موناجات

موناجات
شعر

موناجات

سه ری کڕنۆژ و عە بدی وبه نده گیم نزم و نە وی یە به س بۆ زاتی تۆ دە…
خوایه …(موناجات)
مناجات

خوایه …(موناجات)

خوایـه … (مونـاجـات) خوایـه نـاوت بەرز و پـاکه دانـەری و پـەروەردگار هەرچـی بـونه بـێ له زاتـت، هـەر به خۆت کەوتـونه…
دکمه بازگشت به بالا