اصول

مقاربت با زن از طریق دهان !!!

مقاربت با زن از طریق دهان چه حکمی دارد ؟

آنچه در پیش رویتان می باشد مقاله ای کوتاه در بیان حکم مقاربت از راه دهان در زندگی زناشویی می باشد ولذا در پی آن برخواستم با دلایلی هرچند اندک در پی حکم این مسئله برایم واز الله تعالی خواستارم که مرا در این مسئله هدایت وحقیقت را نشانم دهد.

در ابتدای کلام به خدمت آیه ای از قرآن کریم می رویم((نساء کم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم)). ۲۲۳بقره

اول : طبری از مجاهد روایت کرده است که گفت مصحف را سه بار از اول تا به آخر آن بر ابن عباس عرضه کردم ودر هر آیه او را متوقف کرده و از او  سوال می کردم تا اینکه به این آیه رسید “نساء کم حرث لکم”. پس ابن عباس گفت: این طایفه از قریش که در مکه بودند زنانشان را می خواباندند واز پشت وجلو(نزدیکی به شرمگاه) از آنها لذت می بردند ؛ هنگامی که به مدینه آمدند در میان انصار ازدواج کردند وخواستند با زنان انصار خود همانطور رفتار کنند که در مکه با زنان خود رفتار می کردند اما زنان آنها ، آن را زشت دانسته و گفتند: این کاریست که تا به حال ما انجام نداده ایم و با ما چنین رفتار نشده است واین سخن پخش شده وبه پیامبر رسید وخداوند متعال این آیه را نازل کرد ؛ یعنی اگر خواستید از جلو و اگر خواستید از پشت ویا به صورت زانو با آنها جماع کنید البته باید دخول شما تنها به محل تولید مثل باشد.(۳۷/۱تفسیر آیات الاحکام ترجمه فارسی.محمد علی صابونی)

حال متوجه شدیم که معنی واقعی آیه چیست ولی متاسفانه بسیاری از این آیه برای سوء استفاده های جنسی از زنان بهره جسته ، واین آیه شریفه را ملاک کار خویش قرار می دهند ؛ حال آیا اگر برطبق معنی آیه که می فرماید: زنان محل بذر افشانی شما هستند پس از هر راهی می خواهید به آن محل درآیید. حال اگر دانه ای بر روی تخته سنگی یا در بیابان خشک ولم یزرع یا در قله ی کوهی یا در زیر دریا کشت شود دانه رشد خواهد کرد؟ پس چه تشبیه زیبا وگرانقدر که الله تعالی نموده تا شبهه ای بر دل ها نماند و همه درک کنند منظور و اصل قضیه چیست؟ پس دهان زن نه محل نطفه است نه محل باروری ودر نتیجه نمی تواندجایگاه مقاربت هم باشد.

دوم اینکه درشریعت اسلام نزدیکی از راه مقعد حرام وحتی فاعل آن لعن شده است و اگر آن را از بعدی دیگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که قضیه چیست ؟  اگر مقعد ودهان را هردو منفذ حساب کنیم آیا هیچ عقل سلیمی قبول می کند که ارج دهان که جایگاه خوردن و آشامیدن است با مقعد که محل دفع محتویات کثیف وبدبوی شکم است برابر باشد چقدر تفاوت میان این دو  وجود دارد؟

پس به طریق اولی حکم مسئله نزدیکی از عقب نزدیکی از دهان را در بر می گیرد ونیز اگر مریضی از راه مقعد به بدن زن وارد شود از راه دهان نیز به بدن زن وارد می شود وحتی طبق قاعده لاضرر وضرار فی الاسلام همچنین عملی بهداشت فردی زن را نیز به خطر می اندازد وسبب وارد آمدن ضرر به جسم زن خواهد شد.پس می توان گفت ارج ومنزلت دهان از هر لحاظ بر مقعد پیشی دارد و شایسته نیست به علت عدم حکم صریح آنرا جایز دانست.

بسیاری از مسائل به حدی زشت وشنیع اند که حتی شریعت برای آنها به خاطر اینکه طبع سلیم آدمی بدان توجه دارد اشاره ننموده است ؛ به عنوان مثال در کجای شریعت آمده که خوردن فضولات حیوانات حرام است یا اینکه خوردن ادرار و مدفوع  انسانی دیگر نا جایز است چون طبع سلیم آدمی خود از اینها دور است پس عدم حکمی نمی تواند نشان از مباح بودن آن باشد و این مسئله متاسفانه تنها در پنجاه سال گذشته به شدت رواج پیدا کرده پس بایستی باتوجه به دلایل محکم شرعی بدان پاسخ داده شود نه مصلحت جامعه ی  بینابینی! متشکل از مسلمانان وغیر مسلمانان.

سوم اینکه متاسفانه سرچشمه این حقارت وپستی از فیلم های پورن یاهمان جنسی می باشد که بازیگرانی حرفه ای در هر دونقش نر وماده ایفای نقش می کنند ولی آیا جایز است مسلمانی خود را شبیه به اینان نماید و ادای آنها و حرکات آنها در لذت از بردن از همسرش را اجرا کند و خود و همسرش را همانند آنان بپندارد.؟

ولی آیا چه مرد باغیرتی دوست دارد همسرش را زنی همچون این زنان ببیند که شخصیت وهویت انسانی واخلاقی در نزد آنان معنا ندارد و در یک روز برای آنان زنا به چندین نفر هم عادی است.؟!

باید به فرموده های پیامبر بیشتر توجه کنیم که چنین می فرمایند ((من تشبه بقوم فهو منهم)).رواه ابوداوود۴۰۳۷.(هرکس خود را شبیه قومی گرداند از آنان است).وای بر روزی مردی ناموس مسلمان خویش را این گونه هتک حرمت نماید و او زن مسلمان خویش را به آنان تشبیه کرده باشد.

چهارم بسیاری از علماء به حرام بودن استمنا رای ونظر داده اند اما به چه دلیلی؟چون استمنا از طریق غیر شرعی واز غیر جایگاه خود منی آوردن است وآن هم به غیر از طریق فرج و شرمگاه زوجه زیرا با دست یا هرچیز دیگری به غیر از شرمگاه زوجه منی آوردن یا همان استمنا حساب می شود و البته جایگاه دست ودهان وحتی آلت مصنوعی زنانه با هم فرق دارد ولی آیا همه آنها استمنا محسوب نمی شوند؟ و اگر قرار باشد مقاربت و لذت بردن از دهان زوجه جایز باشد از دستش هم جایز است و اگر از دستش هم جایز باشد به طریق اولی از دست خویش هم جایزاست ؛ ولی همه می دانیم استمنا حرام است ومی توان این مسئله را هم نوعی استمنا نامید که با قیاس بر استمنا آن هم حرام است وجایز نیست.

پنجم نیز خداوند هر چیزی را در جایگاه خودش قرار داده و می فرماید((وخلق کل شی فقدره تقدیرا)) آیه ۲سوره فرقان.(وهمه چیزرا آفریده ودقیقا آنرا اندازه گیری وکاملا برآورده کرده است).

پس معلوم شد هرچیزی برای امری و در جایگاهی خلق شده است ؟چشم برای دیدن،پا برای رفتن،گوش برای شنیدن،دهان برای خوردن وحرف زدن،شرمگاه زن برای تولید مثل ولذت جنسی.وحال آیا غیر شرعی نیست در امر الله تعالی تبدیل به جا آوریم وعضوی را به جای عضوی دیگر بکار گیریم و آیا اصلا عضوی دیگر به جای عضوی دیگر به کار می رود و آیا با فرج می شود خورد و نوشید و با دهان مقاربت کرد؟

ودر پایان ما امتی اسلامی هستیم در زمانی که منزلت وجایگاه زن در جامعه بی ارزش بود اسلام جایگاه زن را به عنوان مادری دلسوز،همسری فداکار،خواهری غمخوار ودختری پاک دامن ارج نهاد و حال چگونه خود به ساز کفار و ملحدان برقصیم؟  که این این قضیه حتی در میان متشخصان خودشان هم امری ناپسند است! تا به حال فکر کرده ایم که چرا فیلم های پورن یا همان فیلمهای جنسی با بهترین کیفیت وکمترین هزینه در اختیار مسلمانان قرار می گیرید؟؟

آیا در خبر گزاری ها متوجه نشده ایم که آنان زنانشان را در فروشگاهها به عنوان فروشنده  عرضه کردند هدفشان از این کار اینست که از زنانشان ارج نهند در حالی آنان برای خواهرانمان شده اند ناجی زمانه! تا آنان را به آزادی برسانند همان آزادی که بیشتر بتوانند از آنان سواستفاده نمایند

خداوند می فرماید((ولقد کرمنا بی آدم))آیه ۷۰سوره اسرا.( به حقیقت فرزندان آدم را کرامت وارزش بخشیدیم) واقعا این قضیه منافات شأن ومنزلت زن درجامعه نیست؟

بنا به دلایلی که عرض شد حتی اگر طرفین هم راضی باشند این کار ناجایز وغیر شرعی است وحتی اگر حرام هم نباشد مباح نیست زیرا اگر بحث از رضایت طرفین باشد زنا وربا ومعامله مشروبات الکلی هم با رضایت طرفین صورت می گیرد پس رضایت طرفین هم نمی توانند مباح کننده امری ناپسند باشد.

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

تحقیق و پژوهش از : رضا آخته

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن