عبدالله

نوادگان پیامبر صلی الله علیه وسلم(۲-۲)
اصحاب

نوادگان پیامبر صلی الله علیه وسلم(۲-۲)

۴- عبدالله پسر رقیه دیگر نوه پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله است.. اوعبدالله پسر رقیه و عثمان بن…
دکمه بازگشت به بالا