خانواده

10سفارش کلیدی برای همسرداری

 

1_خواهرم بدان که زندگی بدون داشتن مشکلات ومسئله امکان پذیر نیست خداوندمتعال میفرمایند:(لقدخلقناالانسان فی کبد)ماانسان رادررنج ومحنت آفریده ایم.

وبدان که سختی وآسودگی قرین همند، خداوندمیفرماید:(فان مع العسر یسرا،ان مع العسریسرا)مسلماهمراه باهرسختی ودشواری آسایش وآسودگی است،البته همراه باهرسختی دشواری آسانی وآسودگی است ونگفت :بعدازسختی،آسودگی است تأکیدبراینکه بدون شک سختی ودشواری لازم وحتمی است که درکنارومعیتش آسایش وآسودگی باشد.لذادشواری هامجردازآسودگی هاتصورنمی شودوملازم آن است.برای فهم بیشترِاین دوآیه درگفتاری مرفوع ازابن مسعود رضی الله عنه لازم است تأملی داشته باشیم آنجا که میفرمایند:(اگرسختی هادرسوراخ سوسمارهم باشدناچارا آسایش اورادنبال خواهدکردتاآن راازسوراخ بیرون بکشد،وهرگزیک سختی بردوآسودگی غلبه نخواهد کرد)

پس ذکرعسرباداخل کردن الف ولام تعریف برآن دراین دوآیه مبین این است که عسریکی است،وازطرفی ذکریسربه صورت تنکیر(بدون الف ولام)درآیه ی مذکوردلالت برتکراآن است،پس هرچه سختی ودشواری است وبه هراندازه که باشددرآخرش باآسایش وآسودگی همراه است،میتوان گفت:(یسرنطفه ای است دررحِم عسرکه همراه باتحمل فشارمتولد میشود)

2_خواهرم لازم است که صبر پیشه کنی وبرآن مواظبت داشته باشی چراکه صبرآثاروثمرات بی شماری دارد،وانشاءالله براین صبروتحملی که ازخودنشان میدهی اجروپاداشِ بزرگی نصیبت می شود

3_دعاورازونیازبه درگاه خدااست.

خداوندمتعال میفرماید:(واذاسئلک عبادی عنّی فانّی قریب اجیب دعوة الداع اذادعان)وهنگامی که بندگانم ازتو درباره ی من بپرسند،من نزدیکم ودعای دعاکننده راهنگامی که مرابخوانند،پاسخ می گویم.

سعی کن اوقاتی که دعادرآن مستجاب می شودرابیابی وبکوش نسبت به خداحسن ظن داشته باشی،پرودگارت رابخوان ودعاکن درحالی که به اوحسن ظن داری،آیا

مگرخداونددرحدیث قدسی نفرموده اندکه:(انا عند ظنی عبدی بی)من براساس گمانی که بنده ام

نسبت به من دارد رفتار میکنم.

اگرظن وگمانش خیر باشد به سوداوست واگرگمانش بد باشد به اوبرمی گردد.

4_خواهرم به کثرت استغفار کن ؛ چراکه استغفارفوائدزیادی به همراه دارد،بعضی ازآن فوائد:

این است که یکی ازاسباب جلب رزق وروزی است آنجاکه میفرماید:(فقلتُ استَغفرواربَّكم إنه كان غفاراً*يُرسِلِ السمآءَعليكم مِدراراً*ويُمدِدكم بأموالٍ وبنينَ ويجعل لكم جنّاتٍ ويجعل لكم أنهاراً*)وبدیشان گفته ام:

ازپرودگارخویش طلب آمرزش کنید که اوبسیا آمرزنده است.خدا از آسمان باران های پرخیروبرکت را

پیاپی می باراندوبااعطایِ دارایی وفرزندان شماراکمک میکند ویاری می دهد.وباغ های سرسبز و فراوان بهره ی شمامی سازد.ورودبارهای پُر آب دراختیارتان می گذارد.

5_همسرت رامطلع کن وبگو،توبرایم باارزش وبااهمیتی وبه اعتماد به نفس ببخش واورامتوجه کن که از الحاظ عاطفی،مادی،روحی وروانی نیازمندش هستی.

6_خواهرم بدان که انسان اگرازتمام لذائذ دنیوی بهرمند باشد،بازپیوسته بیشترازآن راطلب می کند وهمچنان درافزون طلبی است،میخواهد ومیخوهد تازمانی فرامیرسد که ناگه درعین ناباوری

روزی مرگ درحالی به زندگی اش خاتمه میدهد که ناکام می ماند.

بقول شاعر:

هر یک چندی یکی برآید که منم         با نعمت و با سیم و زر آید که منم

چون کارک او نظام گیرد روزی          ناگه اجل از کمین برآید که منم

7_سعی کن، مابین ویژه گی ها وعیب وایرادهایی که همسرت ازآن برخورداراست مقایسه ای انجام بده.

چه بسازن هایی که بخاطردیدمنفیی که نسبت به همسر وزندگیِ شان دارند،خوشبختی را برخودحرام وشیرینی زندگیِ شان رابه کام خودتلخ نموده اند

پس بکوش نقطه مثبت های همسرت را بیابی ودرآن تامل کنی، بحمدالله خواهی دیدکه جنبه های

مثبتش بیشتراز منفیاتش خواهد بود

8_مردی هست پاک ودارای اخلاق حسنه امابادرآمدی کم ومحدود، ومرددیگری پولداروثروتمند

بااخلاقی زشت وناپسند که درحق همسرش اجحاف میکندونسبت به اوبخیل است،به نظرت کدام یک مقبول وبهتراست،پس خدارادر همه حال وهمه وقت شکرگذارباش.

9_بکوش خودرادرغم واندوه همسرت شریک کنی وبه اوثابت کن که توهم به مشکلاتش اهمیت میدهی ومیتوانی درحل آنها به او کمک کنی

10_گاهی وقت ها جان آدمی به اندوه وناراحتی هایش پناه می برد وغم دردلش جایی میگیرد.

اما درنفوس متعالی نیرویی وجود دارد که میتواند بوسیله آن خودرا بافشار های زندگی وباامواج متلاطم آن وفق دهدوباآن سازگار شود.

وبرای چیره شدن براین بحران هالازم است هراز چندگاهی درنعمت هایی که خدابه اوارزانی داشته قدری بیاندیشدوبه فکرفرورود،وازچیزهایی که انسان رابه سوی منفی ومنفی گرایی سوق می دهد دوری کند، چراکه بدون شک انسان هایی هستندکه حال ووضعشان ازاوبدتراست ودرشرائطی بدترازاو قراردارند، وچنین حالتی نبایدمانعی باشد که ماراازاهدافمان باز داردیااینکه بهانه ای گرددرمسیربندگی وزندگی ازاتخاذاسباب ووسیله غافل بمانیم

پیامبر گرامی اسلام*به روایت ازمسلم* می فرماید:(درباره اموردنیابه پائین ترازخود نگاه کنیدوبه کسانی که ازلحاظ مال وثروت بالاترند،نگاه نکنید؛تانعمت های خداوندی که به شماعطاشده راناچیزنپدارید)

ازخداوند منان مسئلت می نمایم که درتمام مراحل زندگانیتان موفق وسربلند باشید ؛آمین

نویسنده:عاتکه محمدالعبید

 

ترجمه باکمی دخل وتصرف از:فهیم کاظمیان

نمایش بیشتر

فهیم کاظمیان

استان آذربایجان غربی مویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا