اندیشه

ما تو را از محسنان می دانیم

هنگامی که یوسف(ع) در زندان بسر می برد در زمینه احسان به مردم و اخلاق والایش با آنها شاخص و الگو بود به همین دلیل دو نفر نزد وی رفتند و تعبیر خوابشان را از وی خواستارشدند ؛ چرا که آنجا شاهد حال و وضعیت و اخلاق یوسف و همچنین احسان وی به مردم بودند یوسف نیز این موقعیت را غنیمت شمرد و پس از وعده تفسیرخواب بدانها، آن دو را به سوی خداوند دعوت کرد و حال کسانی که بجای خدای یگانه خدایان دیگر را عبادت می کنند را برایشان بیان نمود.
این موقف وموقعیت است که درآن نگرش مردم بسوی دعوتگر و احسان وی به مردم در پذیرش دعوتش و همچنین گوش دادن به سخنانش تجلی پیداخواهد کرد.
به همین دلیل سرور و پیشوای دعوتگران حضرت محمد(ص)را می بینیم که در این زمینه الگو و متصف به صفات فوق بود.حضرت خدیجه (رض) در وصف رسول اکرم چنین می فرماید:که تو صله رحم رابجای می آوری و اماندگان را به دوش می کشی، دست نادار ومستمند را می گیری، مهمان را  اکرام می کنی و برحوادث روزگاریاری می دهی.

سیره پیامبر مملو از اخبار کسانی است که از احسان و اخلاق زیبای آن بزرگوار (ص) متاثر گشته و اسلام را پذیرا شده اند.
خداوند متعال خبرداده که عفو و گذشت و پاسخ بدی با نیکی بهترین انگیزه هستند که دشمن را به دوست تبدیل نمایند ؛ آنجاکه می فرماید:( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.فصلت/ 34. بدی وزشتی را با زیباترین طریقه وبهترین شیوه پاسخ بده.نتیجه این کارآن خواهدبودکه کسی که میان تو ومیان او دشمنانگی بوده است بناگاه همچون دوست صمیمی گردد.به همین دلیل چقدرشایسته است دعوتگرانی که راه وروش این بزرگوارراسرمشق خودقرارمیدهندبه جوانب ذیل عنایت واهتمام دهند.
1-اهتمام وعنایت به مردم وبرآورده ساختن نیازهایشان وبرحذرشدن ازاینکه کرکنی این کاربه هدردادن وقت است یابه حساب دعوت الی الله نوشته نمی شود.دراینجاپیامبر را مشاهده می کنیم که به خاطر اهتمام به نیازبنده ای جهت بازگشت همسرش چقدرآرامش می یابد واحساس راحتی می کندآنگاه که عبدی بنام مغیث ازپیامبرخواست که: يا رسول الله : اشفع لي إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يابريرة، اتقي الله ؛ فإنه زوجك وأبو ولدك” فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك ؟ قال :” لا إنما أنا شفيع” فكانت دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس:” ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟”ای پیامبرخدا نزد بریره(همسرش)برایم واسطه شوواورابه نزدم برگردان پیامبرنزدبریره رفت وگفت ای بریره ازخدابترس مغیث که همسروپدرفرزندان تو میباشد.بریره گفت ای رسول خدا آیا مرا بدان امرمی کنی؟پیامبر فرمود:نه من تنها میانجیگری می کنم وبس.دراین وقت اشکهای بریره برگونه هایش جاری گشت.رسول خدا به عباس
فرمود ای عباس آیا از محبت مغیث نسبت به بریره وبغض بریره نسبت به مغیث درشگفتی؟

2-اعتناوتوجه به نیازمندان وفقرا وبخشیدن مال به آنها ورسانیدن زکات وصدقات مسلمانان بدانها.این پیامبر است که هنگامی که گروهی از نیازمندان نزدوی آمدنداصحاب رابخاطرمساعدت ویاری کردن این گروه ازذخیره کردن گوشتهای قربانی منع فرمود و هنگامی که گروهی از طائفه مضرنزدپیامبرآمدندوپیامبروضعیت بد آنها را مشاهده کردبرای اصحاب خطبه خواند وآنها رابرصدقه واحسان وبخشیدن مال در راه خدا تشویق وترغیب نمود.

3-دعوتگران بسوی خدالازم است ازخلال انفاق وبخششهایشان ومیانجیگری نزدنیکوکاران وهمچنین پیگیری وبرطرف نمودن مطالبات مردم نسبت به پروژه های عمومی که به مردم کمک می رساند وکارهایشان را برایشان آسان می سازد توجه واهتمام جدی داشته باشند.

4-تلاش جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات اجتماعی که مردم ازآن رنج می برندودراین عصر مردم راتحت فشارقرارداده اند و بسیاری از مسلمانان ازآنها رنج میبرند ،مانندمشکلات تربیتی و زناشویی ونزاع ودرگیری و اختلافات میان مردم؛ به ویژه اینکه بسیاری از کسانی که خودرا متصدی حل این مشکلات میدانند ودیدگاههای خویش رااز طریق روزنامه و رسانه ها به مردم تحمیل میکنند صلاحیت این کار راندارند.

5-مبادرت جهت کمک به مردم درحوادث و بحران های عمومی مانند طوفان، زلزله و…،آنچه ما در بیش از یک حالت از دشمنان دیده ایم این است که آنها سعی وتلاشششان براین است که میان دعوتگران به سوی خدا و قیامشان جهت امدادوکمک بحران فاصله اندازند.
اسلام ویب محمد دویش.ترجمه:اسمعیل ابراهیمیان.18/5/94

نمایش بیشتر

اسمعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا