خانواده

صدای اذان

صدای اذان


 


صدای اذان،صدای بی قدرت وسستی نیست که بدون آواباشد.
صدای اذان،صدایی نیست که کسی آن را نخواند وزمزمه نکند.
صدای اذان،صدای ناآشنا وموردی نیست که روزی تمام شود وشنیده نشود.
صدای اذان،صدای بدون آشنا وبدون یار ورفیق نیست که کسی آن رانفهمد وتکرارنکند.
صدای اذان،صدای بی انگیزه وبی هدفی نیست که طرفدار نداشته باشد.
صدای اذان،صدای رشته های گسستنی نیست که دنباله وادامه نداشته باشد واز هم بگسلد وجدا شود
.

 

**********************************

صدای اذان،صدای زنجیرهای به هم فشرده ای است که به حبل متین الهی وصل است.
صدای اذان،صدای رسای غیرت وشجاعت است که ترس ووحشت مانع گفتن آن نمی شود.
صدای اذان،صدای جسم متحرّکی است که ازهمه ی اعضاء جملات وکلمات آن
تحرّک وپویایی ودانایی شنیده می شود.
صدای اذان،صدای آزادیخواهی ونجات ورهایی ازهواهای نفسانی وزودگذردنیایی است.
صدای اذان،صدای عدالت خواهی وبندگی واقعی شدن است.
صدای اذان،صدای پاره شدن بندهای اسارت وذلّت است.
صدای اذان، صدای پاک ومطّهر دشمن شکن است.
صدای اذان،صدای سرود مشترک وبا زبان عربی فصیح است.
صدای اذان ،صدای رسای مسلمانان پیرو رسول الله است.
صدای اذان،صدای متفّکرانه وآگاهانه ی رهروان راستین اصحاب رسول الله است.
صدای اذان،صدای تقلید وهم خوانی نجواهای رحمانی است.
صدای اذان،صدای نسیم دل نشین صبحگاهی وشامگاهی است که در گوش های مومنان می پیچد وآرامش ایجاد می کند.
صدای اذان،صدای نغمه های زیبایی ویکتایی وبی همتایی وبی نظیری خداوند ذوالجلال است.
صدای اذان،صدای لا اِلهَ اِلّا الله است.
صدای اذان،صدای شهادت به رسالت آخرین پیامبر خداست.
صدای اذان،صدای شکفتن غنچه های ایمان است.
صدای اذان، صدای هماهنگ وعمومی وفریاد همه ی دوستداران واقعی الله ورسولش است
.

 

*****************************************
صدای اذان،صدای سرود همگانی تمام مسلمانان درسراسر کره ی خاکی است.
صدای اذان،صدای همراهان وهمسفران کاروان همیشه در حرکت توحید است.
صدای اذان،صدای آشنایی است که جواب گو وطرفدار در تمام دنیا دارد.
صدای اذان ،صدای پر قدرتی است که شیطان را دور می کند.
صدای اذان،صدای حق وحقیقت ویکتاپرستی است.
صدای اذان،صدای امید ونجات است.
صدای اذان،صدای مبارزه ی مستمر با خواهش های نفسانی است.
صدای اذان،صدای حرکت قطار آرام دل هاست به سوی الله.
صدای اذان،صدای دل نشین ملکوتی است که شبانه روز پنج بار از بلند گوهای مساجد شنیده
می شود واوج می گیردوبالا می رود وبه آسمان ها می رسد.
صدای اذان،صدای نرم حنجره های موذنین بیدار است.
صدای اذان،صدای گوش های شنوایی است که آماده ی شنیدن بانگ حق هستند.
صدای اذان، صدای بیدارشدگانی است که دوست دارند به خواب رفتگان را بیدار کنند.
صدای اذان،صدای عاشقان واقعی خداوند سبحان است.
صدای اذان،صدای دلدادگانی است که به معبود خویش عشق می ورزند وپروانه واردور آن جمع می شوند.
صدای اذان،صدای رسایی است که آدمیان را به سوی روشنایی ونور دعوت می نمایند.
صدای اذان،صدای ایمان داران شجاعی است که تا دم مردن ازآن بیزار نمی شوند.
صدای اذان،صدای آوای موسیقی روح بخشی است که با تکرار آن نشاط و شعف و
شادی معنوی افزایش می یابد.
صدای اذان،صدای عسل زنبورهای شیرین است که دور گک های تمیز وپاک در حرکتند.
صدای اذان، صدای عظمت و اقتدار وعزّت وسربلندی است.
صدای اذان،صدای متوجّه کردن بندگان به سوی الله است.
صدای اذان،صدای بریدن ازآرزوهای دنیایی است.
صدای اذان،صدای جدا شدن وفاصله گرفتن از جثه ی مادی است.
صدای اذان،صدای آماده شدن برای ملاقات حضوری بنده با خالق است
.

 

**************************************
صدای اذان،صدای رفتن به سوی معراج وکمال است.
صدای اذان،صدای لبیک گفتن به ندای آسمانی قرآن است.
صدای اذان،صدایوصال به ملکوت اعلاست.
صدای اذان،صدای شکشتن همه ی بت هاست.
صدای اذان،صدای شگفتن اندیشه های پویای زندگی است.
صدای اذان،صدای رفتن به سوی نجات ورستگاری است.
صدای اذان،صدای دعوت به خیر وفلاح است.
صدای اذان،صدای رفتن از خانه ی خود به سوی خانه ی خداست.
صدای اذان،صدای حرکت به سمت نیکی هاست.
صدای اذان ،صدای اقرار و تثبیت اصول اعتقادی است.
صدای اذان ،صدای از خود بیخود شدن و دور اندیشی است .
صدای اذان،صدای خوش بختی وسعادت وکامیابی است.
صدای اذان،صدایشنیدن کلمات وجملات فتح وپیروزی است.
صدای اذان،صدایشنیدن آیات خداوند است.
صدای اذان،صدای جوشش چشمه های ایمانی دردل وگوش مسلمانان است.
صدای اذان،صدای تسبیح تمامی کائنات است.
صدای اذان،صدای هشدار به غافلان است.
صدای اذان،صدای از جا برخواستن وازخواب بیدارشدن است.
صدای اذان،صدای زنده نگه داشتن شعارهای اسلامی ودینی است.
صدای اذان،صدای حلقه های پیوند دائمی انسان ومعبود است.
صدای اذان،صدای برخاستن به سوی هدایت ورستگاری است.
صدای اذان،صدای زیر وکلفت همه ی آلات موسیقی است که درجاهای زیادشنیده می شوند.
صدای اذان،صدای ترکیب همه ی عناصر تقویت ایمان است.
صدای اذان،صدای زمزمه های با مفهوم عقلانی است.
صدای اذان،صدای گفتن اِنّا لله وَاِنّا اِلَیْهِ رَاجِعون است
.

 

********************************************
صدای اذان،صدای شنیدن تمامی خوبی های عالم است.
صدای اذان،صدای بخشیدن حیات تازه به گوش آدم های غافل وکم طاعت است.
صدای اذان،صدای گفتگو کردن وحرف زدن با خدا ورسولش است.
صدای اذان،صدای تسبیح پرندگان وچرندگان وخزندگان ودرندگان وغیره است که ما انسان ها نحوی به درستی نمی فهمیم ودرک نمی کنیم.
صدای اذان،صدای بشارت دادن رسول اکرم به سوی بهشت است.
صدای اذان،صدای گرم ودل نشین بلال ها وابن مکتوم ها وابن مسعودها وعبد الباسط ها وغیره است.
صدای اذان،صدای درهم شکستن نقشه ها وطرح های دشمنان قسم خورده ی اسلام است.
صدای اذان،صدای درهم کوبنده ی بیداردلانی است که به دشمنان سرسخت ولجوج وخودخواه و متّکبراجازه ی قد علم شدن ومیدان داری را نمی دهند.
صدای اذان،صدای ذکر «وَرَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ» است.
صدای اذان،صدای زدودن پرده های جهل وبی باوری است.
صدای اذان،صدای زنده نگه داشتن نام مبارک رسول الله است.
صدای اذان،صدای مبارزه طلبی دین است علیه مخالفان.
صدای اذان،صدای مبارزه ی جدی وهمیشگی با ظالمان وستمگران است.
صدای اذان،صدای بیرون راندن شیطان وپیروان او از مساجد واطراف آن است.
صدای اذان،صدای حق طلبی مسلمانان است.
صدای اذان،صدای وحدت ویکپارچگی مسلمانان است.
صدای اذان،صدای پرخروش امّت واحده ی اسلامی است.
صدای اذان،صدای باورهای دینی واعتقادی است.
صدای اذان،صدای حقیقی وواقعی دعوت اسلامی است.
صدای اذان،صدای فریادرسی وعدالت خواهی است.
صدای اذان،صدای غریو بانگ الله اکبر است.
صدای اذان،صدای خوش آهنگ قلب های آماده است.
صدای اذان،صدای گفتگوی بی واسطه با الله است
.

 

*************************************


صدای اذان،صدای بارفتن ازپله های ترقی وکمال است.
صدای اذان،صدای روزنه های امید وافتخار است.
صدای اذان،صدای هماهنگی حرف وعمل است.
صدای اذان،صدای پویش وبینش وشکوفایی است.
صدای اذان،صدای حدیقه ی باغ روشنایی است.
صدای اذان،صدای سرعت گرفتن به سوی پرواز است.
صدای اذان،صدای پویایی وبالندگی وسازندگی است.
صدای اذان،صدای استقلال وپابرجایی است.
صدای اذان،صدای توکّل واعتماد واطمینان و آرامش است.
صدای اذان،صدای ندای قران است .
صدای اذان،صدای قشنگ وپرطراوت باورهای درونی است.
صدای اذان،صدای یادآوری نعمت های خداوند است.
صدای اذان،صدای تذکر وپند پذیری است.
صدای اذان،صدای تداعی تعلیمات آداب اسلامی پیامبر است.
صدای اذان،صدای با خود اندیشیدن است.
صدای اذان،صدای تداعی خزائن وگنجینه های غیبی است.
صدای اذان،صدای نظم وانضباط ودّقت است.
صدای اذان،صدای آمادگی برای حضور آگاهانه وداوطلبانه است.
صدای اذان،صداهای پر خروش ابزارهای امتحانی است.
صدای اذان،صدای پیوندها وچرخه های گردان قهرمانی است.
صدای اذان،صدای اعتماد به نفس وخود اتکای است.
صدای اذان،صدای همه خوبیاست.
صدای اذان،صدای همه زیبایی های وآهنگ های دنیاست.
صدای اذان،صدای همه پنجره ها و درهای طلایی است.
صدای اذان،صدای دعا و سلام ودرود است
.

 

*******************************
صدای اذان،صدای پای عیدهای اسلامی است.
صدای اذان،صدای شادی های فراوان عرفانی است.
صدای اذان،صدای بازشدن پنجره های زیبایی است.
صدای اذان،صدای ازخواب برخواستن خفتگان دنیایی است.
صدای اذان،صدای خواستن وخواندن است.
صدای اذان،صدای تکبیر وتهلیل است.
صدای اذان،صدای دریای عمیق عرفان است.
صدای اذان،صدای پاسداری اززحمات انبیا است.
صدای اذان،صدای پای بندی به دستورات یزدانی است.
صدای اذان،صدای لا گفتن به تمام معبودهای شیطانی است.
صدای اذان،صدای توکّل کردن به امدادهای همه جانبه ی حفیظ المتعالی است.
صدای اذان،صدای نور وهدایت وبشارت وزندگانی است.
صدای اذان،صدای ویژه ومنحصربه فرد مسلمانی است.
صدای اذان،صدای گوش جان سپردن به نداهای لایتناهی است.
صدای اذان،صدای پرجوش وخروش اقیانوس بی کران لایزالی است.
صدای اذان،صدای رهنمودهای بی خطر آرمانی است.
صدای اذان،صدای رسیدن به اهداف عالی ومتعالی است.
صدای اذان،صدای گواهی دادن به خدایی خدایی است.
صدای اذان،صدای مواخذه ی انسان های لا ابالی است.
صدای اذان،صدای حق گویی وحق پذیری است.
صدای اذان،صدای احساس مسئولست پذیری است.
=
صدای اذان،صدای تعهّد وپای بندی به ارزش های والاست.
صدای اذان،صدای سرکوبی آرزوهای باطل وپوچ است.
صدای اذان،صدای تقرّب جستن به بارگاه الهی است.
صدای اذان،صدای دوری جستن از پیروان دروغین است
.

 

**************************
صدای اذان،صدای پرفروغ جاودانه است.
صدای اذان،صدای احسان ونیکوکاری است.
صدای اذان،صدای دعوت رسمی خداوند ازبندگانش است.
صدای اذان،صدای هجرت ازگناه ومعیصت است.
صدای اذان،صدای حرم امن الهی است.
صدای اذان،صدای متین وتحمّل وبردباری است.
صدای اذان،صدای نغمه های بی قراری است.
صدای اذان،صدای تمرین وشجاعت وفداکاری است.
صدای اذان،صدای گفتگوهای ایمانی است.
صدای اذان،صدای شگفتی های عظیم زندگانی است.
صدای اذان،صدای دوراندیشی وتفکّر وتدبّر اجتماعی است.
صدای اذان،صدای فاصله گرفتن ازخواسته ها وآرزوهای حیوانی است.
صدای اذان،صدای رهایی یافتن ازتاریکی وظلمت است.
صدای اذان،صدای صادق گفتاری است.
صدای اذان،صدای وصال به :جنّتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِها الْاَنهاری است.
صدای اذان،صدای اعلام برائت از شرک وبت پرستی است.
صدای اذان،صدای وقت حضور همگانی درمسجد است.
صدای اذان،صدای طنین انداز،اشک های شوق شادمانی است.
صدای اذان،صدای بانگ آزادی وسرفرازی وکامیابی وشادابی است.
صدای اذان،صدای اذان است
.
صدای اذان،صدای…………………………………………………………………….پایان

منابع و ماخذ

۱ قرآن کریم ، تفسیر نور ( دکتر مصطفی خرم دل)
۲
نهج الفصاحه
۳
ریاض الصالحین

ستاد اقامه نماز مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سردشت

تهیه وتنطیم: احمد ابراهیمی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن