده جرأتی از خود نشان نمی دهند ودر راستای وظیفه ای که در قبال نصرت این دین به عهده دارنداقدامی صورت نمی دهند.
چه لذتی از زندگی باقی می ماندزمانی که به مقام ومنزلت محمد دست درازی شودوموردهتک حرمت قرار گیردوحال کسی نباشدوی را یاری دهدوبه دفاع از وی بپردازد.
زمانی که شخص مسلمان پیامبرش را نصرت می دهد درواقع به دفاع از عقیده ای پرداخته که از تمام زندگیش گرانقیمتروارزشمند تراست .و(درحقیقت) نصرت پیامبر(ص)وحمایت و دفاع ازایشان درمقابل تمام آزارها ونقصها یی که به وی نسبت داده می شودامتثال امرخداوپیروی از دستوراتش میباشد چنانچه می فرماید: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ .فتح: آيه/9 یعنی:(ما محمد را به سوی شما فرستاده ایم)تابه خدا وپیامبرش ایمان بیاوریدوخدارا(با یاری دادن دینش)یاری کنید واورا بزرگ دارید.
اسبابی که انسان مسلمان می تواندبا آنها افضل انبیا را یاری رساند و بتوانداز خلال آنها به مقتضیات محبت ووظیفه ی قیام به نصرت ایشان عمل نمایدموارد ذیل می باشد.
1-اطاعت وپیروی از ایشان،راضی شدن به حُکم و داوریش،تسلیم شدن در مقابل دستورات،وانقیاد وفرمانبرداری ازسنتهایش وترک نمودن ما سوای آن.چنانچه خداوند متعال می فرماید: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران:31) یعنی:بگواگر خداوند را دوست داریداز من پیروی کنیدتا خدا شما را دوست بدارد وگناهانتان را ببخشاید وخداوندآمرزنده ومهربان است.
حضرت عائشه(رض)روایت می کند:که پیامبر(ص) فرمود: مَن أحدَثَ فِي أمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدًّ ) به روایت بخاري. یعنی:«هرکس درامر(دین)ما چیزی پدیدآوردکه در دین وجود ندارد،مردود است».
قاضی عیاض می گوید:بدان هرکه شخصی را دوست داشته باشدوی را برتمام چیزها ترجیح خواهد داد ودر غیر اینصورت(چنین فردی) در محبتش صادق نیست وتنهاادعایی صرف دارد. کسی در حب رسول اکرم صادق است که نشانه ها(ی دوستی پیامبر) دراو هویدا باشند.

اولین نشانه: اقتدا به او ،انجام دادن سنتها،پیروی از اقوال وافعال او وهمچنین تربیت براساس آداب آن بزرگوار در سختی وآسایش ودرهنگام فراخی ومشقت می باشد. شاهد این ادعا فرموده ی خداوند متعال است که می فرماید: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.آل عمران:31 یعنی:بگواگر خداوند را دوست داریداز من پیروی کنیدتا خدا شما را دوست بدارد وگناهانتان را ببخشاید وخداوندآمرزنده ومهربان است.
ازجمله اسباب نصرت پیامبرکه هرکس میتواندبرآنها دست یابد: شناخت براخلاق وسرشت عطرآگین وصفات نیکو وپسندیده وسیره ی شریف آن بزرگمردومستفید شدن از حکمت ودرسهای آن وارتباط دادن آنهابا زندگی وواقع فردی وجامعه ی امروزی می باشد.
بدون تردید دردرون هر مسلمانی محبتی فطری نسبت به رسول اکرم(ص) وجود داردکه موجب نصرت آن بزگوارمی شودولی هنگامی که براخلاق وصفت وسیره ی آن پیامبر(ص) آگاهی یافت که چگونه برای رسانیدن این دین فداکاری نموده است این محبت بیشتر وبیشتر شده وبهتر ریشه دوانی میکند.

از اسباب نصرت رسول(ص):

 التزام به امرخداونداست مبنی براینکه با رسول وسنتهایش مؤدبانه رفتارنماییم چنانچه می فرماید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ .حجرات:2. یعنی:ای کسانی که ایمان آورده ایدصدای خود را از صدای پیغمبر بلند تر مکنیدوهمچنان که با یکدیگر سخن می گویید با او با آواز بلندسخن مگوئیدتا نادانسته اعمالتان بی اجرضایع نشود .
-یکی دیگر ازاسباب نصرت رسول اکرم(ص): باطل نمودن وبی ارزش ساختن شبهات واباطیلی است که به پیامبروسیره ی شریفش نسبت داده می شودوهمچنین ایستادن درمقابل تبلیغات شوم غرب و(خاصتاً)یهود ورد نمودن شبهاتی که درباره ی پیامبر ودین شایع می سازندوبارزنمودن شخصیت پیامبروخصوصیاتی که دین وامتش بدان اختصاص یافته اند درجلسات ومناسبتهای تبلیغاتی وفرهنگی و.. همراه با منتشر ساختن آنچه مُنصفان غیرمسلمان در گذشته وحال درمورد پیامبر ابراز داشته اند.
-ازدیگراسباب نصرت رسول اکرم(ص): تربیت نمودن فرزندانمان از خردسالی براساس محبت رسول واقتدای به ایشان در تمام ابعاد وجوانب زندگی است.
-از جمله اسباب نصرت پیامبر:دعا کردن علیه کسی که با سخن یا فعل موجب اذیت وآزار پیامبر می شودچراکه دعاعلیه شخصی که نسبت به مقام رسول اکرم بی ادبی می کنداسلحه ای است که هرمسلمانی می توانداز آن بهره مند گرددوبداند که در این مورد به رسول اکرم(ص) اقتدامی کند چراکه رسول علیه کسانی که اصحاب را آزارمی دادند دعامی نمود.
بی تردید سستی به خرج دادن جهت نصرت پیامبرخواری ورسوایی بزرگی است که دلالت برضعف ایمان دارد ودفاع ازاوودین وسنت وآل بیت واصحابش شرف ومنزلت بس بزرگی است کما اینکه به عنوان مظهری از مظاهر محبت وبزرگداشت رسول اکرم نیز بشمار می آید که لازم است انسان مسلمان به این وظیفه عمل نماید. البته اسباب نصرت پیامبر زیادند. اماآنچه برهمه واجب است این است که به اندازه ی توانائیمان پیامبر ومحبوب خویش را یاری رسانیم.
و(یقین بدانیم) هرگاه مسلمانان خوارشدند ودچارضعف شدند واز عهده ی نصرت رسول نسبت به کسی که وی را اذیت می کند ومورداستهزا قرارمی دهد؛ برنیامدند، شکی نیست که خداوند خودش به یاری پیامبرمی شتابدو وی را محفوظ ومصون می دارد چنانچه می فرماید: إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه.توبة/40 یعنی:اگرپیامبر را یاری نکنید(خدا اورا یاری می رساندهمانگونه که قبلا)خدا او را یاری کرد.
در این مورد ابن تیمیه می گوید: اگرکسی از مسلمانان نتوانستند برکسی که از پیامبر عیبجویی می کنند واو را دشنام می دهندحدشرعی جاری سازدخداوند خودش انتقام پیامبرش را خواهد گرفت ودین خویش را پیروز میگرداند واین قراروپیمان طبق آیه ی قرآنی که می فرماید إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ .حجر:95 یعنی: ما تو رااز(کید ومکر واذیت وآزار)استهزا کنندگان مصون ومحفوظ می داریم. چیزی است قطعی وتا قیام قیامت ادامه دارد.
منبع: اسلام ویب مترجم:اسمعیل ابراهیمیان.93/10/9

 

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا