اصحابزن

زنانی که از پیامبر (ص) مژده بهشت دریافت کرده اند..

صحابی های زن بهشتی

بیشتر  مسلمانان مردانی کە مژدە بهشت بە آنها دادە شدە را می شناسند ولی نام زنانی کە مژدە بهشت بە آنها دادە شدە را نمی دانند.
ما در این بحث کوتاه آن دستە از   زنان  را بە شما معرفی می کنیم کە مژدە بهشت بە آنها دادە شدە است.

1-مادر مسلمانان حضرت خدیجە دختر خویلد؛
جبرئیل نزد پیامبر آمد و فرمود؛سلام پروردگار و من را بە او برسان و بگو کە در بهشت خانەای برای اوست بدون سر و صدا و خستگی و مریضی .
(مسلم و بخاری)

2-فاطمە دختر پیامبر ؛
پیامبر فرمود؛ فاطمە بزرگ و سرور زنان بهشت است.

3-مادر مسلمانان ام سلمە؛
پیامبر فرمود،بەبهشت رفتم ،صدای پایی را شنیدم ،گفتم این صدای پای  کیست ؟
گفتند این مادر انس بن مالک است (ام سلیم)
این صحابی جلیل القدر ،هنگامی کە پیامبر خدا بە مدینە مهاجرت کردند و مردم بە پیشوازش بە خارج از شهر رفتند و هدایای زیادی پیشکش کردند،این خانم بزرگوار بە خاطر نداری هدیەای با خود نداشت در عوض پسرش انس بن مالک را بە پیامبر هدیە داد کە بە آن حضرت خدمت نماید و همیشە همراە و همسفرش باشد.

4-ام ظفر؛ خانم سیاهپوست؛
این خانم بزرگوار نزد پیامبر آمدند و بە رسول خدا عرض کردند کە من مریض می باشم برایم دعا کنید کە شفا پیدا کنم.
پیامبر فرمود؛آیا می توانی صبوری پیشە کنی در برابر مریضیتان و در عوض برای خود بهشت را بخرید؟ او گفت ؛ بلی ،ولی برایم دعا کنید هنگام مریضیم لباسهایم را از تنم بیرون نیاورم و خودم را در انظار عمومی لخت نکنم.
سپس پیامبر برایش دعا کردند و از آن پس دیگر هنگامی کە تشنج می کرد خودش را لخت نمی کرد و پیامبر بە خاطر صبور بودن در مریضیش بە وی مژدە بهشت دادند.

5-ام حرام دختر میلحان خالە انس بن مالک؛
پیامبر فرمود؛اولین افرادی در سپاە من کە از طریق دریا جهاد می نمایند بهشت را برای خود خریدەاند، ام حرام هم گفت: ای پیامبر خدا آیا من هم یکی از آنها هستم ؟ پیامبر فرمود؛ بلی

6-ام عمار؛
خزم دختر کعب انصاری؛در روز جنگ احد پیامبر بە ایشان وعدە بهشت دادند هنگامی کە خودش و پسرش دور و بر رسول خدا را گرفتە بودند و از او محافظت می کردند،پیامبر فرمود: خدایا آنها را از دوستانم در بهشت قرار بدە.
7-ربیعە دختر موعوز؛
یکی از زنان انصار بود کە در بیعت رضوان شرکت نمود، پیامبر فرمود افرادی کە در بیعت رضوان شرکت کردەاند  بە دوزخ نمی روند.

8-سمیە دختر خیاط، مادر عمار؛
اولین شهید اسلام کە در راە خدا شهید شد. پیامبر فرمود آرام بگیرید ای خانوادە یاسر
کە وعدە بهشت بە شما دادە شدە است.
9-عایشە دختر ابوبکر صدیق؛
عایشە می فرماید؛جبرئیل با پارچە ابریشمی دست نزد پیامبر آمد و شمایلی را حمل می کرد و فرمود: این همسر شماست در دنیا و قیامت.

10-ام رمان؛
پیامبر در بارە ام رمان فرمود؛هرکسی میخواهد یکی از حوری های بهشت کە چشمان شهلایی دارند را ببیند،پس بە ام رمان بنگرد.
ام رمان همسر ابوبکر صدیق  و مادر حضرت عایشە و عبدالرحمان بود.

11-فاطمە دختر اسد؛
علی ابن ابی طالب می گوید ؛هنگامی کە فاطمە دختر اسد وفات کرد، پیامبر در لباس خویش وی را کفن نمودند و نماز بر آن گزاردند و هفتاد بار بر روی وی اللە اکبر نمودند و خود شخصا در گور وی رفتند و مثل این بود کە می خواست گورش را برایش گشاد نماید،در حالی کە از گور بیرون می آمد اشک از چشمانش بیرون می آمد
فرمود ؛ جبرئیل که نزد پروردگارم بود بە پیش من آمد و گفت کە فاطمە دختر اسد از اهل بهشت می باشد.
همچنین فرمود: کە خداوند عزوجل بە هفتاد هزار فرشتە امر کردە است کە بە روی جنازەاش نماز بخوانند.
فاطمە دختر اسد همسر ابوطالب و مادر حضرت علی و طالب و عقیل و جعفر بودند.
از بزرگی این زن همین را بس کە هنگامی کە وفات نمودند پیامبر بالای سرش حاضر شد و گفتند ،رحمت خدا بر شما باد ای مادر ،کە براستی بعد از مادرم  شما مادرم بودید.

12-حفصە دختر حضرت عمر؛
عمار پسر یاسر نقل می کند که پیامبر  می خواست حفصە را طلاق بدهد،جبرئیل  نزد پیامبر آمد و فرمود؛حفصە از آن دستە از زنان است کە نماز و روزە فراوان دارد و نماز شب بر پا می کند و همچنین او در بهشت همسر شماست ،پس او را طلاق ندهید.

ترجمه: سانا حیدری

نمایش بیشتر

سه وزه حیدری

@ مترجم وشاعر @ آذزبایجان غربی - مهاباد ☑ کارشناسی روانشناسی

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا