اندیشهدعوت اسلامی

یکدیگر را دریابیم

دیدنی

پیوستە وضعیت همدیگر را جویا شوید…
روزگار طوری چیدە شدە کە قلب هر مرد ثابت قدمی را نیز با تغییر مواجە می‌سازد!!
بە یکی از آن دوستان قدیمی خود زنگ زدم کە قبلا بە جوانمردی و دینداری ایشان غبطە می‌بردم… اما ناگهان دیدم کە سخنان ایشان با نوعی سهل انگاری آمیختە گشتە و دینداری وی آشفتە و متزلزل گردیدە است..
برادری دوست داشتنی داشتم کە بە مهمانیم آمد، بی صبرانە می‌گفت: کمکم کن کە اگر قبلا نمازهای سنت را ترک نمی‌کردم، اکنون نمازهای واجب را نیز بە صورت جمع و در کنار هم برگزار می‌نمایم…
یکی دیگر از دوستانم را یافتم کە دیر زمانی بود، ندیدە بودم؛ از مواجهە با ایشان شگفت زدە شدم آنگاە کە دیدم سیمای نورانیش تاریک گشتە و زیبایی چهرەاش را بر اثر پیگیری کردن کانالهای مبتذل و فاسد ماهوارەای و اینترنتی از دست دادە است!!
اینها و بسیاری دیگر از دوستانی کە در دام رباهای بانکی، دامن زنان و … گرفتار آمدەاند و دست و پا می‌زنند، مرا چنان مضطرب و بی‌قرار کردەاند کە بیشتر اوقات دعا سر می‌دهم:
پروردگارا سلامتی را نصیبم گردان و مرا از این دامها محفوظ نگە دار..

وقتی کە راجع بە این قضیە با خود اندیشیدم، دو علت را در ورای آن یافتم:

نخست: فاصلەگیری ما از یکدیگر تا بدانجا کە هر یک از ما بدون هرگونە بازدارندەای ایمانی دامنگیر خواهشهای نفسانی گشتەایم و خفت و خیز در گِل و لای دست و پا می‌زنیم، بی آنکە قرنطینەای در کار باشد و واکسیناسیونی نقش ایفا کند.

دوم: غفلت و بی توجهی اصلاحگران نسبت بە همدیگر… تا بدانجا کە پیامها و تذکرهای ایمانی دیگر مانند گذشتە نیست و هیچ‌گونە آرامشی در روح و روان ایجاد نخواهد کرد…
از همین رو است کە می‌بینیم اصلاح‌گر دیروز امروزه بر عصایی ضعیف تکیه زدە کە اگر احتمالا امروز بتوانی بر آن تکیه بزنی روزی دیگر نخواهی توانست.

رحمت خداوندی بر سلف صالح باد کە پیوستە وضعیت همدیگر را جویا می‌شدند…
راجع بە وضعیت آخرت یکدیگر پرس و جو بە عمل می‌آوردند کە مبادا ایمانشان در سراشیبی ضعف قرار گرفتە باشد.
در رابطە با وضعیت معیشتی نیز احوال‌پرسی می‌کردند، از بیم اینکە فردی در جمع دوستان و برادرانش دچار کمبودی شدە باشد.
رحمت خداوندگار بر سیدنا عمر باد… آنگاە کە دریافت یکی از یارانش با ضعف ایمان مواجە شدە و دچار سر کشیدن مشروبات الکلی گشتە، بلافاصلە آیات آغازین سورە غافر را برای وی فرستاد و سپس مدام خدا را در دل ایشان تجلی می‌بخشید تا اینکە نور ایمان را در درونش منتعش گردانید و با قلبی آکندە از ایمان رو بە توبە آوردند.

نسبت بە همدیگر اطمینان خاطر حاصل فرمایید و احوال هم را جویا شوید… اگر فردی را در مسیر هدایت یافتید، از او پشتیبانی بە عمل آورید… اگر او را بر روی پرتگاە پیدا کردید، دستش را بگیرید و نگذارید لغزش نماید… و اگر با دوستی روبرو شدید کە در لجنزار افتادە است، شتشویش دهید و معطرش گردانید…
هان! دوستی و رفاقت تنها برای این نیست کە سر سفرەی رنگین گرد هم آییم و لحظات خوشکام را در کنار هم سر دهیم…
بلکە برای این است در امورات دینی و دنیایی پشتیبان هم باشیم و سختی‌ها را نیز با هم متحمل شویم.
پس لازم است کە وضعیت دوستان را جویا شویم، زیرا کە بە وحدانیت اللە قسم، دوستی و رفاقت از بزرگترین بخشش‌های الهی است…
شما و همە را این بس است کە نعمات بهشت جز در سایەی وجودی همگانی کسی را خوش نیاید.


نویسندە: خالد حمدی

مترجم: سردار شمامی

برچسب ها

سردار شمامی

@ کردستان - بانه @ نویسنده - مترجم @ فعال دینی و اجتماعی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن