گفتگو

پانزده صفت ازصفات خوارج  (۲-۱)

 این ها بعضی ازصفات خوارج است، گروهی که درزمان صحابه و در زمان أموی ها وعباسیان وعصوربعدی و تابه امروز وجود دارند می باشد.

هدف از برسی کردن این موضوع، برابر کردن و تطبیق دادن صفات خوارج قرون اولیه با خوارج امروزی است، آنانی که خود را با نام های مختلف به مردم معرفی می کنند ، گروه هایی که برای رسیدن و اجراکردن اهداف وخواسته های پلیدشان اسلام وقانون جهاد وامربه معروف ونهی ازمنکررا با دروغ وفریب ، یدک کشیده و وسیله قرارداده اند.

ومسئله ای که بیش از هر چیز من را به انجام این تحقیق واداشت، شک وگمان بعضی ازافراد جامعه درمورد بکاربرد ن لفظ (خوارج) بر اسلام گراهای  افراطی امروزه وانکار بعضی ازآنان درمورد اطلاق این اسم برای آنان بود ؛ البته علاوه بر اینکه گروه های مورد نظر هم با اطلاق این نام ومسمی بر آنان به شدت مخالفند.

این بود که شروع کردم به نوشتن این مقاله،تا مسلمانان منصف وخردمند وبا دوربودنشان ازهوی وهوس وتعصب وکینه این مسئله رابررسی ومقایسه نمایند وبعدا قضاوت کنند.

از خداوند بزرگ خواستارم که ما را توفیق وهدایت دهد ونیت واعمالمان را نیک، ومارا برراه خیروهدایت، ثابت قد م نگه دارد.

۱-آنان اکثرا جماعتی کم سن وسال – بی تجربه و خام –می باشند (پیامبراکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: ( یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، یقولون من خیر قول البریه، یمرقون من الإسلام کما یمرق السهم من الرمیه، لا یجاوز إیمانهم حناجرهم، فأینما لقیتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم یوم القیامه ) ( أخرجه البخاری ٣۶١١ ) «در آخر زمان، گروهی کم سن و سال و نادان می آیند که از- قرآن و -بهترین خلایق -حضرت محمد – سخن به زبان می آورند ولی کارهایی می کنند که از اسلام خارجشان می کند همانطور که تیر از کمان، خارج می شود و ایمان آنان از حنجره هایشان فراتر نمی رود ، بدلیل این جنایت هایشان – هر جا آنان را دیدید، آنها را بکشید ؛ زیرا هرکس، آنها را بکشد، روز قیامت، پاداش دریافت خواهد کرد».

تمامی این صفات درفرق وگروهای افراطی امروزی موجود می باشند،  کسانی که کارشان جزفتنه ورزی چیز دیگری نمی باشد

۲- آنان قومی بی خرد وخیالی می باشند، همانگونه که پیامبراکرم درحدیث اشاره فرموده اند: همه ی این صفات درکلام وگفتارآنان، ودلیل تراشی هایشان وتوجیه کردن هایشان با وضوح وآشکارا دیده می شود.

وبه اعتراف کسانی که ازآنان جدا شده اند وآنها را ترک نموده اند، این گروهها براستی عقل خود را ازدست داده اند.

۳-آنان ازبهترین حرف ها می گویند (به همان شیوه که درحدیث اشاره شده است)به قران وحدیث واقوال علما و سلف استدلال می کنند، حال اینکه قران و سنت وعلما مخالف برداشت آنان از دین می باشد.

پیامبر (ص)می فرماید: آنان قران را تلاوت می کنند وگمان می کنند که رای آنها موافق با قران است درحالی که قرآن علیه آنان است.

۴-آنان درآموختن آموزه های دینی دارای ضعف هستند،واین هم بخاطر داشتن صفت پنجم است که پیامبراکرم(ص)درحدیث ذکرفردمودند: آنان قران را می خوانند، اما از گلویشان پایین نمی رود، یعنی به داخل قلب هایشان نفوذ نمی کند، آن را درک وتشخیص نمی دهند،حروف قران را با زبان وگلوی خود تلاوت می کنند،اما به داخل قلب هایشان نمی رسد .

این گونه صفات درگروهها وفرقه های افراطی دینی امروزی واضح وآشکارا دیده می شود، دقیقاً آنان هم هیچ گونه علم ودرایتی درآموختن آموزهای دینی ندارند و از آن برخوردار نیستند، وهیچ گونه معرفتی دال برحضورشان نزدعلما و فقهای د ینی وجود ندارد، بلکه شغل وکار آنان متابعه ومدارسه کردن قیل وقال، از اخبار ونوشته های اینترنتی  و زیاده روی درخوشگذرانی وسفرهای تفریحی واستراحت وغیره می باشد.

خردمند نزد آنان کسی است،که سخت مشغول بررسی وگرفتن وفرستادن اطلاعات واخباروتحلیلات در شبکه های اجتماعی باشد، اما قران وحدیث واقوال اهل علم نزد آنان هیچ گونه بهایی ندارد ولازم وضروری نیست هیچ کس دراین رابطه اطلاعی داشته باشد. به همین خاطر اکثر کسانی که تحت تاثیر این طرز تفکر قرار گرفته اند در ابتدا از طریق شبکه های اجتماعی و وسایل اعلامی وغیره بوده است !!

۵-آنان خیلی زیادعبادت می کنند،همانگونه که درحدیث آمده(( لیس صلاتکم إلى صلاتهم بشیء ولا صیامکم إلى صیامهم بشئ و لا قراءتکم إلى قراءتهم بشئ )) ( أخرجه مسلم ١٠۶۶ ) نماز و قرائت وروزه ی شما به نماز و روزه وقرائت آنان نمی ر سد و درروایتی دیگر آمده است که می فرماید:شما نمازهایتان را درمقابل نمازهای آنها کم می بینید .

واما این صفت که درفرق اولیه موجود بوده درحقیقت درخوارج امروزی نیز دیده نمی شود، و آن اینکه خوارج عصر ما بیشترازنظراخلاقی کسانی فاسد، ودر سخن گفتن عفت کلامی ندارند، و حتی هیچ گونه فعالیت ومشغولیت دینی ندارند،اما گاهی اوقات بعضی ازآنان غرق درعبادت می شوند، ومردم آنان را در این حالت می بینند، وبا دیدنشان به شگفت می آیند وبعضی این را نشانه مصلح بودنشان می پندارند و گمان می کنند که هیچ کس نمی تواند به مانند آنان باشد وبه اندازه آنها عبادت کند  ؛ البته این گونه دلایل باطل می باشد؛ چون برای صالح بودن عمل تنها نیت پاک کافی نیست، بلکه باید شخص عمل کننده از پیروان راستین پیامبر(ص)واصحاب کرام نیز باشد،اگرفقط نیت را معیارخوب بودن قراردهیم، پس نباید از اهل بدعت وافعال آنان بدگویی کنیم ؛ چرا که هربدعتی که درجامعه ما به وجود آمده است ازنیت خوب انسان های مبتدع منشا گرفته است ؛ در حالی که چنین نیست زیرا با وجود پیروی کردن آنان از سنت اما جهل و دور بودنشان ازدین آنان را به این گونه کارها واداشته است.

امام آجری(رحمت خدابراوباد)می فرماید:لازم نیست کسانی که اجتهاد غیرمنتظره ای را ازامام می شنوند، ازفرمان اوخارج وجمعی را به دور خودجمع نمایند وشمشیربیرون بیاورند، وخون ومال مسلمین را حلال نمایند، پس تازمانی که مذهب وبرنامه ی آنان مذهب خوارج باشد، لازم نیست شیفته ی طول دادن نماز و روزه ی د ائمی وقرائت و الفاظ شیرین علمی ودینی خوارج شویم.

۶-آنها اهل ایمان را قتل عام می کنند وبا کفار و مشرکین کاری ندارند، پیامبر (ص)می فرماید(( یقتلون أهل الإسلام ویَدَعون أهل الأوثان، لئن أنا أدرکتهم لأقتلنهم قتل عاد )) ( أخرجه البخاری ٣٣۴۴ ومسلم ١٠۶۴ )، آنان اهل ایمان را به قتل می رسانند وبا کفار و مشرکین کاری ندارند ، اگر آنها را دریابم، مانند قوم عاد آنها را به قتل می رسانم».

 این گونه مسائل متاسفانه درعصر ما هم رخ داده ودوباره تکرارشده است، این چه مصیبتی است که این ها ریختن خون مسلمانان را حلال می دانند به گونه ای که هرگاه وارد هر قوم وملتی شوند درمیان آنان تفرقه ایجاد نموده وآنها را ازهم جدا می کنند،مسلمانان را می کشند و آنان را محکوم می کنند به ارتداد وبرگشت ازدین  و می گویند ما اول ازدین برگشتگان – مسلمانانی که مثل ما فکر نمی کنند- را می کشیم، بعداً با کفارمی جنگیم ؛ سبحان الله  درهیچ یک از عصور گذشته دیده نشده است، که خوارج با کفار جنگ کرده باشند بلکه همواره سر جنگ و دعوای آنان فقط با مسلمانان بوده است،همانگونه که در حال حاضرتکرار این واقعه ها را در برخی کشورها و درخیلی از کشورها وشهرها شاهد آن هستیم.

جا دارد اینگونه آنان را دعا کنیم که “برآنان باد ازطرف خدا آنچه لایقشان است”

۷ -خوارج این قدر در ظاهر و پوسته دین فرو می روند و غلو می کنند تا اینکه از دین خارج می شوند همان گونه که پیامبر ( ص)در مورد ذو خویصره می فرماید: او را رها کنید چون طولی نخواهد کشید که صاحب گروهی خواهد شد آن قدر در دین غلو وزیاده روی می کنند که از دین خارج می شوند.همان گونه که تیر ازکمان خارج می شود، (رواه امام احمد)

 واضح است که آنان چه قدر در دین افراط دارند وفرموده ی پیامبر (ص)(حتی یخرجوامنه)دلیلی از دلایل کسانی است که در مورد کفرآنها سخن گفته اند، به گمراهی این گروه بنگرید گمراهی وجنایات و افعال زشت آنها به حدی رسیده که اهل علم وبصیرت در مورد آنان دچار اختلاف شده اند، البته همه بر خروج آنها از اهل سنت و جماعت متفقند،واین در حالی است که این گروهها گمان می کنند که افکارشان حق است و آنان تنها کسانی هستند که از دین و شریعت پاسداری می کنند.

 خداوند متعال می فرماید: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا‏ الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا ( ای پیغمبر بگو : آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازم‌ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان ( به سبب تباهی عقیده و باورشان ) در زندگی دنیا هدرمی‌رود و بی سود می‌شود و خود گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می‌کنند .

 درمورد تفسیر این آیه از حضرت علی نقل شده هنگامی که یکی از یاران او که از خوارج متاثر شده بود درمورد این آیه از علی سوال کرد ، او در جواب وی گفت:مقصود آیه کسانی مثل شما اهل حرورا است – روستایی در نزدیکی کوفه- یعنی شما ای اهل خوارج. به راستی حضرت علی درست فرموده اند.

 ۸-آنان رهبران و اُمرایشان را سرزنش و بر گمراهیشان گواهی می دهند ؛ همان گونه که ذو خویصره با پیامبر چنیین کرد آنگاه که پیامبر غنایم جنگی راتقسیم می کرد به پیامبر گفت:(ای محمد عدالت داشته باش چون تو عادل نیستی)به همین دلیل علما ، وی را اولین نفراز خوارج پنداشته اند..

 خوارج امراء خود را تکفیر می نمایندهمان گونه که عثمان وعلی را تکفیر کرده اند ؛ این گروه گمراه ، نزد مردم آن دو خلیفه بزرگوار را سرزنش می کردند ؛ تا اذهان مردم را دچار تشویش کنند وبر علیه آنان قیام نمایند و این همان وصیت شیخ و موسسشان و آن یهودی خبیث عبدلله بن سباءاست که دستور قیام علیه عثمان ر ا صادرکرد همان گونه که امام طبری در تاریخش بیان کرده که می فرماید :ابن سباء یهودی گفت :بر علیه آنان قیام کنید و خوارج را تحریک کرد وشروع کرد به سرزنش امراء واظهار نمود که امر به معروف و نهی از منکر می کند ، او به طرف مردم می رفت وآنان را به قیام کردن علیه آنان دعوت می نمود.

 امام طبری می فرماید: ابن سباء دعوت گران را پخش کرد و چیزهای را نوشت که شهرها را دچار فساد و اختلاف کرد ودر خفا و نهان تبلیغات منفی می کرد وعلیه رای آنان رفتار می نمود و در ظاهر امر به معروف و نهی از منکر می کرد وبرای شهرها نامه می فرستاد و می نوشت که اینها عیوب ونقص امراء شهرها می باشد و برادران ابن سباء به مثل این نوشته ها می نوشتند ودر سایر شهرها پخش می کردند،عده ای این نوشته ها را در شهر خود ،وعده ای دیگر در شهرهای دیگر پخش می کردند تا اینکه بدین شیوه به مدینه رسیدند وسر وصدا وتبلیغات خود را در شهر مدینه پخش کردند  در حالی که در ظاهر ندای حق خواهی سر می دادند ودرباطن اهداف پلیدی داشتند. ( تاریخ طبری )

واین هدف اصلی خوارج درهمه عصرهای تاریخ اسلامی بوده و در عصرحاضر نیزگروه های افراطی همان نیات وراه و روش را دنبال می کنند.

عبدالمجید بن خلف العَریفی

ترجمه : علی ملا زاده

منبع : صیدالفوائد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا