معانی قرآن

تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن
دعوت اسلامی

تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن

مترجم: جمیل صالحی ـ بانه ـ ۱٤۰۱/۳/۱۱ تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن، وتأثیر ونتیجەی آن بر روش ورفتار…
دکمه بازگشت به بالا