تاریخ

در باره ماه های حرام چه می دانید؟(2-1)

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه ومن والاه.

⚡️ بحث ما دررابطه باموضوعی بسیارمهم است؛که بیشتراوقات درگیرودارهای زندگی مان ازآن غافل هستیم،همان زندگی که تکالیف ووظایف واعمال متعددی دارد وما درآن فرو رفته ایم وبعد درکتاب خداوندهم تدبرننمودیم ویا اگر تدبرکردیم کم…..

درحالی که عدم تفکرومعرفت وشناخت مقاصدقرآن واحکامش ما رابه هلاکت می کشاند ولی ما متوجه آن نیستیم مگر زمانی که لحظات واپسین مرگ قرارگیریم؛زمانی که حقیقت ها آشکار و آن چیزهای که پوشیده بودند به چشم خواهندآمد وخداوندآنچه راکه درسینه ها بود حاصل وآنانی را که در قبورهستند زنده خواهدکرد وبه خداوندعلیم وشکورخواهیم رسید؛خداوندی که ازچشمهای خیانتکاروآنچه راکه درسینه هاپنهان است آگاه است.

تعظیم ماه های حرام 

براستی ایام برما می گذرند و با آنها این ماههای حرام نیزمی روند وخیلی ها از ما هنوز مکانت وعظمت این ماه های حرام را پیش خداوند درک نکرده ایم ،حتی نمی دانیم که ارتکاب گناه درآن چه قدر نافرمانی بزرگی است ؛ خداوند می فرماید(فلاتظلموا فیهن انفسهم)یعنی دراین ماه ها به خودتان ظلم نکنید.

ولی بنده براین نظرم که لازم است نظرخواننده گرامی وعزیز را به سوی امری بسیارخطرناک بکشانم؛وآن این است آیا ما واقعاْ در صدد درک وفهم حقیقی این ماه ها وعظمتشان هستیم ?وآیا بیشترشدن عقاب گناه درآنها را درک کرده ایم?

و آیا روزی ازروزها به ذهنمان خطورکرده که برانسان واجب است این ماهها را تعظیم نماید؟

⚡️برادران عزیز:ما برای شناخت وآگاهی ازاین ماه ها گام برمی داریم وبررسی خواهیم کرد که علمای قدیم وجدید دراین رابطه چه فرموده اند و تفسیرآیاتی ازسوره توبه راکه به تفصیل به این ماه ها پرداخته است را نیز ذکرخواهیم کرد.

خداوند متعال فرموده است(ان عدة الشهورعندالله اثناعشرشهرافی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منهااربعة حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموافیهن انفسکم و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم كافة واعلمواان الله مع المتقین)36/توبه

همانا تعدادماه ها نزدخداوند12ماه درکتاب خداوند ذکرشده ازروزی که خداوند آسمانها و زمین راخلق نموده است که ازاین دوازده ماه 4ماه ؛ ماه های حرام می باشند واین است دین پابرجا پس دراین ماه ها به خودتان ظلم نکنید وبامشرکان بجنگیدهمچنانگونه که آنان با شماهامی جنگندوآگاه باشیدکه خداوندبامتقین است.

خداوندمتعال تعداد ماهها درحکم خود وآنچه که درلوح محفوظ آمده را بیان می کند که تعدادماهها12ماه می باشد منظوردر اینجا ؛ماه هجری است؛همچنان که به آن می پردازیم وماه همچنان که معلوم است29یا30روزمی باشد.

منظور از(فی کتاب الله)همان لوح محفوظ است.

⚡️قول خداوند(یوم خلق السماوات والارض)یعنی این ماه ها را با نامشان به ترتیبی که خداوند اعلام کرده ازروزی که زمین وآسمان ها را خلق نموده است واین را درکتاب های نازل شده برانبیاء ذکرنموده است.

(منهااربعة حرم) اين دلیلی ازاشارات آیات است ماه های حرام که دراین آیة ذکرشده اند عبارتنداز

ذوالقعده-ذوالحجة-ومحرم ورجب/همان رجبی که بین جمادی وشعبان قرارگرفته وبه آن رجب مضرنیز گفته می شود که جد پیامبر نیزبه آن احترام خاصی داشتند؛ و به این دلیل به آن رجب مضرگفته می شود .

شیخ محمد رشید رضا(رحمه الله)درتفسیرآیه (منهااربعة حرم) بیان داشته اند : مفرد حرم حرام است مثل سحب که جمع سحاب است واصلش ازحرمة است چون خداوندمتعال حرمت وتعظیم این ماهها را واجب وفرض نموده است وجنگ وکشتاررا در این ماه ها حرام نموده است ،بر زبان حضرت ابراهیم واسماعیل علیهما السلام وعرب ها این حرمت را از آنان دریافت نموده اند با تواترعلمی وقولی اما آنان بدلیل تبعیت ازهوسشان به آن عمل نکردند.

 چراخداوند این ماه ها را در زمانی واحد و پشت سر هم قرار نداده است چرا رجب را به تنهایی و 3ماه دیگر را به دنبال هم آورده است؟

جواب:این جدائي دلیل برکمال احاطه خداوندبرکائنات است،وقانون گذاری خداوند براساس آنچه که مصلحت بندگان وخوشبختی درزندگی ونظم دادن به معاش آنهااست وبدین خاطر 3ماه حرام رابدنبال هم تشریع نموده که ذوالقعده-وذولحجة-ومحرم می باشند.تامردم بتواننددرآن به ادای حج بپردازند وبتوانند ازمسافت های دور برگردند وچون در این ماه ها جنگ وقتال حرام شده حجاج برجان ومال خود درسفرازانتقام ودرگیری بین قبایل درامان می مانند ؛آنان از اول ذی القعده به سوی مکه راه می افتند و درماه حج به مکه می رسند و برای برگشت به خانه خود یک ماه ونیم وقت دارندتا به مملکت خود برسند وآن. بقیه ماه ذی الحجه وماه محرم به طور کامل است واین حکمت بزرگی است که برای این ماه ها گذاشته شده است تا \شت سر هم وبدنبال هم بیایند.

علمای تفسیر در این باره چه می گویند

ابن کثیر رحمة الله علیه می فرماید (به این دلیل ماه های حرام چهار تا هستند و سه تای آنها بدنبال هم هستند ویکی از آنها بطور تنهایی وفردی افتاده جهت ادای مناسک حج وعمره .

قبل ازماه حج یک ماه حرام اعلام شده که ذوالقعده است چون مردم از قتال دست نگه می دارند و ذی الحجه نیز حرام اعلام شده چون حجاج در آن مشغول حج می شوند وبعد ازآن یک ماه حرام گردیده است (محرم) برای اینکه مردم دراین مدت طولانی از اقصی نقاط جهان  به سلامتی برگردند ورجب رادرنیمه سال حرام قرارداده تا برای زیارت وعمره برای کسانی که ازاقصی نقاط جزیرة العرب به قصدزیارت وعمره می آمدند تازیارت کنند وبه سلامتی به وطنشان برگردند)

آیا نیکی وخطا و گناه دراین ماه ها با سایر ماه ها متفاوت است ؟

دراین رابطه روایاتی ازسلف آمده که گناه و جرم در این ماه ها غلیظ ترمحسوب می شوندهمچنان که نیکی وعمل صالح نیز پاداشش بیشتراست؛

ابن عباس(رض )در تفسیرآیه(فلاتظلموا فیهن انفسکم) می فرماید: فیهن یعنی درهمه ماه ها بعدا این ظلم و ستم را اختصاص می دهد به این 4ماه وبدین خاطراست که حرام اعلام شده اند که حرمتشان بیشتر و گناه درآن بزرگتروعمل صالح واجرش نیز بیشتر می باشد.

-قتاده می فرماید : ظلم درماه های حرام ازجهت خطا و گناه جرمش بیشتراست از دیگر ماه ها هرچند ظلم درهرحال گناه بزرگی است اما خداوند هرچه را بخواهد بزرگ می دارد)

-ابن کثیر(رحمة الله علیه)درتفسیرآیه( فلاتظلموافیهن انفسکم) می گوید : یعنی در این ماه های حرام ازظلم برنفس خود بپرهیزید چرا که این ماه ها بیشتر مورد تاكيد قرار گرفتند همچنان که معصیت دربیت الله الحرام هم مضاعف است چون خداوند در این مورد نیز می فرماید(ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم)هرکسی دربیت الحرام اراده کفروگناه نمایدآن رادرگیرعذابی دردناک خواهیم کرد؛همینطورماه های حرام گناه درآن غلیظ تراست.

امام قرطبی(رحمه الله)می فرماید:همین که خداوند4ماه را ذکرکرده وازظلم درآن ما انسان ها را نهی نموده بخاطراهمیت آن است هرچند درهرزمان ازظلم نهی شده ایم

ادامه دارد

والسلام

منابع:

 تفسیر قرطبی

تفسیر ابن کثیر

 وتفسیر المنار

منبع: سایت امام المسجد

ترجمه :فهیم بهنام – سروی ارومیه

 

نمایش بیشتر

فهیم بهنام

استان آذربایجان غربی - ارومیه مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا