اصول

« مکیدن آلت تناسلی زن و مرد» از منظر فقه اسلامی و بهداشت 

به خدا این وظیفەی منِ نوعی نیست که قلم به دست بگیرم و در این زمینه بنویسم، ولی از سکوت مدید و طولانی ناقدان و فعالان دینی و با تکلیف کردن بعضی از دوستان، به ناچار این چند سطر را به رشته تحریر در آوردم.
البته چنین مسئولیتی را می بایست شخصی پزشک و دیندار متعهد به عهده می گرفت و مطالبی در این راستا می نوشت؛ که شکر خدا چنین افرادی در جامعه کم نیستند، بلکه خیلی هم زیاد هستند؛ ولی متاسفانه احساس مسئولیت تا به حال نکرده اند.!!
به جای اینکه گیر بدهند به چیزهای جزئی-مثل حرام بودن عکس و تراشیدن ریش و … – بدین وسیله  راه برای تندروها بگشایند، به این امورِ لازم بپردازند؛ بهتر و شایستەتر است.

مسلمانان همین که با مطلبی از مسایل جنسی رو به رو شدند، این جمله مشهور “لاحیاء فی الدین” را بر زبان جاری می نمایند، خیلی فرمایشی زیبایست که باید در جای خودش گفته شود؛ درست است که از پرسش شرعی نباید شرم داشت، ولی باید همیشه به یاد داشته باشیم که دین بی حیایی و بی شرمی را هم نمی پذیرد.
در این مدت، روزی مقالەی را دیدم کە مضمونش این بود ○ تحقیقی در مورد مکیدن آلت تناسلی زن و مرد از دیدگاه فقهی و بهداشت سلامتی○
واقعا جرات و جسارت زیادی می خواهد که در این مورد قلم فرسایی نمود. خانمی به نام کویستان عبدالله، که من ندانستم دکترای دینی دارد یا پزشکی؟!! چون از یک سو در مورد تندرستی سخن رانده بود و از سوی دیگر  مانند زنی معمولی-غیر تخصصی-به آن پرداخته بو..

چون مدت هاست در این باره مطالب می بینم و می خوانم، با وجود آگاهی کمی که از نظر پزشکی دارم، متوجه شدم که مقالەی این خانم خالی از اشکالات و نواقص -از هر دو جنبە دینی و پزشکی- نیست!

خلاصه ی نوشتەاش این بود که، این مسئله هیچ اشکالی ندارد. چون آمادگی جنسی یکی از راهکارهای است که باعث آرامش و نشاط در زندگی زناشویی می شود و محبت و دوستی را بین زوجین افزایش می دهد!

و در ادمه می گوید: این موضوع دغدغه ای شده نزد زوجین و آنها را به سئوال کردن وا داشته: که آیا بوسیدن و دست زدن و مکیدن آلت همدیگر از دیدگاه شرعی درست است یا ممنوع؟!
این خانم دکتر چون خود طرفدار  سکس زبانی است به دنبال روایاتی رفته -هر چند مربوط به این موضوع نیستند- تا نظریه خود را به اثبات برساند!
از خطرات آن خیز برداشته و می گوید:چون – °الاصل فی الاشیاء الاباحه° -یعنی: اصل بر هر چیزی -که منعی از جانب خدا و رسولش نباشد- جایز بودن است، پس لذت بردن به این شیوه نیز حرام نیست!
در ادامه از مفتیانی مطالب نقل کرده است که می گویند: اگر مسئلەای، به صورت آشکارا آیه و حدیثی در تحریم آن نباشد، انجام دادن آن کار اشکالی ندارد و جزو مباحات است و می گوید:بعضی دیگر از علمای دین می فرمایند: چون خدا و رسولش در این مورد سکوت اختیار کرده اند،جایز می باشد و بعضی هم می گویند: چون مبانی فقهی نه آن را حرام و نه آن را حلال دانسته؛ پس جزو مباحات است و اشکالی ندارد.
در ادامه این خانم °کویستان عبدالله° می گوید: ولی بعضی از علماء از دید ادب و حرمت این کار زن و مرد را جایز نمی دانند و این عمل را بدون سند و روایت صحیح حرام دانستەاند و فقط از روی عرف و عادات آن را منع نموده اند.
در جواب باید گفت: اولا این موضوع زیر چتر *الاصل فی الاشیاء الاباحه* نمی رود، چون این مسئله خداوند علیم و حکیم در موردش سکوت نکرده و شریعت اسلام مانع این کار است.
چندین نص با صراحت و در کمال وضوح از آن سخن به میان آورده است. پس انسانها اجازه انجام چنین عملی زشت و ناشیرین ندارند. تعجب من در این است که اروپائیان این همه برنامه های زیبا و قابل استفاده در مورد زندگی، پیشرفت علمی و فرهنگی دارند؛ ما استفاده نمی کنیم و به جایش به این عمل ناشیرین جنسی چسبیدەایم. ظلم و ستم بی رویه در حق زنان و نبود قوانین صحیح اروپائیان ما را ناراحت و زیر فشار نمی برد. آن وقت ما جذب و مطیع فرهنگ نادرست و زشت عمل سکس غربیها می شویم، که اگر اطلاع کامل از بی ادبی و ذلیل نمودن زنها در عین عملیات جنسی آنها داشته باشیم؛ نە اینکە بە فکر آن نمی افتیم، بلکه شرم و حیایی انسانی اجازه صحبت راندن در آن مورد را هم به ما نخواهد داد. از نظر دین مبین اسلام فقط این آیه بسنده و کافی ما است که خداوند منان در قرآن کریم خطاب به پیامبر رحمت می فرماید:از تو ای محمد درباره آمیزش با زنان به هنگام حیض می پرسند؟ بگو: زیان و ضرر است و علاوه بر نافرمانی؛
بیماریهای به دنبال دارد. پس در حالت قاعدگی از همبستری با زنان کناره گیری نمایید و با ایشان نزدیکی نکنید، تا آن گاه که پاک می شوند، هنگامی که پاک شدند از مکانی که خدا به شما فرمان داده است و راه طبیعی زناشویی و وسیله حفظ نسل است، با آنان نزدیکی کنید؛ بیگمان خداوند توبه کاران و پاکان را دوست می دارد/بقره۲۲۲  خیلی واضح و مبرهن است *فٵتوهن من ح

یث امرکم الله* یعنی: محل زاد و ولد و نه جای دیگر، و در آخر آیه می فرماید: خداوند پاکان را دوست دارد.

آیا واقعا از این کثیف تر و زشت تر هست که زن و مرد آلت همدیگر را در دهان خویش فرو برند. حتی در دنباله ی این آیه یعنی آیه ی بعد از این، خداوند می فرمایند: “نساءوکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم” زنانتان کشتزار شما هستند پس با آنان از محل پیدایش نسل مقاربت نمایید هر طور که مایل هستید./۲۲۳ بقرە
از لحاظ بهداشت و تندرستی، ما منتظر بودیم شخصی که ادعای دکتری می کند؛ لااقل بحثی هم از نظر بهداشتی و خطرات تندرستی به میان می آورد.
به نظر من اگر به اندازه ی احکام شرعی مهم نباشد ؛ بی توجهی به اطلاعات پزشکی کار صحیح نیست.
آقای حریری در ادامه می گوید: با اینکه شخصی متخصص در این باره نیستم، ولی از معلومات و پژوهشی که دز این مورد انجام دادەام،نتیجه و بهره خوبی از این عمل زشت از لحاظ پزشکی ندیدم. هر چند می بایست این خانم دکتر کمی به خود زحمت می داد و از منابع جدید پزشکی نیز استفاده می نمود و نتیجه ی بهتری به خوانندگان تحویل می داد. در آخر اشاره به چندین مریضی ناشی از این عمل شنیع می کند، که از چندین منابع معتبر پزشکی استخراج نموده است.
الف: علم پزشکی مدرن، ارتباط تنگاتنگی میان دهان و بیماریهای عفونی می بیند. “دهان انسان دریچه ای برای ورود بیماریهای ضد تندرستی می باشد و مانند ساحلی است برای سکان گیری زیادی از خطرات جسمی،که سیستم تدافعی بدن را از کار می اندازد.
دلیل مهم بیماریهای STDاز راه سکس دهنی به وجود انسان سرایت می کند.   سکس دهنی -Oralsex-چندین بیماری به زبان و دستگاه تنفسی و اندام تناسلی زن و مرد منتقل می کند. تندرستی و پاکی دهان نقش اساسی بر انتقال ایفیکیشن دارد. التهابات دهان و زبان، یا جای زخم و لبهای حساس و ترک خورده، همه نقش سریعی در انتقال ویروسهای مضر دارند.
ب: بعضی از افراد فکر می کنند سکس دهنی خیلی سالم و بدون ضرر است، در حالی که باید خوب بدانند این چنین رابطه جنسی دربرگیرندەی بسیاری از بیماریهای عفونی و ویروسی است . مانند: سفلیس-هیپیز-کلا میدیا-و از همه خطرناکتر ویروسHIVهمان ایدز مشهور است.
ج: ویروسHPVکه به شکل خال سیاه بر پستان انسان است، نزدیک به ۱۰۰نوع از این ویروس موجود است، که به خانه ای در بدن برای سرطان تبدیل می شود که ۳۰ الی ۴۰ درصد آن از راه سکس دهنی  وارد بدن می شود و در نهایت و به خصوص سرطان رحمی از این ویروس به وجود می آید.

نویسنده: محمد حریری
مترجم: ابراهیم مهرابیان

منبع : منبع:اسلام پیک

ویراستار : باوکی سامی

نمایش بیشتر

مهرابیان

مترجم. نویسنده. دعوتگر دینی آذربایجان غربی - پیرانشهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا