خانواده

فقط خانم های شوهردار بخوانند!

چطور  مى توانید بە نهایت عشق در دل شوهرتان برسید؟

خواهر عزیز، براى اینکە در دل شوهرت بە اوج  محبوبیت برسى، این راهنمایی‌ها را بە یاد داشتە باش؛ بە امید اینکە در زندگى زناشویى از آنها بهرەمند شوی و تکەاى از قلب شوهرت شوى:

۱) تا مى توانى انجام کارهایت را در روزهاى تعطیلى شوهرت انجام نده یا وقت آمدن همسرتان از سر کار به خانه خودت را مشغول کار خانه نکن.

۲) اگر همسرت تأخیر کرد، با او تماس بگیر و حالش را جویا شو، بی گمان بیشتر در دلش محبوب خواهى شد.

۳) اگر چیزی به همراە خود بە خانە آورد، کوچک یا بزرگ، از او تشکر کن.

۴)تا مى توانى برایش غذایى درست کن که دوست دارد.

۵) چهرەات را گهگاهی با شانە کردن موهایت تغییر بده، همینطور مى توانى از مقدارى آرایش صورت  براى بیشتر نشان دادن زیبایی‌ات استفادە کنى.

۶) هنگامى کە شوهرت بە خانە برمى گردد، سریع شروع بە شکوە و گلایە نکن، دربارەی کمبود و خانە و بچە ها، مى توانى بعد از کمى استراحت شوهرت، بە آرامى از مشکلات خانە حرف بزنى.

۷) یادت باشە رفتار عاشقانە، بیشتر کار زن است نە مرد؛ براى همین تو باید در این بارە پیش قدم شوى.

۸) مى توانى برایش کیک آمادە کنى و با تزئیناتی سادە و زیبا روى آن بنویسى دوستت دارم.

۹) تکە یخى بە صورت قلب توى آب یا شربتى کە برایش آمادە کردەاى بگذار.

۱۰) شاخە گلى میان روزنامە یا کتابش بگذار.

۱۱) در روزهاى تعطیلى تغیراتى ایجاد کن؛ مثلاً غذایى که برایش آماده کرده اى، به اتاق خوابش ببر و با هم بخورید.

۱۲) مى توانى بعضى اوقات به وسیله ایمیل یا موبایل، نامه اى کوتاه و عاشقانە برایش بفرستى.

۱۳) رازهاى زندگى زناشویی‌ات را بە هیچ وجە بە بیرون نبر و فاش نکن.

۱۴) این را همیشە بە خاطر بسپار کە نزد دوست و آشنا ازش گلایە نکنی.

۱۵) در آخر خواهر عزیز، لباسى را کە براى کار روزانە بە کار مى برى، از لباس خواب جدا کن ؛ چون این مورد مهمى است براى اینکه توجه همسرت را به سوى خود جلب کنى.

۱۶) آرزوى زندگى خوبى براى خانوادە دارید، اما باید بدانید در زندگى زناشویى، تنها این کافى نیست کە زن این کارها را انجام دهد و همە دل خوشیهاى خانوادە را بە دوش بگیرد. باید مرد نیز این چنین دل همسرش را شاد و راضى نماید. فراموش نکنید کە زن هم انسانیست همانند مرد و بە دوست داشتن نیاز دارد و دوست دارد شوهرش نیز در مقابل انجام این کارها بە او توجه کند؛  ولى پیامبر(ص) از زنان بیشتر خواستە کە این کارها را انجام دهند.

 آیا خداوند زن را براى بندگى مرد خلق کردە است؟ بى گمان خیر.

امیدوارم  تمام زن و شوهرها همکار هم در زندگى باشند تا بتوانند زندگى سرشار از شادى و نشاط داشته باشند.

نویسندە: هیمداد خالد
مترجم: سنور محمدیان
منبع: سایت قرآن کرد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا