اصول

دجال در آینه حدیث نبوی

نواس بن عثمان نقل می کند کەپیامر خدا (صلی الله علیه و سلم)وقتی کە از دجال حرف می زد گاهی بە حال عادی و گاهی بە حالت خوف و ترس از ٱن سخن می گفت؛ بە گونەای کە ما فکر می کردیم کەدجال خودش را در بین درختان خرما پنهان کردە است،هنگامی کە پیامبر خدا این ترس را از دیدگان ما میخواند می فرمود:من ترسم از این است کە اگر بیشتر در مورد دجال با شماها صحبت کنم نگران و مضطرب شوید،اگر در زمان من دجال پیدا شود من خودم می دانم چگونە با او برخورد کنم واگر دجال بعد از من بیایدبایستی هر کس خودش بتواند از او پرهیز کند و خداوند هم بە وی کمک کند.
دجال جوانی عبوس و ترش رو وبا چشمی بیرون زدە وشبیه بە (عبدالعزیز بن قگن)است.کسی کە نشانە های وی را دید بایستی آیە های سورا الکهف را بخواند، دجال در جایی بین سوریە و عراق ظهور می کند، بە هر طرف کە می رود خرابکاری و ویرانی بە بار می آورد و بایستی در برابرش ٱرام و صبور باشید.
از پیامبر خدا سوال کردیم کە دجال چقدر در زمین خواهد ماند؟
فرمود :چهل روز ،روزی از آن بە اندازە یک سال احساس می شود و روزی از آن بە اندازە یک ماە و روزی از ٱن بە اندازە یک هفتە احساس می شود و بقیە روزهای آن معمولی و شبیە روزهای دیگر حس می شود.
از پیامبر  در باره آن روزی کە بە اندازە یک سال احساس می شودسوال کردیم کە آیا بایستی پنج فرض خویش را مثل همیشە ادا کنیم ؟
پیامبر خدا فرمود :نخیر، بایستی هر بیست و چهار ساعت را خودتان یک روز بە حساب بیاورید.
از پیامبر خدا سوال کردیم کە گردش زمین چگونە است؟ فرمود :

مثل بارانی است کە مجموعەای از ابرها ان را می فشارند تا دور شود ،هر گاە دجال وارد جمعی شود جمعی بە او ایمان می آورند ، بە آسمان دستور باریدن می دهد و آسمان فورا شروع بە باریدن می کند و زمین فورا سبز می شود و گوسفندان و حیوانات دیر از آن می خورند و شیردە می شوند و اگر میان جمع دیگری برود کە بە وی ایمان نیاورند،آنها بە گرانی و خشکسالی گرفتار می شوند، اگراز میان ویرانە ای رد شود ، از زمین می خواهد خزاېن پنهان شدە در دل خویش را بیرون دهد  و آنگاە تمام خزاین  بر رووی زمین می آیند و بە دنبال وی راە خواهند افتاد همانگونە کە زنبور بە دنبال شانە های عسل خود بە راە می افتند بعد یک جوان سالم و سرحال را صدامی زند و آن را با شمشیر دو نیم می کند و وقتی ٱن را صدا می زند زندە خواهد شد و باخندە بە نزد وی می رود.
در این هنگام حضرت عیسی پسر از یک منارە سفید در شهر دمشق با لباسی سفید و تمیز زندە خواهد شود، لباسش آن قدر تمیز و سفید است بە گونەای کە تازە از حمام بیرون آمدە است ، هرکافر و بی ایمانی کە دم عیسایی بە وی برسد خواهد مرد و بعد از ٱن بە دنبال دجال می گردد تا بە وی می رسد در آن هنگام دجال را می کشد و کسانی کە علیە دجال جنگیدە بودند بە خدمت آن حضرت می رسند ، عیسی بر سر آنها دست محبت می کشد آن گاە برای آن ها ٱز بهشت خواهد گفت، آنگاە خدا بە حضرت عیسی خبر می دهد کە کسانی پیدا شدەاند کە کسی یارای جنگیدن با آنها را ندارند ،پس مسلمانان را کنار کوە (گور)پنهان کن،پس در ٱن هنگام (یاجوج و ماجوج)پیدا می شوند،از هر طرفی سرازیر می شوند ، سر ٱنها بە دریاچە (گبر)می رسد همە آب آن را خواهند نوشید ، هنگامی کە همەی ٱنها خواهند رسید می بینند کە دیگر در دریاچە ٱبی نماندە است و خشکیدە است و باخود می گویند: شاید روزی از روزها در این دریاچە آبی وجود داشتە است!
عیسی و پیروانش دچار قحطی می شوند کە سر گاوی را از صد دینار شما با ارزش تر می دانند و آنگاە در بارگاە خدا دست بە دعا بلند می کنند کە خدایا کافران را نابود کن،آن گاە دعاهایشان مستجاب میشود ونوعی کِرم بە بدن ٱنها حملە ور می شود و همە ٱنها را از بین می برد.
ٱنگاە عیسی و همراهانشان از کوە پایین می آیند و زمین را مشاهدە می کنند کە از جسد کافران پوشیدە شدە است،انگاە دست دعا بە درگاە خدا بلند می کنند کە خدایا ما را از شر این اجساد رها کن ،ٱنگاە از طرف خدا گونەای از پرندگان پیدا می شوند کە جسدها را از بین می برند و ٱنگاە بارانی خواهد بارید و زمین را خواهد شست،خدای متعال بە زمین دستور می دهد کە سرسبز شود و وبرکات خود را بیرون دهد بە گونەای کە عدەای زیاد از مردم می توانند با خوردن یک انار سیر شوند و شیر یک شتر یا گاو عدەی زیادی را سیر می کند، در آن هنگام بادی می وزد و جان مومنین را خواهد گرفت و آدم های بد سرشت مثل حیوانات بە جان هم می افتند ودر این هنگام قیامت برپا می شود.
حدیث صحیح کە مسلم وترمذی و ابن ماجە و امام احمد و …. ٱن را روایت کردە اند.
روژان رووف
ترجمە: سەوزە حیدری

نمایش بیشتر

سه وزه حیدری

@ مترجم وشاعر @ آذزبایجان غربی - مهاباد ☑ کارشناسی روانشناسی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا