ڕاگرتنی پەلەوەر

ئایا ڕاگرتنی پەلەوەر لە قەفەسدا بۆ جوانی دروستە؟
فتاوی

ئایا ڕاگرتنی پەلەوەر لە قەفەسدا بۆ جوانی دروستە؟

ئایا ڕاگرتنی پەلەوەر لە قەفەسدا بۆ جوانی وەک” کەوو کەوباڕـ بولبول‌ـ قەناری، سمۆرە و.. دروستە؟ وەڵام: ٭ بەڵێ دروستە لەقەفەس…
دکمه بازگشت به بالا