گفتگو

فرقه ی بودائی

بـودايى

* بودايى ديني است كه در قرن پنجم قبل از ميلاد، در هند ظهور پیدا کرد.

* بودایی ها عقيده دارند كه بودا پسر خدا است.

*بودائي ها براي بودا نماز مي گزارند وعقيده دارند كه وي آنان را داخل جنت خواهد كرد.

*وقتي كـه بودا مُرد پـيروانش گفتـند: وي بعد از آنكه وظيفهء خود را در زمين انجام داد با جسد خويش به آسمان رفت.

* بر شخص بودايى التزام به هشت چيز ضروري است

 

بودايى ديني است كه در قرن پنجم قبل از ميلاد، بعد از دين برهمي، در هند ظاهر گرديد، در ابتداي پيدايش مدعی رعايت انسان بود، مانند تصوف، به زندگي خشن، دوری كردن از عيش و نوش و رفاهيت، ايجاد دوستي، تسامح، و انجام دادن كارهاي نيك، دعوت مي نمود، ولي بعد از مردن مؤسسش ديري نگذشت كه به طرف اعتقادات باطل بت پرستي تغيير مسیر داد و پيروانش در شخصيت مؤسس آن آنقدر افراط و غلو نمودند كه وي را پروردگار و معبود پنداشتند.

تأسيس و افراد برجسته :

-مؤسس آن “سدهارتا جوتاما” ملقب به «بودا»  ( 560- 480ق م ) است.

– «بودا» به معناي: عالم و دانشمند مي باشد، وي  همچنین ملقب به «سكيا موني» بود كه معناي آن معتكف است.

 بودا در قريه اي در حدود نپال نشأت نمود، از آنجا که امير بود و  زندگي مترفهانه و رفاه بخشی داشت و در سن نوزده  سالگي ازدواج نمود، چون به عمر 26 رسيد همسر خود را ترك نمود و رو به زهد ، زندگي خشن ، تأمل و فكر در كاينات، و رياضت نفسي آورد، و به اين نتیجه رسید که بايد در راه نجات انسان از دردها و آلامش كه منبع آن شهوات است، بكاهد، سپس مردم را به سوي پذيرفتن  نظريات و افكارش دعوت نمود، و تعداد زيادي از مردم از وي پيروي نمودند.

افكار و معتقدات:

*بودایی ها عقيده دارند كه بودا پسر خدا است، و او است كه بشر را  از غم ها و دردهايش نجات مي دهد، و تمام گناهان شان را وي به دوش مي گيرد.

*بودایی ها عقيده دارند كه تجسد بودا توسط حلول روح القدس در «مايا» عذراء بوده است.

*مي گويند:  وقتي بودا تولد شد همه آنانی که در آسمان اند خوشحال گرديدند، وملائكه بخاطر این مولود مبارك ! ترانه هاي خوشي سرودند.

*مي گويند : حكماء ، بودا را مي شناختند و اسرار لاهوت وي را درك كرده بودند، يك روزهم از ولادتش نگذشته بود كه مردم وي را تحيت و سلام نمودند ، بودا  در حاليكه طفل بود به مادر خود گفته بود كه وي بزرگ ترين همهء مردم است.

*مي گويند : روزي بودا در يكي از قیافه ها ظاهر شد و همهء بت ها وي را سجده كردند، و شيطان خواست كه وي را فريب دهد و اغوا كند ولي كامياب نشد.

*عقيده دارند كه بودا در روزهاي آخر تغيير كرد و بر وي نوري نازل شد كه سرش را احاطه نمود و دربرگرفت و از جسدش نور بزرگي مي درخشيد، و كساني كه او را مي ديدند مي گفتند: وي  بشر نيست، بلكه وي إله و پروردگار بزرگ است.

*بودائي ها براي بودا نماز مي گزارند وعقيده دارند كه وي آنان را داخل جنت خواهد كرد، و نمازشان در اجتماعات ادا مي شود و تعداد زيادي از پيروان بودا در آن حاضر مي شوند.

*وقتي كـه بودا مُرد پـيروانش گفتـند: وي بعد از آنكه وظيفهء خود را در زمين انجام داد با جسد خويش به آسمان رفت.

*عقيده دارند كه بودا بار ديگر به دنيا باز خواهد گشت تا امنيت و بركت را به آن باز گرداند.

*عقيده دارند كه بودا يگانه موجود بزرگ ازلي است و وي از نور است نور غير طبيعي، و اوست كه از مُردگان حساب مي گيرد.

*عقيده دارند كه بودا فرائض و وظائفي را  براي بشر گذاشت كه انجام آنها تاروز قيامت بر بشر ضروري است، و همچنین مي گويند كه بودا در روي زمين مملكت ديني را تشكيل داده است.

*بعضي تحقيق كنندگان مي گويند: بودا منكر الوهيت و نفس انساني بود، و قائل به تناسخ بود.

*در تعاليم بودا دعوت به سوي : محبت، تسامح، معامله به نيكي، صدقه بر فقراء، ترك ثروتمندي، ترك عيش پرستي، عادت دادن  نفس بر زندگي  خشن، پرهیز از زنان و اموال، ترغيب به دوري از عروسي وجود دارد.

*بر شخص بودايى التزام به هشت چيز ضروري است تا بعد از آن بتواند بر نفس و شهوات خود غالب ايد و آن هشت چيز اينها اند:

1-اقدام صحيح و درست كه خالي از سلطهء شهوات ولذات باشد، يعني در وقت شروع به هركار.

2-تفكر و سنجش درست و مستقيم كه متأثر از خواهشات نفساني نباشد.

3-كشف و اشراق درست ومستقيم.

4-اعتقاد درستي كه همراه باشد با اطمينان  بر كار و عملي كه انجام مي دهد.

5-توافق زبان با قلب.

6-موافقت عمل با قلب و زبان

7-زندگي درستي كه اساس آن را ترك لذت ها تشكيل دهد.

8-كوشش درست در راه مستقيم ساختن زندگي بر جاده علم و حق  و ترك جمع آوري مال.

 

*در تعاليم بودا آمده كه منبع بدي ها سه چيز است:

1-تسليم شدن به خواهشات و شهوات.

2-نيت بد در جمع آوري اشياء.

3-غبي و نادان بودن و عدم درك  امور به وجه درستش.

@ از وصاياي بودا:

1-زندگي هيچ موجود زنده ای را نبايد از بين ببري.

2-دزدي مكن، غصب مكن.

3-دروغ مگو.

4-به أشياء مستی آور و مُسكِر نزديك مشو.

5-زنا مکن.

6-خوراكي كه در غير موسمش پخته شده باشد آن را مخور.

7-رقص مكن و در مجالس رقص و سرود حاضر مشو.

8-خوشبويي و عطريات را از خود دور دار.

9-بستر نرم به خود مگير.

10-طلا و نقره براي خود مگير.

@بودایی ها به دو بخش تقسيم می شوند:

1-بودایی هاي متدين:  اين جماعت به همه رهنمایی ها و وصاياي بودا پابند اند.

2-بودایی هاي شهر نشين و متمدن: اين ها فقط به بعضي از تعاليم و وصاياي بودا عمل مي نمايند.

* مردم در نظر بودا همه برابر اند هيچ كسي بر هيچ کسي برتري ندارد مگر به معرفت و غلبه  بر خواهشات نفساني .

@بودایی ها دو مذهب بزرگ دارند:

1-مذهب شمالي: پيروان اين مذهب در باره شخصيت بودا خيلي افراط كرده اند، تا جایی که وي را به مرتبه خدايى رسانيده اند.

2-مذهب جنوبي : غلو و افراط، نسبت به بودا در عقايد اين مذهب كمتر است.

*روابط شان با مسلمانان خوب است، دشمني شديد  باآنان ندارند، و براي دعوت  اسلامي، ميان آنان فرصت خوبي وجود دارد.

@كتُب  بودایی ها: كتب شان منزل از آسمان نيست و نه خودشان ادعاي آن را  مي نمايند، بلكه عباراتي است مسنوب به بودا، و يا حكاياتي از افعال  وي است كه آن را بعضي پيروانش ثبت نموده اند، عبارات اين كتاب ها، نظر به انقسام بودایی ها  به دو بخش، با هم فرق دارند، كُتُب  بودایی هاي شمال مشتمل بر خرافات زيادي است كه تعلق به شخصيت بودا دارد، ولي كتاب هاي جنوب قدري از خرافات دورتر است.

*كتاب هاي شان به سه بخش تقسيم مي شود.

1-مجموعهء قوانين و روش هاي بودایی ها.

2-مجموعهء خطبه هايى كه بودا آن را ايراد نموده است.

3-كتابي كه مشتمل بر اصول مذهب و مشتمل بر افكاريست كه مذهب از آن سرچشمه گرفته است.

 

@ريشه هاي فكري واعتقادي: 

-شواهدي در دست نداريم كه ثابت کند براي مذهب بودايى ريشه هاي فكري و اعتقاديى وجود دارد، ولي كسي كه اديان نوظهور قبل و يا معاصر آن را  مطالعه كند ميان آن ادیان و ميان بودايى شباهت هايى را در بعضی جوانب مي یابد ، از جمله:

1-هندويى: در قول به تناسخ و توجه به تصوف.

2-كنفوشيه: در عقيدهء توجه به انسان و رها سازي وي از دردها.

3-مناسب است كه مشابهت بزرگي كه ميان بودايى و نصرانيت وجود دارد  نيز ملاحظه شود، خصوصاً در اموري كه تعلق به ولادت عيسى u و زندگي  او و همچنین اموري كه تعلق به زندگي بودا  دارد ، و اين مشابهت تأكيد مي نمايد كه نصرانيت دربسياري از معتقدات خود متأثر از بودايى است. 

@ انتشار و جاهاي نفوذ بودائیت

-دين بودايى در ميان تعـداد زيادي از اقوام آسـيايى پخـش و منتشر گرديـده است، وچنانكه قبلاً گفتيم بودايى دو مذهب بزرگ دارد.

1-مذهب شمالي: كتب مقدس اين مذهب به زبان سنسكريتي تدوين شده و اين مذهب در چين، جاپان،تبت، نيبال، و سومطره رائج است.

2-مذهب جنوبي: كتب مقدس اين مذهب به زبان بالي مدون ميباشد، و اين مذهب در برما، سيلان و سيام  نفوذ دارد.

مراجع:

1-الملل و النحل ج 2                               محمد عبد الكريم شهرستاني.

2-مقارنة الأديان ( الديانات القديمه)              محمد أبوزهره.

3-في العقايد و الأديان الحيني.                  د. محمد جابر عبد العال

 4-Encyclopaedia Britannca, Vol. 3,p 369-414 (Press 1976)

منبع : موسوعه آسان در بيان فرقه ها و گروه ها

به زبان فارسی

نويسنده : دکتر حماد الجهني مترجم : محمد طاهر (عطائي)

الناشر: مركز الثقافة الإسلامية ” بخارى”.

 

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا