قرآن

آثار تربیتی و اخلاقی تکرار بسم الله واعجاز آماری آن

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید.

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید .

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه پدیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

دیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

عمر قادر

قرآن که با بسم ا… آغاز شده است و این جمله در ابتدای سوره ها ، بجز سوره توبه ، آمده است باید اثر فکری و اخلاقی  مهمی داشته باشد چون قرآن یگانه کتاب توحید  است  وبرای آخرین تکامل فکری بشر است و می خواهد انسانها را متوجه سازد که همه تعالیم و دستوراتش از مبدء خالق واز مظهر رحمت است ، جز سوره توبه که آیاتش نماینده قهر و خشم بر مردم لجوج ، کینه ورز با حق و خیر و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست .

دستور گفتن عبارت بسم ا…برای این است که روح ، فکر و دل را از غیر خدا برگرداند ،  تا انسان ، همه جهان و هر عملی را از نظر توحید بنگرد واز پراکندگی فکری به  سوی وحدت و ارتباط بگراید و نام هائی که از بتها و قدرتمندان ، در آغاز کارهای مهم ، عرب و عجم ، از خاطر می گذراندند و به زبان می آوردند ، بزداید و مهر نام خدا ، مبدء مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و زبان ها بزند تا با توجه به این نام ، در اقدام و عمل ، قدرتی بیشتر از قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و تنها به قدرت محدود خود متکی نباشد .

این اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است ، پس اگر عمل به نام غیر خدا ، یا با غفلت از نام خدا انجام گرفت ، آن بهره و نتیجه ای که عمل خردمندانه انسانی را می سزد به دست نخواهد آمد .

بشر خود را دراین جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان می بیند خواه نخواه پناه وملجئی می جوید و چون از نتایج اعمال خود بی خبر ودر هراس است توجه به قدرتی می نماید تا دل خود را مطمئن دارد واز اضطراب در اقدام ، خود را برهاند ، بدین جهت همه ملل کارهای مهم را به نام خدایان و ارباب انواع و سلاطین آغاز می نمودند .

قرآن پیروانش را تعلیم می دهد که به نام الله رحمان و رحیم آغاز نماید و فکر خود را با الله پیوند دهد تا از پرا کندگی برهد و نگرانی به خود راه ندهد ، آن خدائی که توانمند مطلق است به او نیرو می دهد و به یاریش می آید .

اعجاز آماری در بسم الله الرحمن الرحیم .

دکتر رشاد خلیفه دانشمند معروف مصری و استاد دانشگاه آریزونای امریکا در سال ۱۳۵۲ شمسی قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کرده ودر آن آورده است :

تعداد حروف بسم اللە ا … نوزدە حرف است البتە بدون حرف الف کە طبق رسم الخط قرآن حرف الف در جاهای دیگر مانند سوره علق آیه ۱ و سوره حاقه آیه ۵۲ و سوره واقعه آیه های۷۴ و ۹۶ نوشته شده است ، ولی روایتی هست کە پیامبر بە کاتبان وحی دستور  داد استثناء بسم ا.. را بدون حرف الف بنویسند به این ترتیب حروف آن ۱۹ حرف شده است .

این استثناء و دستور خاص نشان می دهد که فاکتور نوزده و آمار ریاضی قرآن آگاهانه و پیش بینی شده بوده است نه اتفاقی [ قرآن مبین ص ۲ ]

تعداد بسم ا …در قرآن با توجه به اینکه در سوره نمل دو بار آمده و سوره توبه بدون بسم ا …  است ، ۱۱۴ بار می باشد ، کە عدد ۱۱۴ مضربی است از عدد  ۱۹ .

بدین گونه که اگر عدد ۱۱۴ را تقسیم بە عدد نوزدە نماییم حاصل آن ضرب عدد ۶ است و عددی خارج از تقسیم باقی نمی ماند .

۱۱۴ – ۱۹ = ۶

ونیز هریک از کڵمات بسم ا …مضربی از عدد نوزده می باشد به این شرح که : کلمە اللە  ۲۶۹۸ بار و کلمە رحمان ۵۷ بار نصف کلمە رحیم  و کلمه رحیم ۱۱۴  بار در قرآن آمده است ، کە هریک مضربی از عدد ۱۹ می باشد و حاصل جمع ضرایب آنها نیز مضرب ۱۹ است  .

۲۶۹۸ – ۱۹ = ۱۴۲   . ۵۷ – ۱۹ = ۳

۲۶۹۸ + ۵۷ + ۱۱۴ = ۲۸۶۹ – ۱۹ = ۱۵۱

این ارتباط آماری ممکن است جنبه هدایتی نداشته باشد ولی ما را متوجه این حقیقت می کند که کلمات قرآن سخن پیامبر نیستند و همانند بقیه پدیده های طبیعی که دارای نظم و حساب و کتاب می باشند این کلمات نیز قانونمندی فوق العاده ای دارند که خارج از ذهن و اندیشه بشری بوده و سخن هیچ بشری دارای چنین روابط منظم ریاضی نبوده است .

عمر قادر پور

منبع
sozimihrab
برچسب ها
نمایش بیشتر

عمر قادرپور

آذربایجان غربی - سیمینه - بوکان نویسنده و مترجم دعوتگر دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن