یونس سلیمان زادە

استان آذربایجان غربی- بوکان نویسنده و مترجم فعال و دعوتگر دینی
بستن