تاریخ

بوچی نه گریم دوای نه مانی خوشه ویستم؟

بو چی نه گریم ! ! له نه مانی خوشه ویستم (ص)

هه رچی سه ر هه ل ئه برم و چاوم به م ئاسمانه شینه ی کوردوستان ئه که ویت ، ئه وه نده ی ده چمه سه ر کانیاو  وشه تاو  و جوبار و رووباره کانی کوردوستان هه ر که شینایی ده شت و کیو و میرگ و چیمه نه کانی ولاته که م دیته به رچاو ، له باتی شایی و شای لوغان له سه ر ئه م  دله بچکوله گوشتینه ساوا و ناسکه م ، کوسپه کی سه خت و گرییه کی توند په یدا ئه بیت که سه ر چاوه ی چاوم فرمیسک هه ل نه کولی و به سه ر ئاگری ده روونما هه لنه رپرژیت ، بلیسه و گری کووره ی ده روونم دانامرکیته وه .
تو خوا چون نه گریم ؟!

چون خوینی جه رگم به جوگه ی چاوما به رنه ده مه وه سه ر چیمه نه جوانه که ی ولاتم ؟! تا به لکوو گولاله سوره کی جوانی پی بگه شیته وه و منیش به ناله ی زار و هاواری زاری نه خوشی له گیان بی زار ،وه ک بولبول و قومری و هوزار ، نه ک جار و بار ، روژی هه زار جار به ده وری ئه م گوله ئاله جوانه دا بیم و بچم وبلیم ؛

گولیکی خوم بداده م پیچ وتاوه ش
به ئاوی دیده کانم داده م ئاوه ش
به ده رگاهی ئیلاهی که ی ره وا بوو
گول ئه ز مه ن دیگه ری گیره د گولاو ش

که خاکی پیروزی و پر روزی وئاخی بی ئاخ وداخی وه ک میسک و عه نبه ری ، توی تی دا نابینم ، چون نه گریم ! ! !

من چون دل به گیتی خوش که م ،چون چاوم به رایی بدا له و دونیا بنوارم ؟  تا ببینیم که له سه ر سفره ی ره نگین و رازاوه ی خوا کردی جیهان منی به سته زمانیش وا له دووره وه وه ستاوم  و به داخ و حه سره ت و کلولیه وه چاوم بریوه ته بوونی تو و به س…

تو خوا وه رن تا له سه ر کانیاوی سارد و جوان کوریک ببه ستین تیرتیر بو حالی زار و ژیانی گه لی ئیسلامه جوانه که مان بگرین ، به لکوو فرمیسکی پرله ئیش و ئازاری ئیمه که به چاوی کانیاوا ده رژیته سه ر گونای ده شت و ده ری دونیای ئیسلامی بی ناز ، به دیتنی گریانی به په روش و ئه سرینی به جوش و خروشی ئیمه وشک بیته وه وتوزی دلی بکریته وه و ئه م کلپه ی ده روونی دامرکیته وه .

نا ! نا ! براکان ،خوشکان ، خوشه ویسته کان ، وا گویم له ئاه وناله ی ولاتی ئیسلامه که به کروزانه وه پیم ئه لی روله گیان گریان باش و روانییه ! تا ده رگای مردن و مراندن له سه ر پشتانه ، خو ئیمه ش خومان به ئیماندارو لاویکی ئازا ئه زانین و مه عنای به زین نازانین ، که وا بوو با بچینه سه ر چیا بلینده کانی ولاتی ئیسلام به گه وایی خوا

په یمانی برایه تی ببه ستین که وه کو ئه م چیایانه ره نگین و سه نگین و به خوینی جه رگمان بیسه لمینین شوین که وته ی پیغه مبه رین .

چون نه گریم ؟ ! هه ر چه نده سه ر هه لدینم و ده ر و پشتی خوم ته ماشا ده که م و تو نابینم ؛ هه رچه ند، له کومه لگا دا جیگات خالی و قسه خوشه کانت ،که نموونه ی ئیحساساتی دینداری و خواپه ره ستی و سوز و خوشه ویستی و خوین گه رمی بوو ، نابیسم ؛
دو تکه فرمیسک له جوگه ی چاو و سه رچاوه ی دلم دیته خوار ؛ ! دوو تکه فرمیسک، دوو تکه خوین ،له ناو پاره ی دل و چاوی که م نوورم هه لده قولی ، !

ئه ی سه روه رم ، بیری ئه وروژانه که سه نگی چاره ره شی و تالی ژیان نه یده توانی دلی یارانت بشکینی و ناهومیدیان بکا ، چه نده خاتراتیکی شیرینه ؛ هه رکه ئه م روژانه م وه بیردیته وه ، و خوشه ویستی تو دینمه پیش چاو ، ئه و دوو تکه خوینه به سه ر گونه ی زه ردما دیته خوار .
خوشه ویستم ؛ گه رچی به دوا که وتنی دنیا و گه ردونی روژگار توی دوور خستوته وه ،هه رگیز ؛ هیچ توانایه ک ناتوانی ،خوشه ویستی توم له دل دوور بخاته وه .
وینه ی تو به قه له می خوشه ویستی له دلما کیشراوه و له ژیر خاکیشا مه حو نابیته وه .
دلنیا به ؛ تو له نه تیجه ی ئیفتخاراتی ئه نجامی وه زیفه دا خوشبه ختی و منیش هه رچه ند له بیابانی دووری دا سه رگه ردان و نالانم ،دیسان له خوشبه ختی تو و له ئیفتخاراتی تو، و به یادی تووه خوشبه ختم و  بوچی نه گریم تو مایه ی هیوای دل و رووناکی تاریکه شه وی ته نهاییمه .

نوسین ؛ عبدالله علی پور

هونراوه ی ماموستا عه بدوالکریم مودریس
ﻣﻦ ﻣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ , ﻣﻦ ﻣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ
    ﻣﻴﻮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﺭﻳﺒﻮﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﯼ ﺑﯽ ﺗﻮﺷﻪ ﻭ ﺯﺍﺩﻡ
               ﭼﺎﻭﻩ ﺭﯼ ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﻧﺎ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﺭﻳﮕﻪ ﮔﻮﻡ ﮐﺮﺩﻭﻭﯼ ﺗﺎﺭﻳﮑﻪ ﺷﻪ ﻭﻡ
                ﭼﺎﻭﻩ ﺭﯼ ﭼﺮﺍﯼ ﺭﻳﮕﻪ ﻭﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﺩﺍﻣﺎﻭﯼ ﺳﺎﺭﺍﯼ ﺳﻪ ﺭﮔﻪ ﺭﺩﺍﻧﯽ ﺑﻮﻡ
           ﺟﻮﻳﺎﯼ ﻧﯿﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺋﺎ ﻭﻩ ﺩﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﮐﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﯽ ﻣﻪ ﻭﺟﯽ ﮔﻴﮋﺍﻭﻡ
         ﭼﺎﻭﻩ ﺭﻳﯽ ﺩﻩ ﺭﮐﯽ ﺩﻩ ﺭﻳﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﻟﻪ ﻋﻴﻞ ﺑﺮﺍﻭﯼ ﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻮ ﺩﻩ ﺳﺘﻢ
          ﭼﺎﻭﻩ ﺭﯼ ﺳﻪ ﺭﻋﻴﻞ ﺧﺎﻭﻩ ﻥ ﺷﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﺩﻳﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻴﺮﯼ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺑﻴﺮﺍ
         ﭼﺎﻭﻩ ﺭﯼ ﭼﺮﺍﯼ ﺷﺎ ﺑﻮﺭﻫﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﻟﻪ ﻡ ﺟﻪ ﮊﻧﺎ ﻫﺎﺗﻢ ﺑﻮ ﻓﻴﺪﺍ ﮐﺎﺭﯼ
        ﻗﻮﭼﯽ ﻗﻮﺭﺑﺎﻧﯽ ﺩﻩ ﺭﮔﺎﻭ ﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﺋﻪ ﮔﻪ ﺭﺷﺎﻳﺎﻭﯼ ﺣﻮﺯﻭﺭﯼ ﺷﺎ ﻧﻴﻢ
        ﺑﻪ ﻧﺪﻩ ﯼ ﻭﺍ ﻣﻪ ﻧﺪﻩ ﯼ ﺩﻩ ﺭﮔﺎ ﻭﺍﻧﯽ ﺗﻮﻡ
ﻟﻪ ﮔﺸﺖ ﻭﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺯﻭﺭﻥ
           ﻣﻨﻴﺶ ﺑﻪ ﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﯼ ﮐﻮﺭﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﻡ

نمایش بیشتر

عبدالله علی پور

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - نقده @ شغل : دعوتگر دینی و فعال اجتماعی - مدیر کانال تلگرامی @sozimihrab

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا