دعوت اسلامیزن

لطفاً فقط دختران جوان بخوانند!

پنجاە پیام و اندرز بسیار مهم و ویژە برای دختران

۱ـ تو نژادت از جنس مادە یعنی مؤنث است، پس بە نژاد و اصل و نسب خودت افتخار کن و مطابق جنسیت خودت رفتار کن. به خودت هم مغرور نشو، طوری که خودت را از یاد ببری که کی بودی و چی هستی.

۲ـ ارادەات در برابر هر چیزی کە برایت پیش می آید قوی باشد.

۳ـ همچون باغ انار خوش طعم باش و همچون گل و شکوفەهایش زیبا و خوش رنگ باش.

۴ـ خیلی مراقب ایجاد ارتباط و علاقە با کسانی باش کە می‌شناسی و آگاهانە و با احتیاط رفتار کن.

۵ـ علاقەی خودت را نسبت بە اعضای خانوادەات محکم کن و آنها را از هرکسی دلسوزتر نسبت به خودت بدان.

۶ـ قبل از ازدواج و وارد شدن بە زندگی مشترک همسرداری، رموز نام و نشان و شهرت و اخلاق و رفتار خودت را بە دست هیچ کسی نسپار، بخصوص دوستان دور و رفیقانی کە تازە وارد زندگی ات شدەاند.

۷ـ سعی کن خودت همیشە  دارای تصمیمات خوب و مورد نیاز باشی.

۸ـ در یادگیری دانش انسانی فهمیدە و چابک باش و برای کسب معلومات تنبلی و سستی به خرج نده، همیشە کوشا باش کە علم فراوانی یاد بگیری و کاری را کە شروع می‌کنی، ادامە بدە.

۹ـ بسیار مواظب نام و شهرت و شخصیت و آبروی خودت باش، چونکە نام و شهرت همچون شیشە است؛ اگر شیشە شکستە شد، دیگر محال است درست شود.

۱۰ـ شرط نیست کسانی کە حرف هایشان همچون عسل شیرین است، نسبت بە تو دلسوز باشند، شاید دامی باشد تا تو را از راە مستقیم بدر کنند.

۱۱ ـ از کارهایی کە باعث لکەدار کردن آبروی خودت و خانوادەات می‌شوند، بپرهیز.

۱۲ـ  نسبت بە خودت اطمینان کامل داشتە باش و طوری خودت را نشان ندە کە از پس هیچ چیزی بر نمی‌آیی و توانایی انجام هیچ کاری را نداری، اعتماد به نفس داشتە باش و روی پای خودت بایست.

۱۳ـ در تغذیه ی جسمت دقت تمام داشته باش، کاری نکن بە خاطر قسمتی از بدنت، طرف دیگر را فراموش کنی.

 ۱۴ـ مشتاق همکاری با دیگران باش و برای کارهای خیر پیشقدم باش و بر آن مداومت داشته باش. فکر نکن کە انجام دادن کارهای خیر و نیکو فقط کار مردان است خیر اینچنین نیست.

۱۵ـ خانەی خودت و کشور و شهر و اعضای خانوادی خودت را دوست بدار و درون قلبت جای مشخصی داشتە باشند.

۱۶ـ بە پاکی و نظافت خودت اهمیت بدە، بە شرطی کە از حد تجاوز نکنی و دچار وسواسی و یا گناه نشوی.

۱۷ـ از تقلید کردن کورکورانە و پیروی از هوا و آرزوی کسانی کە تو را نمی‌فهمند، دوری کن.

۱۸ـ قبل از اینکە تصمیم بگیری کە ازدواج کنی، خیلی خوب و کامل بدان فکر کن، فرض نکن کە همسر، پارچە لباسی است کە برای مدّت کمی بە دستش می‌آوری.

۱۹ـ سعی کن کاری نکنی کە بعداً پشیمان شوی.

۲۰ـ از کارهای بد و ناپسند دوری کن و فاصلە بگیر، حتی اگر پنهانی انجامش بدی.

۲۱ـ همیشە نسبت بە طرف خود نیتی پاک و خوب داشته باشد.

۲۲ـ بە اخلاق و رفتار و کردار زیبای خودت اهمیت بدە تا به کسی تبدیل شوی کە مردم به تو اطمینان داشتە باشند، چونکە اخلاقت هر چند زیبا باشد، برای تویی کە دختر هستی بهتر است.

۲۳ـ برای هر چیزی گریە نکن، بگذار اشک‌هایت جایی بریزند کە لازم است.

۲۴ـ بە جنس مؤنث خودت احترام بگذار، ولی بیش از حد زیادەروی نکن و خودت را دست کم نگیر.

۲۵ـ مواظب کسانی باش کە می‌خواهند به تو صدمە بزنند و تو را از راە بدر کنند.

۲۶ـ رازهایت را تنها پیش نزدیکان خودت بگو، مثل مادر یا خواهر، نگذار هر کسی از رازهایت باخبر باشد.

۲۷ـ در برابر مردم پاکدل و دلسوز و خوشرو باش.

۲۸ـ در برابر سختی و گرفتاری‌های زندگی زانو نزن و ناتوان مباش.

۲۹ـ شعار زندگی ات همیشە این باشد: «انسان همیشه از مشکلات و گرفتاری‌ها قویتر است.»

۳۰ـ این پند و نصیحت را هیچوقت فراموش نکن: (دختران یا زنان) در برابر باد نسیم پاییزی بە شیوەای بسیار زیبا در حال حرکت هستند و در برابر تندبادها و طوفان‌ها هیچوقت شکست نمی‌خورند.

۳۱ ـ در تمام مراحل زندگی ات؛ قبل از ازدواج و یا بعد از ازدواج و حتی در کهنسالی، همیشە انسانی الگو باش تا کسی مشهور و نمونە و انسانی خوب و درستکار باشی کە در تاریخ نامت برده شود و مثل انسانی باستانی از تو نام بردە شود.

۳۲ـ سرگذشت زنان مشهور جهان را مطالعە کن، بە ویژه زنان و دختران با ایمان و خداپرست.

۳۳ـ با اعتماد به نفس بالایی دربارەی تصمیماتت سخن بگو.

۳۴ـ تلاش کن در کارهایی کە انجام می‌دهی، اثری برای اطرافیانت از خود برجای بگذاری و ثابت کنی توانایی این را داری کە کارهای مهم را بە بهترین شیوە انجام دهی.

۳۵ـ در سن ‌‌۱۴ تا ۲۰ سالگی خیلی مواظب خودت باش، چون در این سن انسان پر از اندیشە های خراب و خطا و سرخود است. بعد از سن ۲۰ سالگی برایت معلوم می‌شود کە چە مرحلەی ترسناکی را طی کردەای.

۳۶ـ همیشە احترام مردم را مهم بدان و در احترام گذاشتن بە مردم دریغی نکن.

۳۷ـ آدمی ترسو نباش، هنگام برخورد با انسان‌ها شجاع باش و بە خودت اطمینان داشتە باش.

۳۸ـ در برابر کسی کە با تو مخالفت  می‌کند قوی باش و عاقلانە و منطقی و جدی با او رفتار کن.

۳۹ـ شرم و حیا چیزیست باارزش و پسند و زیبا، ولی بە شرطی کە در جای خودش باشد و بعداً مایەی خجالتی بودنت نگردد.

۴۰ـ همیشە انسانی راستگو باش و از تعریفات بیجا و بیش از حد و از افعال و کردار ناروا و نادرست دوری کن.

۴۲ـ سعی کن مطالب مفید و سودمند را در کتاب‌ها جستجو کرده و اهل مطالعه باشی.

۴۳ـ با دختران خودسر و زورگو و پرحرف رفاقت نکن.

۴۴ـ همیشە بە نصایح و پندهای دینی گوش دل بسپار و بدان پایبند باش.

۴۵ـ مواظب خودت باش و از رفت و آمد بە خانەی کسانی کە با سحر و فال و این جور چیزهای خرافاتی سرو کار دارند، دوری کن.

۴۶ـ بە فکر این باش که کلید ترقی و بالا رفتن از نردبان زندگی برای همسر آیندەات باشی.

۴۷ـ تلاش کن برای خودت زندگی کنی و به خاطر  خودت ازدواج کنی، نەاینکە بخاطر مردم زندگی کنی و بە سلیقەی مردم  ازدواج کنی.

۴۸ـ در تلاش باش کاری کنی کە مورد تحریم و تکریم واقع شوی و همچون شخصیتی خوب و شایستە از تو تعریف کنند.

۴۹ـ مطمئن باش خیلی وقت‌ها کاری کە یک زن انجام می‌دهد، دەها پسر و مرد نمی‌توانند ازپس آن بربیایند و انجامش دهند.

۵۰ـ بدان که دل نرمی و دلسوزی و مهربانی قشنگترین و گرانبهاترین زیور و طلا و جواهراتیست کە خودت را با آن می‌آرایی.

منبع: هم پیمانی خواهران
نویسنده: عادل شاسوار
مترجم: گیلاس عبدی

از طريق
گیلاس عبدی
منبع
https://sozimihrab.org
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا