خانواده

پدرومادرخوبی برای فرزندانمان باشیم

چگونه رفتارکنیم که پدرومادرخوبی برای فرزندانمان باشیم ؟

 

مسئولیت تربیت کردن فرزندان با ارزش ترین کار در جامعه است ،زیرا فرزندان آینده سازان جامعه ماهستند و پدران و مادران بیشترین تاثیرگذاری را برآنان دارند ؛ خیلی از پدر و مادران دراین فکرند تا به وسیله تربیت خوب فرزندان ثابت کنند که پدر و مادرخوبی هستند.

البته از آنجا که هرخانواده ایی ازچند نفرتشکیل شده است، به همین خاطرنمی توانند عملکرد یکسانی داشته باشند ، تربیت فرزند کارسختی است و بیشتر پدر و مادران تلاش می کنند که در این راه بهترین باشند.

 اینکه پدر و مادر چگونه و از چه روش هایی می توانند در این کار موفق شوند خود یکی از مقوله های مهمی است که مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته است که در نهایت به این نتیجه رسیده اند که فرزند موفق کسی است که:

۱-آرام وخوش رفتارباشد ، با اطرافیانش صمیمانه رفتار کند واحساس همدردی کردن در وجودش باشد.

۲-دربرابرکسان دیگر بتواند احساس مسئولیت کند ، در کار و فعالیت کردن سهم داشته باشد و آرام واجتماعی وعادی کارکند.                      

۳- باشوروشوق به زندگی نگاه کند وهمیشه شاد بوده وعاشق خانواده و زندگی اش باشد.

۴-باهوش و بلند پرواز باشد و رسیدن به اهداف بلند و بالاتر را در نظرداشته باشد ومصمم وقوی مستقل باشد وبه دیگران متکی نباشد.

۵-بتواند با هرشرایطی بسازد،توانایی وکنترل کردن رادرخود تقویت وبه خویش اعتماد داشته باشد.  

۶-به سختی مشغول کارباشد ،وراههای سخت راازبین ببرد تا اینکه بتواندآرزوهای بزرگ خودرابدست آورد.

 ۷-توانایی به دست آوردن اهداف بزرگ زندگی راداشته باشد.

(چندعامل مهم برای  تبدیل شدن به پدرومادرخوب)

الف:برای بزرگ کردن وتربیت کردن فرزندی تندرست وسالم،لازم است تعامل مابافرزندانمان عادلانه وعالمانه باشد، شایدبرای پدرومادرکمی سنگین باشد ولی بایدهمیشه مصمم بود برای اینکه همیشه بهترین باشیم.

  ب- ده موردریشه ایی  برای تبدیل شدن به پدرومادری خوب:

۱-لازم است که، بفهمیم برای تبدیل شدن به  پدرومادرخوب احتیاج به تلاش داریم:

 یعنی :لازم است هر روز درباره رفتارتان وتبدیل شدن به پدرومادرخوب فکرکنید،در این فکرباشید وخودتان راتصور کنید ،  با نوه خودتان رفتارکنید،تااینکه تاثیرگذارباشید.

سعی کنید که ازهمه خطا هاورفتارهای ناپسندگذشته پند بگیرید،وآنها را دوباره تکرارنکنید.        

  ۲-برای این کارکه اختصاص  به فرزندانتان دارد ،لازم است به سابقه ایی بالا دست یابید،هر چند که برای پدرومادرهای شاغل ممکن است کاری طاقت فرسا ،سخت و خسته کننده باشد.

خیلی وقتهالازم است بیاد داشته باشیم که خواسته های شماباعث قربانی شدن خواسته های فرزندانتان میشود.

  فکرکنیدوبه خودتان باورداشته باشید که هدف وکارشما دربرابرفرزندانتان تنها برای راحتی وآرامش مادی ونیازهای درونی است،درحالی که برای اینگونه فرزندان، بهتر ولازم است که به همان اندازه که به بعدمادی وجسمانی اهمیت میدهید،   به جنبه درونی هم اهمیت دهید.

۳-عاشق فرزندانتان باشید،وآنها رانوازش کنیدولی درحد متعادل،  چندین باردرروزاحساس محبت ودوست داشتن خودتان رابرای فرزندانتان ابراز کنید.

 برای نمونه: چندین باراورادرآغوش بگیریدوتندتند بغل کنید،هرچنددردانشهای گوناگون ومخصوص به روشهای مخصوص براین بحث شده است .

ولی این راازیادنبرید،اگرفرزندانتان کاراشتباهی کردندوقانون خانواده راشکستند،بایدبه اوراههای درست رایاد داد.

وبجای عیب گرفتن ازفرزندتان، ازکارهای زشت وناپسند عیب وایراد بگیرید،نه ازخودفرزند.

۴-قانونی مخصوص برای خانواده بگذارید:درجامعه ما قانون هایی هست ،که کمک به نوه تان میکند،تااینکه درمدرسه ودردنیای واقعی خودوکارهایش موفق وسربلندباشد،برای نمونه:

 پدرومادرمیتوانند فرزندانشان را یاد بدهند که، چطور به چنین قوانینی پایبندباشندبرای اینکه فرزند بهتری داشته باشید،لازم است که جواب سه سوال برایتان روشن شود:

-فرزندم کجاست؟

-فرزندم چکارمیکند و با چه کسانی رفت آمد دارد؟

برای تبدیل شدن به خانواده ای سالم وخوب تلاش کنید.

 لازم است که قوانینی که برای خانواده گذاشته شده مشخص ومعلوم باشد، اگراینطورنباشد ممکن است فرزندتان گیج ومبهوت شود، ونتواند به خوبی کارکند وپایبند باشد.

نظم خانواده خود را،برای نوه هایتان توضیح دهید، وبه آنهابفهمانید که خواسته های شمابیشتربه خاطرنظم ونظام آنها است نه به کارگیری تهدید وزورگویی .

مامیدانیم که لازم است که هم پدروهم مادرباهمدیگرتلاش وهمکاری کنند،تا فرزندشان رایاد بدهند که پایبند ومعتقد به نظم خانواده باشد.وازاین نظم وقوانین بیرون نرود،حتماً این کارهمیشه، زحمت هردورامیخواهد که دراینصورت لازم است پدرومادرباهمدیگرویکسان نظم وقوانینی رابگذارندو وبرای پیاده کردن آن کارکنند.

۶- تصمیمهایی را که می گیرید برای فرزندانتان هم بازتعریف کنید:   چون که تجربه ودانستنیهایی که شمادرزندگیتان داریدفرزند شمااین تجربه هاراندارد.

لازم است که ،اون حرفهایی راکه فکرشمارا بکارانداخته وآن تصمیمی که گرفتید به نرمی وآرامی برای فرزندتان بگویید ،ولازم است که درموردهریک ازقوانین که مشخص کردید با سن فرزندتان هم خوانی داشته باشد تا بتوانیدبه خوبی تمام مراحل رابکارگیرید تابخوبی بفهمد.

 ۷-تنبیه کردن وسخت گیری درتربیت رافراموش کنیدوازآن فاصله بگیرید:  تحقیق وبررسی درموردهمه آن کم کاریها که درموردتربیت کردن فرزندان چیزی است که پدرومادرآن رابکارگرفته واز آن عبرت گیرند.

تنبیه کردن بدنی مشکلات زیادی درست میکند،بچه هایی که بیشتراذیت وشکنجه بدنی میشوند می دانیدکه اگربا بچه های دیگر مقایسه شوند ، نادان ترو ترسو تر و ناکام تر هستند.

۸-فرزندان به همین روش رفتارمیکنند که با آنها رفتار میشود ، همیشه اینطورفکرکنیدکه فرزندتان کسی است که کسان دیگربه آنها بااحترام وبزرگی نگاه میکنند،به همان طریق وروش لازم است که،  به فرزندتان احترام بگذارید،بااحترام بااوصحبت کنیدوبرای خواسته ها وپیشنهادهای اواحترام بگذارید،آن وقتی که فرزندتان حرف میزندبه آرامی به حرفهای اوگوش کنید مثل یک دوست ورفیق بااورفتارکنید.

-آزادی کامل رابه فرزندانتان بدهید:

فرزند خودراتشویق کنید واورا با آزادی آشنا کنید،هرچندآزادی که تاثیرشگرفی برروح و روان فرزندان و هر انسانی دارد وخیلی ازاستعدادها ظاهرمیشود،ولی به فرزندتان یادبدهید واوراطوری ، تربیت کنید که کنترل کردن ومواظبت ازخود یکی ازکلیدهای موفقیت درزندگی است،به اوتوانایی وقوت ببخشید و مواظب حرکات خود باشد.

ویان محمد

ترجمه : گلاویژ پیری (نلاس)

ویراستاری: محمود خادی زاده

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا