رمضانگفتگو

گفتگوی رمضانی سوزی میحراب با آقای عبداللە خالدی از مهاباد

نظر به اینکه رمضان امسال با همه سال های پیش متفاوت است و مردم مسلمان نسبت به این پدیده دیدگاه و واکنش های متفاوتی دارند خواستیم نظر شما به عنوان یک کارشناس و صاحب نظر در این حوزه را جویا شویم ..

1️⃣سۆزی میحڕاب ؛ استاد گرامی ؛ با سلام احتراما ضمن ارائه بیوگرافی یک پاراگرافی از خودتان از تفاوت های رمضان در سایه کرونا با رمضان سال های قبل بفرمایید؟

پاسخ : بانام و یاد خداوند منان وعرض تبریک بە مناسبت حلول ماە مبارک رمضان وعرض ادب بە سروران گردانندە سوزی میحراب و آرزوی سربلندی و سلامتی همەی اعضاء انشااللە در حد توان بە سولات جواب خواهیم داد
اینجانب عبدالله خالدی متولد شیخل سردشت و ساکن مهاباد و تحصیلکرده حوزه دینی هستم و اکنون در بازار اشتغال دارم …
بندە معتقدم درمناطق ما نە تنها پدیدەی کرونا و امثال آن بر روزه داری و رمضان مردم تٲثیر دشته و دارد بلکە زمان آن هم بر ذوق و شوق مردم مسلمان بی تٲثیر نبوده و نخواهد بود برای مثال در فصل زمستان و دو ماه آخر پاییز و دو ماە نخست بهار استقبال مردم از رمضان خیلی پرشورتر است نسبت به بقیە ی ماهای سال..

2️⃣سۆزی میحڕاب ؛ سرور گرامی ؛ همچنانکه استحضار دارید یکی از تفاوت ها عبارت است از تعطیل بودن مساجد و عدم برگزاری نماز تراویح و مراسم ختم قرآن و اعتکاف در مسجد ؛ آیا این شرایط پیش آمده برای روزه داران فرصت است یا تهدید؟

پاسخ : بە نظر بندە تعطیلی مراکز دینی خصوصا قبل ازشروع رمضان تهدیدی خیلی جدی است نە تنها برای روزە داری ؛ بلکە تٱثیرات خیلی زیان بخشی بە بقیە ی فرایض دینی وارد خواهد نمود؛ لذا باید علمای دین هر چە سریع تر چارەای بیندیشند تا فاصلە بین آنان و مردم از یک طرف و مردم و مسجد و دیگر مراکز دینی بیشتر نشود کە قطعٵ جبران ناپذیر است.

3️⃣ سۆزی میحڕاب ؛ استاد عزیز ؛ فضای عمومی شهر یا حومه شما در رمضان امسال چگونه است ؟

پاسخ : حقیقتاً با توجە بە اینکە اکثر مردم در قرنطینە هستند و کم تر با همدیگر رفت و آمد دارند نمی توان در باره فضای معنوی و عبادی رمضان امسال شهرمان قضاوت کرد و تصویرواقعی ارائە داد ؛ ولی علایم از کرونازدگی حکایت دارد!

4️⃣سۆزی میحڕاب ؛ بزرگوار ؛ آیا عدم آمد و رفت مردم به مسجد و بسته بودن مساجد در رمضان می تواند آثار منفی بر روحیه مردم و بویژه جوانان مسلمان بگذارد؟

پاسخ : همان طور کە قبلا اشارە کردم آثار تعطیلی مساجد و شعایر متعلق به آن خیلی مهلک است چون اکثر مردم ، دین وخصوصاً جنبەی عبادی را از مسجد و ماموستایان می آموزند و دیدن جمع نماز گزار و جمع صائمین برای آنان روحیە بخش است و محروم شدن از عبادات جمعی وموعظەهای مۈثر دعوتگران بر روحیەی مۇمنین و بویژه جوانان تٲثیر منفی برجا خواهد گذاشت.

5️⃣سۆزی میحڕاب ؛ همچنانکه مستحضرید با شیوع ویروس کرونا و همزمان با درخواست وزارت بهداشت علمای ربانی و فقهای محترم منطقه به تعطیل نمودن موقت مساجد و برگزاری نماز جمعه و جماعت فتوا دادند ؛ شما به عنوان یک فعال دینی این قضیه را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ : متٱسفانە در این مورد علمای دین بیشتر دنبالە بودند و کاملا منفعلانە عمل کردند و بجای اینکه موضعی مستقل داشته باشند بە حکم حکومتی نظام احترام گذاشتند!

این درحالی است کە آنها از طریق وحدت کلمە و همبستگی می توانستند طور دیگری عمل کنند طوری کە هم وزارت بهداشت و دولت را قانع کنند و هم برای افکار عمومی حرفی برای گفتن داشتە باشند!
علما در واقع با کاری که کردند برگ برندە را بە وزارت بهداشت و دولت دادند و خود را عامل مخدوش شدن علما و مسجد معرفی کردند … روال کارها به گونه ای از دست علما خارج شد که حتی نتوانستند برای ماە مبارک رمضان روزنەای پیدا کرده و مساجد را از این بلاتکلیفی رهایی بخشند ؛ مثلا لااقل فتوا می دادند مردم خداجو و روزه دار برای اقامەی نماز عشاء و تراوویح و اقامەی نماز صبح به مسجد مراجعه کنند ، این درحالی است کە دولت برای یک روز هم کە شدە بنگاهای اقتصادی خود را تعطیل نکرد!

6️⃣سۆزی میحڕاب ؛ این روزها علی رغم عدم کنترل نهایی کرونا شاهد شکسته شدن قرنطینه خانگی و دایر شدن بازارها و کافه ها و ادرات به روال سابق هستیم ولی می بینیم که همچنان درب مساجد و مراکز علمی بسته است ؛ آیا این اعمال سیاست یک بام و دو هواست یا واقعا شرایط متفاوت است؟

پاسخ : فقط می توان گفت :این ، یک سیاست غلطی است کە اکنون اجرا می شود ؛ زیرا دولت می تونست از وعاظ و ماموستایان و مساجد بە شکل مطلوبتری بڕای توجیە مردم جهت ماندن در قرنطینە و رعایت پروتکل های بهداشتی استفادە نماید ..

آیا علماء نمی توانستند نحوه اقامه نماز جماعت و نوع رفت و آمد مردم بە مسجد را طوری مدیریت نمایند که با پروتکل های بهداشتی سازگار باشد؟ یقینا اگر علماء ارادە می کردند می توانستند مساجد را در سطح شهر و روستا بویژه در رمضان باز کنند و جهت پیش گیری ازشیوع بیماری نە فقط برای کرونا بلکە برای دیگر موارد، شرایط را طوری مدیریت نمایند که آسیبی به کسی نرسد.

7️⃣سۆزی میحڕاب ؛ استاد محترم ؛ برای اینکه مسلمانان از رمضان کرونازده امسال حداکثر بهره معنوی و عبادتی را ببرند به آنان چه توصیه هایی می کنید؟

پاسخ : بە قدرت خداوند فکرکنند و بە ضعف آدمی در مقابل حوادث فکرکنند کە چقدر ما ضعیف هستیم؟ می بینیم که ویروسی پنج گرمی بنام کرونا چگونه دنیا را بە تعطیلی کشاندە است و تمام قدرت ها را بە به زانو درآورده و همە را در مقابل خۆد زبون نموده است ؟ ویروس نامبرده زن و مرد و صاحب قدرت نمی شناسد و همە را تهدید می کند .. بدانیم که این قدرت خداست کە می تواند رهایی بخش باشد پس شایسته است بیشتر بە خدا نزدیک شویم.

8️⃣ سۆزی میحڕاب ؛ خطرناک ترین اثر منفی کرونا از دیدگاه شما چیست ؟

پاسخ : جدایی بین مردم و روحانیت.

9️⃣ سۆزی میحڕاب ؛ مبارک ترین اثر مثبت کرونا از منظر شما چیست؟

پاسخ : استراحت محیط زیست و سالم ماندن آن از آسیب های بشری که اکنون از ترس کرونا در خانه به سر می برد و چرخش خوب در افکار جوامع غیراسلامی نسبت به اسڵام و مسلمین بە صورت مثبت.

????- سۆزی میحڕاب ؛ اگر سخن ناگفته ای دارید بفرمایید ؟

پاسخ : کرونا درس خوبی بە جهانیان و مسلمانان داد… جا دارد اندیشمندان دین این چالش ها را بە فرصت تبدیل کنند تا بە ضرر آن ها تمام نشود .. البته هنوز هم دیر نیست ؛ شایسته است ماموستایان متحد شوند و کاری کنند که آنها در جامعە بیشتر بدرخشند و خدماتشان را همه احساس و مشاهده کنند و طوری ظهور و بروز پیدا کنند که مردم پی ببرند که بدون آن ها نمی توانند این بحران جهانی را پشت سر بگذارند .

والسلام علیکم ورحمە اللە آرزوی قبول عبادات دڵرم برای همە عزیزان

با تشکر مدیریت سایت سوزی میحراب رمضان 1399 شمسی

┏━━━→ ???? ←━┓
???? @Sozimihrab ???? ????
┗→ ???? ←━━━━

از طريق
https://sozimihrab.org/
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا