قرآن

تحقیقی درباره “انس و جن در قرآن”

دکتر محمد رسول ابولمحمدی

از نظر قرآن (جن با انسان) در مواردی مشترک و در ماهیت و خلقت و مواردی دیگر متفاوت هستند۰
بخشی از موارد مشترک

الف) اعضای مشترک:
۱- «قلوب» الاعراف، ۱۷۹ ۰
۲- «اعین» الاعراف،۱۷۹ ۰
۳- «اذان»، الاعراف، ۱۷۹ ۰

ب) اطلاق الفاظ و اصطلاحات مشترک:
۱- «امم»، الاعراف، ۳۸، فصلت،۲۵، الاحقاب، ۱۸- ۱۹ ۰
۲- «معشر»، الانعام، ۱۳۰ و الر حمن، ۳۳ ۰
۳- « الثقلان»، الرحمن، ۳۱ ۰
۴- «جنود»، النمل، ۱۷ ۰
۵- «وسواس الخناس»، الناس، ۴ ۰
۶- «نفر»، الاحقاف، ۲۹ و الجن، ۱ ۰
۷- «قوم»، الاحقاف، ۳۰-۳۱ ۰
۸- « رجال»، الجن، ۶ ۰
۹- «الملؤا», النمل، ۳۸ ۰

ج) تکالیف مشترک:
۱- «ایمان»، الانعام، ۱۳۰، الاحقاف، ۲۹-۳۲، الجن، ۲-۳ ۰
۲- «المسلمون»، الجن، ۱۴ ۰
۳- «عبادت و بندگی»، الذاریات، ۵۶ ۰
۴- «کیفر و مجازات قیامت»، الاعراف، ۱۷۹، السجده، ۱۳، الاحقاف، ۲۹-۳۲، الرحمن، ۵۶- ۷۲- ۷۴ ۰
۵- «شرک»، الانعام، ۱۰۰ ۰
۶- «خاسرین»، فصلت، ۲۵ ۰
۷- « دشمن مشترک انبیا»، الانعام، ۱۱۲ ۰
۸- « ضلالت و گمراهی»، فصلت، ۲۹، الاحقاف، ۳۲ ۰
۹- «غافلون»، الاعراف، ۱۷۹ ۰
۱۰- « سفیه»، الجن، ۵ ۰
۱۱- «قاسطون»، الجن، ۱۴ ۰
۱۲- «القوی الامین»، النمل، ۱۷ ۰
۱۳- «الصالحون»، الجن،۱۱ ۰
۱۴- «کافرین»، الانعام، ۱۳۰ ۰
۱۵- «طرائق قددا»، الجن، ۱۱ ۰
۱۶- « تشبیه به چهار پا»، الاعراف، ۱۷۹ ۰

د) خرد و اعمال مشترک:
۱- « فقه»، الاعراف، ۱۷۹ ۰
۲- « بصیرت»، الاعراف، ۱۷۹ ۰
۳- «استماع»، الاعراف، ۱۷۹ ۰
۴- «وسوس»، الناس، ۶ ۰
۵- «جهل در خدا شناسی و توحید او»، الانعام، ۱۰۰ ۰
۶- «ظن غلط در بخش عقیده»،الجن، ۵-۷
۷- «اعمال»، سبأ، ۱۲ ۰
۸- « فریب خوردن در برابر حیات دنیا»، الانعام، ۱۳۰ ۰

قسمتی از تفاوت و امتیازات مابین جن و انسان:
۱- « جن قبل از انسان خلق گردیده است», ( لقد خلقنا الاتسان من صلصال من حمإ مسنون + و الجان خلقناه من قبل من نار السموم)، الحجر، ۲۶-۲۷ ۰
۲- «تفاوت در عناصر و مواد اولیه خلقت»؛

الف) «عناصر اولیه و ثانویه خلقت انسان در قرآن بسیار زیاد است»، از جمله: «صلصال من حمإ مسنون»، الحجر، ۲۶، «طین»، الاعراف، ۱۱ ، « تراب»، آل عمران، ۵۹ ، «نطفه»، النحل، ۴، الحج،۵، المؤمنون، ۱۲-۱۴، و۰۰

ب) عناصر مذکور جن در قرآن به صورت اولیه و بدون مراحل ذکر گردیده، که عبارت است از:
« نار السموم»، ( و الجان خلقناه من قبل من نار السموم)، الحجر، ۲۶، «من مارج من نار»، ( و خلق الجان من مارج من نار), الرحمن، ۱۵،
۳- « تقابل در خلقت و عطف خلقت آنها با واو عاطفه که مستلزم مغاریت است»،( خلق الإنسان من صلصال کالفخار+ و خلق الجان من مارج من نار)، الرحمن، ۱۵-۱۶، ( ولقد خلقنا الاتسان من صلصال من حمإ مسنون+ و الجان خلقته من قبل من نار السموم)، الحجر، ۲۶-۲۷ ۰
۴- « تفاوت در مراحل خلقت»، الحج، ۵و المؤمنون، ۱۲، و۰۰
۵- « ابلیس از جن است نه انسان»، الکهف، ۵۰، اگر انسان و جن یکی باشند باید ابلیس از انسان خلق شده باشد، که توجه به آیات مشورت اعلامی خدا با ملائکه در مورد خلقت آدم و مسئله سجده ملائکه و سر پیچی و تمرد ابلیس کاملاً آن را رد می کند۰ الکهف، ۵۰ و۰۰
۶- « عدم رؤیت جن توسط انسان و رؤیت انسان توسط جن»، و۰۰

دکتر محمد رسول ابولمحمدی

نمایش بیشتر

مساوات " جن با انسان " از منظر قرآ

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا