جوانانخانواده

هم دل فرزندانمان باشیم

هم دل فرزندانمان باشیم

سخن را با ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی شروع می کنیم:

چون سلیمان را سرا پرده زدند جمله مرغانش به خدمت آمدند

همزبان ومحرم خود یافتند پیش او یک یک به جان بشتافتند

جمله مرغان ترک کرده جیک جیک با سلیمان گشته افصح من اخیک

همزبانی خویشی وپیوندی است مرد با نا محرمان چون بندی است

ای بسا هندو و ترک هم زبان ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از هم زبانی بهتر است

پدران ومادران عزیزودلسوز وفداکار سلام علیکم؛

مسلماً دردل سوزی ونیت پاک شما سروران گرامی نسبت به فرزندان و جگرگوشه هایتان شک وتردیدی وجودندارد، به عیان می بینیم که سردوگرم روزگاررا چشیده ومی چشیدتالقمه ای رادردهان فرزندتان بگذارید ویا با هروسیله ای شده اورابه مدرسه ودانشگاه بفرستید؛چون خود، طعم ومزه ی تلخ فقر ونداری وبی سوادی راچشیده اید؛ شایدتردیدفقط درانتخاب مؤثرترین وبه روزترین شیوه های تربیتی باشد.

باورکنیم که لحظه لحظه های زیستن ما،حرکات وسکنات ما،سخن گفتن ما، لحن کلام ما،نوع نگاه ما،دوستان ما،نشستن وبرخاستن ما،منبع درآمدما، پنهانی ترین اندیشه ها وافکارما ومحرمانه ترین رفتارهای ما درساختارو شکل گیری شخصیت کودکان ونوجوانان ماتأثیرانکارناپذیری دارند.

پس بیاییم بابه کاربستن پیام های مشاوره ای ذیل که برگرفته ازاندیشه ،افکار وتجارب بزرگ مردان عرصه ی تعلیم وتربیت می باشد هماهنگ شویم وشیوه ی تربیت وبرخوردمان را رنگ وبویی دیگرببخشیم.

پس به درد دل بچه ها(کودکان،نوجوانان وجوانان) گوش دهیم وبا آن ها             همدلی کنیم. که همدلی ازهم زبانی بهتراست. بابا جان ،ماما جان( بابه گیان ، دایه گیان) :

۱) کاری نکنیدکه درس ومشق ونمره و… عامل جدایی ودوری من ازشماقرارگیرد.

۲) نگوییدکه من هرآرامش وتفریحی را ازشما حرام کرده ام.

۳) درمن فرصت،قدرت وتوانایی جبران کمبودها رافراهم کنید.

۴) از دوران تحصیل خودتان ،هرچندکه درست هم باشد، به بدی وتنبلی یادنکنید.

۵) به من بیاموزیدویاددهیدکه خودم درفکرکارهای خودم باشم.

۶) کارهای خوبم راببینیدوتشویقم کنید؛ تابیشترتلاش کنم.

۷) کاری کنیدکه همیشه درحضورشمااحساس امنیت وآرامش کنم؛ تابه ناچاری به افرادناباب پناه نبرم.

۸) اگرقولی به من یادیگران می دهیدحتماً به آن عمل کنید؛ تامن نیزازشما وفای به عهدرایاد بگیرم.

۹) مشخصات دوستان خوب وارزشمندرابرایم توضیح دهید. تادوستان خوبی انتخاب کنم.

۱۰) مرا ازخطرات جدی دوستان ناباب وناشایست آگاه سازید. تاهیچ وقت باآن ها دوستی نکنم.

۱۱) مرا باخودم مقایسه کنید نه با دیگران(برادر،خواهر، دوست و…) . زیرابا این کارحسادت رادرمن برمی انگیزیدنه تلاش وکوشش را.

۱۲) مراباواقعیت های تلخ زندگی نیز‌آشنا سازید وهمه امکانات رابرایم فراهم نکنید.

۱۳) مرا با اهداف وروش های یک زندگی شرافتمندانه آشناسازید.

۱۴) به من بیاموزیدکه چگونه درجمع ، صحبت کنم؛ تااحترام دیگران رانگه دارم.

۱۵) به من بیاموزیدکه تنها درفکرخودم نباشم وازدیگران برای خودم پلی نسازم؛ بلکه به من بیاموزید که یارویاورمحرومان وستمدیدگان باشم.

۱۶) پول توجیبی متناسب بانیازهایم، دراختیارم بگذارید. ونحوه ی استفاده ازآن رابه من یاد دهید.

۱۷) اشتباهات گذشته ام را مدام به رخم نکشید.چون هیچ کس نیست که اشتباه نکند.

۱۸) جایگاه مرادرخانواده مشخص نماییدوبرای آن ارزش قائل شوید. تامن هم ازشما ارزش گذاشتن رایادبگیرم.

۱۹) مرا براساس اصول وقواعدتربیتی ،تربیت نمایید نه احساسات وعواطف.

۲۰) معذرت خواهی راعملا به من یاد دهید. تامعذرت خواهی رابیاموزم؛ تابدین وسیله اتحادوهماهنگی خانواده حفظ شود.

۲۱) تک تک اعضای خانواده حق داشته باشندهروقت بخواهند مانندیک آتشفشان فوران وخودراتخلیه کنند.وسپس توضیح دهندکه ازچه عصبانی وناراحت هستند.

۲۲) بگذاریدکه مافرزندان درخانواده باهم رقابت کنیم؛ ولی شیوه ی رقابت سالم وسازنده رابه مایاد دهید.

۲۳)بگذاریدکه مافرزندان نیزدرخانه وبیرون خانه کارکنیم. تاهم کارکردن وهم همکاری باهم راعملا یادبگیریم.

۲۴) پدران ومادران عزیز، بگذارید دوران کودکی،نوجوانی وجوانی راکودکانه ،نوجوانانه وجوانانه بگذرانیم. انتظاربزرگسالان را ازما نداشته باشید.

۲۵) خانواده های موفق می دانندکه نمی توانندتمام ناهنجاری های یک مسیر راپیش بینی وحل کنند. اما رازموفقیت آنها درانعطاف پذیری وریشه داشتن درعشق،دوستی،تفاهم وهم دلی است.

یکی ازتجربیات بنده به عنوان دبیرومشاورومدرس آموزش خانواده درمدارس این بوده است که نقش کاتالیزور رابازی کرده وحلقه ی اتصال دانش آموزان ازیک طرف با والدین وازطرف دیگربادبیران وکارکنان مدرسه وبالعکس بوده ام . ودراین میان تجربیات ارزنده ای راکسب نموده ام. برای جلسات اولیاء ومربیان ازدانش آموزان – به صورت کتبی وشفاهی-  نظرخواهی نموده ام ونظرات ایشان رادرجلسات منعکس نموده ام . چون هدف همه ما – دبیران وکارکنان مدرسه ووالدین- رشدوترقی وپیشرفت بچه ها ودانش آموزانمان است.

*** به امیدآن روز.*** توفیق حق ، رفیق راهمان .

کمال آذری – مشاورمدارس و آموزش وپرورش شهرستان سردشت

نمایش بیشتر

کمال آذری

@نویسنده و مترجم و مشاور @ آذزبایجان غربی - سردشت @ شغل : دبیر آموزش وپرورش

نوشته های مشابه

‫4 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا