اندیشه

پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم

پیامی از پیامبر خدا(ص)
این نامەی است کە همەی مسلمانان روی زمین را فرا می خواند ،کسانی کە از رزق پروردگار می خورند ودر زیر سایە آسمانش می آرامند، از آب پاک و زلالش می نوشند و از نعمت هایش بهرە می گیرند، از نعمت شنیدن و دیدن بهرەمند هستند و از همە مهم تر از نعمت عقل برخوردارند .
آری این نامە خطاب بە همە مردم است و آن ها را فرا می خواند ، کسانی کە در عصر پیامبر زیستە اند و یا در آیندە با پیام آن حضرت ٱشنا می شوند؛ بگذار همە جهانیان پیام آن حضرت را ببینند و بشنوند.
گاهی این کلمات را می خوانی و می شنوی و شاید آن ها را خیال هم می پنداری و آن ها را از یاد می بری بدون اینکە بر روی آن ها تمرکز کنی و بە آنها بیندیشی.
البته گاهی ممکن است پیام را بخوانی و از ٱن استفادە کنی و از آن سود ببری…
من در اینجا با شما هم عقیدە هستم ودر این راە با شما می مانم؛ چون شما از کسانی هستید کە پیامبر را عاشقانە دوست دارید وبرایش اشک عشق و گداز می ریزید.
این کلمات سندیست برای ما در هنگام ملاقات پیامبر عزیز، آن هنگام کە در برابر خداوند عزوجل زانو می زنیم .
پس باما بیا و حرف شنوی داشتە باش از این پیام و نامە،چشم و گوشت را باز کن وعقل و خرد ودل ودرونت را بکار بگیر .
ٱن هنگام کە پیام پیامبرت را دیدی……ٳن فی ذالک لذکری لمن کان لە قلب أو ألقی السمع و هو شهید(سورە ق ایە ۳۷)
خداوند متعال در قرآن می فرماید: من یطع اللە الرسول فقد اطاع اللە ومن تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا
(سورە نسا ایە\ ۸۰) هر کس از پیامبر فرمان ب رد در حقیقت ‏خدا را فرمان برده و هر کس رویگردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده‏ ایم 
همچنین در سورە(الحشر\ایە ۷) می فرماید‌: وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت‏ کیفر است
آیاکسی هست کە خواهان بهشت است؟؟!!آیاکسی هست کە خواهان دنیا و قیامت باشد ؟؟!!
ای امت محمد همانا بدانیدکە خوشبختی در هر دو دنیادر اطاعت خدا و پیامیرش است……
خداوند متعال می فرماید: وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا و کسانى که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانى خواهند بود که خدا ایشان را گرامى داشته [یعنى] با پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند
ولی گرفتاری و دردسری و سزای پروردگار،پشت نمودن بە برنامە خدای متعال است .همچنان کە پروردگار می فرماید:وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت ‏آور است(سورە نسا ٱیە/۱۴)
کسانی کە خواهان بهشت هستند و در آرزوی آن بسر می برند بدون شک بە آن خواهند رسید!!
واین برنامە مسلمانان است،ولی بە یک شرط وآن اطاعت از خدا ورسول خدا است،ار هر ٱنچە کە بە ما دستور دادەاند ودور شدن از هر ٱنچە کە از ٱن ما را نهی کردەاند .
و کسی کە از فرمان خدا و پیامبر سر باز زند و از سنت پیروی نمی کند همانا جایگاە وی آتش دوزخ می باشد.
پیامبر (ص) می فرماید:همەامت من بە بهشت داخل می شوند،بغیر از کسانی کە خواهان آن نیستند وآن را رد می کنند ؟
گفتند:ای پیامبر خدا چە کسی خواهان بهشت نیست ؟
فرمود:کسی کە از من پیروی کند بە بهشت می رود وکسی کە از من سرپیچی کند خواهان بهشت نیست و بە دوزخ می رود.

عزیزان من؛  اخلاق قرانی یکی از پیام های پیامبر خداست…. اخلاق زیبا یکی از روش های پیامبر است در تمام طول زندگی مبارکشان و گوهر کل پیام هایش است……
پیامبر می فرماید:من برای تمام کردن اخلاق زیبا آمدەام…..
مادر مومنان عایشە صدیقە در بارە پیامبر می فرماید:پیامبر، قرٱنی زندە بود کە بر زمین راە می رفت….
یعنی رفتار مناسب،اخلاقی زیبا ونیکوکاری ،مورد پسند خدا و پیامبرش است…… و اطاعت نکردن ورفتار زشت و ناپسند،مورد تایید خدا و پیامبر نمی باشد.
لطفا چندلحظە تامل کنید..
پیامبر بە شما توصیە می کند بە احسان و نیکوکاری….امانت داری…وفای بە عهد و پیمان،توصیە در حق همسایە…پرهیز از نگاە بە نامحرم .
همچنان توصیە می کند کە از دروغ بپرهیزید…از رشوەدادن و رشوە خواری بپرهیزید…دوری از بدی و اختلاس،دوری از ستم نمودن بە ضعیفان و واز حرام بپرهیزد.
هان ای امتم آگاە باشید:
شما امت آخر زمان هستید، شما دوستان آخرین پیام الهی می باشید…شما بهترین امت در میان امم هستید،بە سنت هایم پایبند باشید وبە آنها عمل کنید….سر بلندی و افتخار از آن شماست در دنیا وٱخرت….ولی اگر بە دستورات و سنت های من عمل نکنید راە را گم خواهید کرد و بەهلاکت می رسید.
ای اممتم!نیکوکاری کنید واز نیکوکاران باشید.
ای امت محمد…..
وقت و زمان می گذرد، نسل بعد از نسل می آید،اگر شما دیندار وبا اخلاق باشید نوەهای شما هم بااخلاق و مومن خواهند بود،ولی اگر شما بی دین و بد اخلاق باشید نوەهای شما هم راە شما را ادامە خواهند داد و سزای آن را خواهیدچشید.
ای امتم!
اگر بدی وگناە بر روی زمین مشاهدە کردید سکوت نکنید…..اگر دیدید کە مال وثروت مردم بەناحق پایمال می شود سکوت را جایز  نشمرده و اختیار نکنید
اگر کسانی هستند مواد تاریخ مصرف گذشتە را در بین مردم پخش می کنند کە باعث مریضی میشود سکوت نکنید وبپا خیزید…..اگر شما سکوت کنید با آنها فرقی نخواهید داشت.
پس چە باید کرد….؟؟؟
با هر گونە ستم و ستم کاری مقابله کنید ..
هرگز در برابر ستمگر سر خم نکنید

همیشە حرف حق بر زبان برانید گرچە تلخ باشد،حتی هنگامی کە در برابر پادشاە ظالمی ایستادە باشید.
از حق و راستی دفاع نکنید و از سرزنش سرزنش کنندگان نهراسید
تنها بایستی در برابر خدا گردن کج کنیم و بترسیم .
جامعە اسلامی بە وسیلە ابوبکر صدیق پیشرفت کرد ،چون ابوبکر در برابر یاغیان عصرش ایستاد و آن روزی کە امام احمد بن حنبل در برابر کسانی کە می گفتند قران ساختە و پرداختە دست بشری است مقابلە کرد.
ٱن ها کسانی بودند کە تعادل جامعە اسلامی را نگە داشتند،همچنان کە اصحاب ،آن نسلی کە در مکتب پیامبر خدا درس ایمان و عشق ٱموختند.
همچنان کە درحدیث صحیح آمدە است(اگر مردم ستم یا ستمکاری دیدند و در برابرش مقابلەنکردند و سکوت نمودند ،خداوند عزوجل همە جامعە را مجازات می کند ).
ای امتم:مژدە باد بر شما دلتنگ و اندوهگین نباشید..در برابر ظلم و ستم سر خم نکنید…خداوند پشت و پناە شماست و شمارا پیروز می گرداند،اگر شمابە دین وی یاری رسانید….یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ  اى کسانى که ایمان آورده‏ اید اگر خدا را یارى کنید یاریتان مى ‏کند و گامهایتان را استوار مى دارد 
بیایید قدرت و عزت و پیروزی را جایگزین درد و ناراحتی و رنج و زبونی نمایید،پس صبر پیشە کنید و صبور با ارادە باشید،وتا دین خدا را یاری رسانید،مطمئن باشید کە پیروزی از ٱن خدا و رسول وامت اسلامی است.
خداوندبزرگ در سورە (الصف)ایە۸/۹می فرماید:

میخواهند کە نور خدا را با فوت کردن خویش خاموش کنند،خداوند نورش بی انتهاست گرچە کافران خوششان نیاید.خداوند پیامبرش را برای هدایت فرستاد گرچە مشرکان از آن خوششان نیاید.
همچنین در سورە ـ(المنافقون) ٱیە۸می فرماید:(عزت و پیروزی از آن خدا و پیامبرش و ایمانداران است ، ولی دروغگویان و دورویان نمی فهمند ).
منبع :دەنگی اسلام
ترجمە .سەوزە حیدری

نمایش بیشتر

سه وزه حیدری

@ مترجم وشاعر @ آذزبایجان غربی - مهاباد ☑ کارشناسی روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا