عباداتفقه

نکاتی پیرامون حج

هوالجمیل

لبیک اللهم لبیک ، لبیک لاشریک لک لبیک
ان الحمد و النعمه لک و الملک ، لاشریک لک

اسلام یعنی مجموعه بخش های سه گانه

اسلام از سوی دانشمندان و متفکران اسلامی گذشته و معاصر ، به سه بخش تقسیم و طبقه بندی شده است .

اول عقاید که شامل:
ایمان به خدا و فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی و قضا و قدر و رستاخیز

دوم اخلاق ،که شامل معنویت و مفاهیمی که اساس تزکیه و تربیت دینی قرار دارد و همه صفات و خصایص دیگر اخلاقی و تربیتی که بر آنها استوار است و اهمیت ، ماندگاری و اثرگذاری خود را از آنها الهام می گیرد .

سوم احکام،
ارکان اساسی این بخش که زیر بنای سایر اعمال قرار می گیرند :
*شهادت دادن به یگانگیخداوند
*اقامه نماز
*پرداخت زکات (برای کسانی که ثروت و دارایی آنها به حد نصاب رسیده باشد ).
*حج بیت الله(برای کسانی که توانایی مالی و جسمی و علاوه بر زاد خانه ، زاد راه نیز داشته باشد ).

مجموعه همه اینها که ذکر شد ، اسلام را به عنوان یک نظام ، برنامه و روش زندگی کامل و جامع شکل می دهد .بخش سه گانه چنان بهم پیوسته ، مربوط و در تاثیر و تاثر باهمدیگر اند که به هیچ صورتی نمی شود وجود یکی را بدون وجود دیگری تصور کرد و یا یکی را بدون دیگری به پا داشت و ماندگار کرد .حذف و کنارگذاشتن یکی به حذف کنار گذاشتن دیگری خواهد انجامید .ماندگاری و وجود هر کدام به ماندگاری و وجود دیگری رابطه قطعی و لا یتخلف دارد .بنابراین هیچ کدام از اینها را نمی توان به تنهایی مد نظر قرار داد و از غیر از آنها چشم پوشید و اینگونه تلقی کرد که هر کدام از بخش های فوق بدون وجود بخش های دیگر کماکان هویت، اصالت و تاثیر گذاری وحیانی و آسمانی خویش را حفظ خواهد کرد .این واقعیت مسلم و تردید ناپذیر است .
قرآن در بسیاری از آیات به آن اشاره کرده و نیز در احادیث نبوی به چشم می خورد .بنابر این بخش عقاید بدون دو بخش احکام و بخش های عقاید و اخلاق بدون بخش احکام و بالعکس .
پس مسلمان واقعی یعنی کسی که به مجموع عقاید ، اخلاق و احکام معتقد و ملتزم باشد .

اسلام یعنی مجموعه ی بخشهای سه گانه و مسلمان یعنی کسی که به همه بخش های سه گانه یاد شده ایمان و عقیده داشته و بدانها پایبندی و التزام داشته باشد و تمام بخش های عقاید ، اخلاق و احکام را در زندگی خویش به نحو شایسته و بایسته عملی و اجرایی کند .بخش هایی از اسلام را نگاهداشتن و اجرا کردن و بدان پایبند بودن و از بخش های دیگر چشم پوشی و تعطیل نمودن هرگز اسلام نخواهد شد .کاری که امروز بسیاری از مسلمان نماها تبلیغ و تلقین می کنند.

*بخش احکام

در بخش احکام، به ارکان اساسی اسلام اشاره شد که یکی از آنها عبارت بود از “حج”

موضوع حج بیت الله الحرام ، یکی از مهم ترین موضوعات فقه اسلامی در طول تاریخ بوده و دانشمندان ، فقیهان و عالمان دین در گذر تاریخ بلند اسلامی ، به آن و در بحث پرداختن به احکام آن عنایت جدی و طاقت فرسایی داشته اند .
حج یکی از باشکوه ترین و پرشوکت ترین مراسم و آیین های دینی در اسلام می باشد .مسلمانان که شراط لازم و توانگراند باید به عنوان یک فرضه در عمر یکبار در این آیین باشکوه شرکت نموده و حضور یابند و عظمت اسلام را در آیینه این آیین بزرگ و جهانی به چشم ببینند و با تمام وجود آن را حس و لمس کنند و از آثار و برکات بی حد و حصر آن در حد توان خود و به میزان و مقدار لیاقت و کفایتی که قبل از سفر در روح و روان و ظاهر و باطن خویش مهیا دیده اند بهره مند گردند .

*حج کانون برکات مادی و معنوی

فلسفه حج ، رفتن به سوی خدا و طلب کردن ثواب بسیار و بیرون شدن از جمیع گناهان صادره از انسان می باشد ، و نیز برای این است که از اشتباهات گذشته توبه کرده و پاک شده و اعمال آینده خود را گیرد ، چون حج موجب آمرزش و کفاره گناهان گذشته فرد گشته و مانند فردی است که تازه از مادر متولد شده است.(من حج فلم یرفث و لم یفسق ، رجع کیوم ولدته امه)
بایستی با نیتی خالص و مالی حلال و با علم و شناختی کافی حج را بجای آورد تا لطف خدا شامل حال گردد و زنگار گناه از نامه اعمال زداییده شود ،چنانچه گویی عمری دوباره یافته ای و دیگر بارفرصت پیدا نموده ای که جبران مافات کنی و زندگی دوباره بسازی .همانطور که حج زنگار گناه را از صحفه اعمال می زداید ، همچون کوره ای سوزان پرده های ریا را کنار می زند و آدمی همچون طلایی ناب در کوره ی آن گداخته می شود و عیار واقعیش برای دیگران نمایان می گردد .
چه بسیارند کسانی که ماسک های گوناگون به چهره دارند و در ورای این ماسک ها از سادگی و پاکی دلی مردم سوئ استفا ه کرده و به چپاول و غارتگری مشغول هستند .بی انکه مردم اندکی به آنان شک کنند و یادر مورد پاکیشان تردیدی بخود راه دهند اما همین آدمیان روبه صفت و ریاکار چون به حج می روند در حالیکه نیت درستی ندارند و مالی حلال و پاک همراهشان نیست همچون همیشه ماسک تظاهر و ریا را بر چهره می زنند ، غافل ا

ز اینکه در این میدان ، ماسک به کار نمی آید وچهره حقیقی آنان آشکار و نمایان خواهد شد .

واینکه علت حج لوازم آن است از خرج کردن و به حساب رسیدن اموال و به زحمت و مشقت انداختن بدن و منع شدن از اعمال شهوانی و بردن لذات و تقرب با پرودگار عزوجل با سبب عبادات و خضوع و فروتنی و کشیدن ذلت سفر مدتی مدید در گرما و سرماو میان خوف و امن و خاطر جمعی و ترس ، در زمانی بس طولانی و پیوسته ، و آنچه در حج است از منافع برای جمیع مردم و خواستن حاجت از خدا و ترسیدن از او ، و رها شدن از صفت زشت بی رحمی و سنگدلی و بی باکی ، و نیز از یادنبردن خدا ، و او را فراموش نکردن و از غیر خدا امید بریدن و به عمل پردادختن و به حقوق رسیدگی کردن و جلوگیری نفس از فساد گرایی ، نفع رساندن یا به منفت رسیدن کسانی که در شرق و غرب زمین زندگی می کنند و در حج شرکت نموده یا نکرده .

در حج همه مسلمانان دور هم جمع شده و همدیگر را ملاقات می کنند و از هر نوع پیوندی جز پیوند اسلام بدورند و از هر عنوان و نشانی خود را حفظ و دور می نمایند و همه چیز جز جامه ای خام و نادوخته که عورت را بپوشاند و فردی را از فردی و قبیله ای را ا قبیله ای و نژادی را از نژادی جدا و متمایز نسازد ، وتنها پیوند اسلام است ونسب ،نسب اسلام است و ملت ،ملت اسلام است .

ابن عباس روایت کرده اند :
مردمان از خرید و فروش و تجارت و بازگانی به هنگام اجتماع حاجیان و موقع حج پرهیز می کردند و می گفتند :ایام ذکر و اوقات عبادت است ،پس خدا این آیه را نازل فرمود (لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم )”گناهی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود برخوردار شوید “

وقتی چنین فهم و شعوری در قلب انسان جایگزین باشد و بداند که در حالی که او دارد روزی می طلبد در همان حال به عبادت خدا مشغول است و متوجه خواهد شد که چنین عبادتی با عبادت حج منافاتی ندارد و هر دوی آنها در مسیر حق و در خط خداشناسی است و رو به سوی خدا دارد .

اسلام همه را مکلف کرد که در حج از هر انچه ایشان را از لحاظ لباس از دیگران جدا سازد بدر آیند و از خود بدور دارند تا در بیت الله به عنوان برادران و خواهران برابری با یکدیگر روبرو شوند و همدیگر را ملاقات نمایند نه اینکه از لباسها بدر آیند و به نژادها بگرایند و افتخار نمایند .باید نژادگرایی و تعصبات جاهلانه را به گوشه ای انداخت .از آستان باعظمت آفریدگار خواسته شود که قلم عفو بر لغزشها و اشتباهات کشیده شود و آنچه را از فحش و ناسزا و و گناه و نافرمایی و جنگ و ستیزی که اسلام از آن نهی کرده است ،نادید انگارد و محو دارد .

تهەی و تدوین: بیان عزیزی /پاوه

از طريق
بیان عزیزی
منبع
sozimihrab
برچسب ها

بیان عزیزی

استان کرمانشاه - پاوه مترجم

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن