ادبیات

هونراوه یه ک له مه دحی پیغه مبه ری ئیسلام

هونراوه یه ک له مه دحی پیغه مبه ری ئیسلام (د.خ)

ئه ستیره ی گه ش له ئاسوی ژین                          هـــــه تاوه که ی رووناکــــی دین

ماموسـتاکـه ی ده رسی ئـه ویـن                           ئـــــه ی سیـــــــد للمـــــرســلین

                                       تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه ی عارفی مه کتــه ب نــه دیو                         ریبــــواری ریی هه و راز و شـــیو

نووری خـودا بـــورکانی  زیـــــو                       سه ر چاوه که ی ده ریای یه قیــن

                                    تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه ی هاوه لی برسی و هـه تیو                         ئــه ی ئاسمانی دابــــــــــــه زیـوو

ئه ی هه لبـژراوی را پــــه ریوو                       دووری لــه هـه ر ترس و حــه زین

                                  تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

هه تـــاوی تو مانگه شـــه وی                       دوژمن لـه گــه ل جه هل و خه وی

نووری ئه تو  لـه سـه ر زه وی                   چه ن هـــه ولت دا تا سه ر که وین

                                تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ژیــــــــان بی تو ده نگی نیه                      جیــــــهان بی تــــو ره نــــگی نیه

لا ده لـه ژین ئه م ســه ردیه                      قورئـــانی تو حبـــل المتـــــــــــین

                               تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

مــه شخه لی ریی ئیمانی تو                      لایـــه نـــــگری ئینـــــــسانی  تـــو

تینویه گــــیان بــو کـــانی تو                      ئه ی زه م زه مـــی پـــر هیز و تین

                               تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

توی هه لگــری ئالای ئه وین                    توی مـــه لهه مـــی زام و بــــــریـــن

چــــیژی خوا له نــیوی  ژین                      ره وتـی شــیــــاوت خـــه م ره ویـــن

                               تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه ی صـــــادق الوعد الامــین                    ئـــه ی شــــــافعٌ فـــی یوم الدین

هــــــه ر توی  امــام المتقین                   ئاوی به هه شت کانــــــیاوی ژیـن

                                 تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ســــــه رداری ئه نبیای ئه تو                   ســــالاری ئـه و لیـــــــای ئــه تو

به نده ی چاکی خودای ئه تو                   ریگـــــه ی هــودات نوری مبیـــن

                                تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

شه وی قـه دری ئه نعامی تو                        مه ستـــین هه موو  بــه جامی تو

باده ی نابـــه کـــــه لامی تو                       مه دداحی تـــــــــو روح الا مــین

                             تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

نابینـــه پـــیــاوی زور و زه ر                  ناده ین ئیـــمان به مانگ و خوه ر

به گیان ریگه ت ئه گرینه به ر                 شـــــه رعی پاکت بالی فـــریـــن

                                تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

له ده شتی خه م تو سیبه ری                    گوی را یـــه لیت به ختــــــه وه ری

له دوو دونیا تاجی ســـه ری                      ئه ی چــــاکتــرینـــی   صـــــالحین

                             تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

فه خره بو من مه دح و ثه نات                    پیـــغه مـــــبه رم گیانم فیــــــدات

ده ردی دلــم زوره     به لات                    مه حره می سیــر خیــــر الا میــن

                           تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

هـــینده حــــالم زاره و په ژار                       نه ما بو دل جیـــگه ی قــــــه رار

تالان ئــه بی خوینــــی هه ژار                    به خنجـــــه ری ژه هراوی کـــین

                             تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

روونه ئاســـــو به رزه هـــیوام                   هه لدین  هه موو گورگانی شــام

ئایـه ی قورئان به لگه ی ره وام                   والله خــــــــــیر المـــاکریـــــــن

                                 تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

کوفــر  و زالم ریســــوا ده بی                  هـــه ر وا بووه و هـه ر وا ده بی

نووری ئیمــــــان به رپا ده بی                   به کویری چـــــاوی مشــــــرکین

                               تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

کــــو بونه تو ئه حبـــــابی تو                    سه لام له تو و ئـــــه صحابی تو

لـــه هاوه لانی نـــــابی تــو                      له ئــــــالی به یتی طــــــاهرین

                            تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

یاره ب پـه نامان هـه ر به تو                   چاوی هــــــــانامان هه ر به تو

به لای حـه بیب کومان که کو                  ئــــه ی مالکی فه و تان و ژیـن

                            تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

له و روژه وا ده ر به ده رم                    بی بــــه ش مه که له سیبــه رم

شانـــازیمه پیغــه مـــبه رم                    که وام لـه ریـــــــزی مســــلمین

                             تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

صه لاتی خوای گه وره ت له سه ر           له بو به کر و له بو عـــــــو مــه ر

بو عــو ثمان و له بو حه یده ر                 تیکوشه رانی ســــــــــا بقـــــین

                                  تــــــوی رحمـــــــه للعالمین

ئه مان الله فه ره جی

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

‫2 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا