ادب،هنر

پیش هاتنت سه رابیک بووم؛ ئه ی پیغه مبه ر

ئــه ی خـۆشه ویــست فریـاد ره ســم ، ئـه ی ڕزگارکه ری سـه رجه م مرۆفایه تی، پێش هاتنت پێش بڵاوبوونه وە ی نورت، ون بوویه ک بووم، له بیرمه ئازیزه که م، پێش ته شریف هێناتنت،من ژیانم ڵی زه وت کرابوو، به هه مووشێوازیک دیل کرابووم،بگره به له دایک بوونم باب و براو بنه ماڵه م شه رمه زار بوون،یادووریان ده خستمه وه بۆبیابان،یاده یاننکردم به هاوڕێی خاک و زینده به چاڵیان ده کردم،یاده یانهێشتمه وه له ژیاندا،به ڵام چۆن ژیانیک دیل و زه لیل و ژێر ده سته،بی ماف و بێ  که س وکاس،هه ندێکیش کڕین و فرۆشتنیان پێ ده کردم،هه ندێکی ترتە نها هه ر له زە تـیـان ڵی ده بـــردم،له ناو ئه وانیــشدا هـه بوو بـه وه یـشوم و شـه یتان نـاویـان ده بـردم، گـه لێکی تـریـش هـه بوون وە کــ مـیـراتـی بـه شیـان ده کردم،بـه هه رجـۆرو سـتـه میک بوایه ده کـرام بـه دایک،دیـسان هه ر ژیێرده ستە و بی ده سـه ڵات و بـێ رێزبـووم،کاتێک له پێش چاوم کچه که م زیـنـده به چـاڵ ده کـرا نـه مــده توانی بـه ره نگـاربم بـۆ ئه وکارە نامـۆیه،کاتێک کیـژه کە م خـراپـه ی بـه رامبـه ر ده کـرا، نـه مـدە تـوانی هـه ڵوێست ده ربرم ئـه مان و نه مانم نه بـوو، وه ک ســه رابـێک ده رکه وتـم، له بـیاباندا له به ین ده چووم ده بوومـه سـوتووی جـه وروستـه م،ئـه مـه هه مـووبــونی مـن بـوو وه کـ بـوونـه وه رێـکـ لـه م بـوونـه دا جـێگـه و شـوێنم وونکـرا بـوو بـه رگێکی نـاشێرین وناشایـسته و نـا مـۆو سـیام بـۆ دوورابـوو، نـه مـده تـوانی لـه جـێگـه و شـویـنی پـاکـ و جـوان بـمـێنمـه وه، هـه روه ک پـیـاوان مـافـم هه بێت، بـۆیه ده ڵێم ژیـانـم لـه هه مـوو بواره کاندا سـه راپـا تاریکستان و شه وه زنگی بێکۆتا و خنکێنرا بوو.

پێـشهاتنت هـه واڵم بیـست کـه فریـادره س بـه ڕێوه یه،ڕزگارکە رو مـژده ده ری مرۆفـه کان بـه ڕێوە یه، چـاوە ڕێکه ن، هـه ر ئـه وکاتە ئـازیزه که م نـه ک هه ر چاوو گویم به ڵکو هه مـوو جـه سـته و جـومـگـه و ئـه نـدامـێکم کـرده بـیناوبیـسا بـۆ تـۆی ئـازیـز، تا بـزانم لـه کـوێیت تا بـێم بـۆڵات و گوێ بیست و گوێ ڕایـه ڵت بم، چـۆن دە مزانـی ئـه ی سـه روە رم تـۆ ڕزگـارکـه رو فـروسـتـاده ی بۆگشـت بـه شه ر……..

ئـه و  ڕۆژه ی مـژده ی له دایکـ بـونـت درا،مـن چاوە ڕێ بـووم سـات و هـه ناسـه کانـم ده بـژارد، زۆرپه ڵه م بـوو،ئـه وڕۆژه خـۆر ڕوناکیـه کـه ی ئـێجگار جوان و ده م به خە نده و کـێوە کانیش له خۆشـییان شـاییان دە کـــرد و هه وره کـان سـیبـه ریان دروسـت ده کرد، هه ر ئه وکاته کە نوور ده رکه وت…..ژیـان گـۆرا…… تاقـه کانـی کێسـراو قـه یسـه ر لێک تـرازان،ده سه ڵاتی جـه ورو ستە م له بیابانی تاریکیدا ڕاپێچ کراو له ناوبرا،ئه و گۆڕانه  به جۆرێک بوو هه موو بوونه وه ر به یه کجار ژیاییه وه، شاروده شت و ده غڵ و دان و زینده وه ران گوڵی نێرگزیان هه ڵ گرتبوو، مـنـیش گـوڵاوی نێرگزم ده ڕشت و له پێشـه وه ی کـاروانە که نـێرگزاوی رێگه م ده کـرد.

بـه هـاتـنـت ئـه ی خـۆشه ویـسـت مـنـی بـیـابـانی زه ردو وشـک هـه ڵگـه ڕاو بـوومـه کـانی و ڕووبـارو ده ریا،ڕێگه ی دووری نـه هامـه تی و ژێر ده سـتـه ی و بێمافیمان بـرایه وه و له ت له تمکرد، بـه هـاتـنـت ئـه ی سـه روە رم مـافی مرۆڤ بـوونم خـه ڵات کرا،فـه رمووت مرۆڤە کان هه موو یه کن مـه گه ر له پله ێ پـارێزگاریدا جـیاوازبن،ئه وه ی له درێژایی مـێژوو له بـیـرم  برایه وه و لێم زه وتکرا تـۆی ئـازیزو خـۆشه ویـیسـتتم پـێتدامـە وه ، تـاجی ڕێزی دایکایه تی و خـسـتـه سـه رم بـه هـه شـتـیـشـت خـسـتـه ژێرپــێم هـاوشانـت کـردم له گـه ڵ پـیاوان، ئـه وه ی له ژیـن بێبه شی ده کـردم بـه زیـنـدووی بۆ چاڵی ده بـردم بـه بـکوژناوزە ند ده کرد، ئـه وه ی به چاوی سـوک سـه یری بـکردمایه ده تفه رمـوو‌‌‌{ مااکرمهن الا کریم و لا اهانهن الا لئیم} ئه گه ر جیاوازی بکـرامایه له گه ڵ کوڕدا ده تفه رمـوو{ اتق الله واعدلوا بین اولادکـــم} ئه ی پێغه مبه ر….. له یادمه ، کاتێک هـاتـیـت پـێشبـرکـێم ده کرد له گه ڵ پـیاوان و له هـه وڵی یـه کـه میندا بووم ، خـۆشـه ویـستم لـۆمـه م مـه که، چـونـکـە له بـیـابـانی وشـکی بێ ڕه حـم و سـۆزدا بـه ند کرابــووم.

به ڵی قـوربـان خـۆت و پـه یـامـه کـه ت بـیـابـانی ژیـنمتان کرده بـاخ و بـێسـتانی چـڕو جـوان، بـه رزو نـه خشـین و ئـاودان،چـۆن پـه له نـه کـە م و وازنـاهـێنـم له هـه موو کـارێک بـۆ خـواناســین له پـێشـه وە ی مـروڤـه کـانم، مـنیش هـاتـووم ئه ی سه رکرده م پشـکی خـۆم و ژیـنـی فـه وتاوم بـه رمـه وە…… کـیژه کانی دایـکـه حە وا له ناسـۆری و چـه وسـاوە یی ژیـنی تـاریـک بـدۆزمـه وە ، ئـه ی محه مە د{ درودی خوای له سه ربیت} ببمه قـوربـانی ڕیـگه ی خـۆت و بـه رنامه که ت هـه تـا ژیـنم مـابـێت له ژیان له ڕێگه ی به رزی مـرۆڤ دۆسـتـیـت قـه ت لاناده م، خـزمه تکـاری بـانگـه که تم، هـه ڵگری سـونە تـه کـە تم، بـه ڵێ ئـه ی خــۆشـه ویـسـتی خــوا……  ئـێمه هـاتووین بـه خـۆم و ده سـتـە خـوشـکـه کانـمه وه بـه یه ک ده نگ ده ڵێن خـۆشـمـان ده وێیـت، ڕێبـازه جوان و شـیریـنـە کە ت هـیچ کات بـه رناده ین.

نـا ئـازیزم له وانه نـیـم بـه تـۆی پێشـه واو پـایـه بـه رز له ئـاسـمان و زه مـین گـاڵته بـکـه م ژیـنـم کـوێرکه م بـه پشت کـردنه بـه رنامه که ت خـۆم ڕسواکە م، بـه خـوا قـوربـان لێیـان دوورم بـه ئـه ندازه ی دووری ڕه حـم و سـۆزو ئـه ویـنی تـۆی مـه زن کـه ده تفه رموو{ استوصوا بالنسا  ٕخیرا} به ڵێ قـوربـان من له وانە م له ئوحودا له بـه ر خاتری زاتی تۆ  جه سته م ده یان سـه ره ڕمی لێدراو  نـه سله میمه وه و هه ر  خه می تۆو بـه رنـامه کـه تـم بـوو، ئـه ی سـه روه رو پێغه مبه رو پێشه وای سـه رجه م مـرۆڤه کان، ئـێمه قـوتـابی و شـاگـردوو فێرخــــوازی بـه رده رگـای دە ســـتـورو پـه یـامه کـه تین، ئـومێدده کـە ین له سـه ر حـه وزی کـه وسـه ر چـاوە کـانـمان له کـوێرێتی ڕزگار بکه ین دڵه کانمان له تـیـنوییه تی تـاسـه ی ده رکـه ین.

 هه لاله محه مه د 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود

همچنین ببینید

بستن
بستن