اندیشهعلمی

طرح والگوى پيشنهادى براى روزهاى پس از كرونا ويروس(با محور از خود شروع كنيم! )

 مخاطبان طرح : روحانيون (ماموستايان)، روانشناسان ومشاوران،جامعه پزشكى وبهداشت ودرمان ، فعالان و”ان جى او”هاى مدنى و علاقمندان به خدمات اجتماعى و… .

✍️ كمال آذرى معلم ومشاورخانواده (سردشت)

        ❤️ اختلال استرس پس از سانحه (   PTSD ) :

         سندرم یا مجموعه‌ای از علائم ونشانه هاى اختلال اضطرابى يا بیماری می‌باشد که در بعضی از افرادی که تحت تاثیر سانحه‌ای ناگوار قرارمى گيرند، ديده مى شود.مانند:

١-بلایای طبیعی (سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، سونامی و…)

  ٢-جنگ وخشونت ( قتل وكشتار،اسارت ،دزدی، سوءاستفاده جنسی، زورگویی و…)

٣-مرگ وفوت عزيزان ، نزديكان وخويشاوندان

٤-بيمارى ها ( مزمن وسرطانى، صعب العلاج، ديابتى، كروناويروسى امروزى و…)

٥-فقر و وضعيت ناگواراقتصادى (بيكارى، كارگرى وكولبرى؟؟؟!!! ،فاصله طبقاتى و…)

٦-عدم امنيت وآرامش روحى-روانى و… .

٧-مجموعه اى ازعوامل فوق الذكر ( بسياربسيارخطرناك وقرمز قرمز؟؟؟!!! )

در شرایط استرس زا و خطرناک اختلال پس از سانحه ( PTSD )در بدن ما واکنش‌های طبیعی از جمله سردرد، احساس خفگى،ترس شديد، احساس درماندگى،تعریق، افزایش ضربان قلب، کاهش فعالیت هاى گوارشی و… رخ می‌دهد. که این واکنشها که موسوم به واکنشهای “ستیز و گریز” هستند تحت تاثیر هورمون‌ها و سیستم عصبی ما هستند. اين واكنش ها دراين شرايط تاحدودى طبيعى هستند. وبیشتر افراد پس از پایان شرایط استرس زا و خطرناک به حالت عادی بازگشته و بامشكل چندانى روبرو نخواهندشد.

اما در بعضی از افراد حتی پس از پایان یافتن بيمارى وسانحه و حتی تا ماهها و یا سالها پس از آن نیز احساس ترس، احساس خفگى شديد ودرماندگی و دیگر علائم با فراوانى وشدت بيشترباقی می‌مانند. این افراد مبتلا به نشانگان اختلال استرس پس از سانحه می‌باشند.كه ازلحاظ روانشناسى وروانشناختى و… سخت ترين وخطرناك ترين رويدادوسانحه مى باشد.كه حتماحتماباید تحت نظر و درمان قرار گیرند.حاكميت و دولت نيزبايدبه اين دوره مهم،حساس و ويژه ،اهميت خاصى قائل

شوندوامكانات وزيرساخت هاى آن را از هم اكنون فراهم سازند. ومهم تر از آن ،به اين شكاف عميق وملموس بين حاكميت و ملت خصوصا عالمان،انديشمندان وفعالان فرهنگى -مدنى و… پايان دهند. تانيرو وانرژى، وتوانايى هاى طرفين در راه توسعه،پيشرفت وآبادانى واصلاح امور هزينه گردد 

          باتوجه خطرناك بودن اختلال استرس پس ازسانحه( PTSD ) خصوصا دراين روزهاى ” كرونا ويروسى ” به مخاطبان فوق الذكر:

      پيشنهاد مى گردد درروزهاى پس از ” كروناويروس ” كه زندگى مردم به حالات عادى و قبلى خود برمى گردد؛بى شك اين حالات نيزداراى محاسن ومعايب خودهستند وبايد روالى طى شود تا زندگى پس ازچندماه مبارزه با كروناويروس وهراختلال وسانحه ديگرى از حالت قرمزبه حالت زرد وسپس به حالت سفيد(عادى وسبز )خود برگردد.

  بى شك اين دوران نيزمانندهر دوره ديگرى از زندگى تهديدها وفرصت هايى در بردارد، كه بستگى به شخص وجامعه اى كه در آن زندگى مى كند؛ مى شود فرصت ها را نيزبه تهديد تبديل كردوبراى خود، خانواده واطرافيان اضطراب وتنش بوجود آورد؛ ويا بالعكس علاوه براستفاده ازفرصت هاى موجود، تهديدها را نيز از ديدو زاويه اى ديگر ديد وبه قول سهراب سپهرى “چشم ها را شست و جورى ديگر ديد. “

  با توجه به مواردفوق الذكر وبسيارى ديگر ازناگفته ها -كه دراين مقال فرصت بيان وتفسيرآنها نيست- يكى ازمعضلات ومشكلاتى كه موجب اتلاف عمرو وقت گرانبهاى فردى وجمعى ، زيان مالى واقتصادى و… مى گردد؛ به زعم نگارنده هم يكى از آسيب هاى اجتماعى و آداب ورسوم وقت گير وزمان سوز عصرديجيتال است وموجب به تأخيرافتادن امورروزمره زندگى وحتى گاهى عدم وقت جبران آنهاست.

  موضوع وبحث معضل ومشكل  ” مراسم فاتحه خوانى ” است ونشستن چندروزه در مساجدوحتى يك ماهه درمنازل ودست كشيدن از زندگى وامورات روزمره زندگى خانواده متوفى ، خويشاوندان، فاميل و آشنايان نسبى وسببى و… است .

  اگرماموستايان وروحانيون عزيزوبزرگوار باهرطيف وگرايشى كه دارند هماهنگ و متحدالقول شوند وديگرمخاطبان فوق الذكرهم دست دردست هم ازاين طرح والگوى پيشنهادى وجايگزينى مناسب وكارآ ومفيد و كاهش و حذف آن بدعت سيئه پشتيبانى نمايند ونهايت همكارى را به منصه ى ظهور برسانند؛ شاهد رشدوتوسعه فردى، اجتماعى ، اقتصادى و… خواهيم شد و دركمترين زمان ممكن ازديگران پيشى خواهيم گرفت وجامعه اى داراى آسايش و آرامش را شاهد خواهيم بود.

 البته امورمربوط به تدفين وتشييع جنازه و واقعيات وتأكيدات دينى همچون صدراسلام به قوت خودباقى خواهدبود.

جايگزين طرح حذف مراسمات فاتحه خوانى ، جهت ارتباط ماندگارى وتقويت محاسن مراسم فوق الذكر – كه بى شك با وجودمعايبش داراى محاسن همدردى، همدلى وارتباط اجتماعى وترميم وپيوندروابط خانوادگى وخويشاوندى و… بود –  بدين گونه است كه در طول فصول سال وماهانه شاهد چهاركلاس متنوع ،لازم وضرورى براى همه اقشارجامعه با سنين مختلف و براى هردوجنس زن ومرد خواهيم بود.

 هرماه كه شامل چهار(٤) هفته مى باشد، درهرهفته ويك روز مشخص درهفته مثلا:دوشنبه يا سه شنبه هر هفته ( درشش ماهه اول سال بعد ازنمازجماعت عصر ، درشش ماهه دوم سال بعدازنمازجماعت عشاء )

هفته اول هرماه :كلاس قرآن ومفاهيم آن ،

هفته دوم هرماه كلاس مهارت هاى زندكى وامورات مربوط به روانشناسى ومشاوره ،ازدواج وخانواده  ،

هفته سوم هرماه كلاس سيره پيامبر(ص) ومسائل فقهى وشرعى ،

هفته چهارم هرماه نيزكلاس مربوط به امورات پزشكى ،بهداشتى وتغذيه اى

درمساجد هرمحله با استفاده ازمتخصصان مربوطه برگزار خواهدشد.  

   اين طرح وبرنامه به صورت عمومى ودرمساجدشهرى و روستايى برگزار خواهدشد. درروستاها ومحله هاى شهرى كه نيروى مناسب وكافى در هرچهار زمينه تخصصى وجود ندارد؛ مى شود ازنيرو وتخصص محله هاى ديگر استفاده كرد ويا دويا چندمحله با هم هماهنگ شوند وبرنامه منظم وهماهنگى با هم داشته باشند.

 البته لازم به ذكر است اين طرح وبرنامه قبلا ودر سنوات گذشته به صورت موردى وپراكنده برگزار شده است وتاحدودى نتيجه بخش ومفيدبوده است . مسلما اگربه صورت عمومى وجايگزين وبا پشتيبانى مخاطبان فوق الذكربرگزار گردد شاهدنتايج ارزشمندآن خواهيم بود.  ( برنامه فوق الذكر به پيوست مى باشد.)

                                 التماس دعا / كمال آذرى معلم ومشاورخانواده (سردشت) 

١-فروردين ماه / هفته اول:قرآن ومفاهيم آن /هفته دوم: مهارت هاى زندگى و…/ هفته سوم:سيره واخلاق پيامبر(ص) / هفته چهارم :بهداشت وتغذيه و…

٢- ارديبهشت ماه

٣-خرداد ماه 

٤-تير ماه

٥-مرداد ماه

٦-شهريور ماه

٧-مهر ماه 

٨-آبان ماه 

٩-آذر ماه

١٠-دى ماه 

١١-بهمن ماه

١٢-اسفندماه 

     هرموقعى كه ” كروناويروس ” بارگه وبنه اش راجمع كرددواوضاع به حالت عادى برگشت ( ازلحاظ روانشناسى و روانشناختى و…خطرناك ودشوارترين براى عده اى) ؛ اين برنامه هم باتمهيدات ازقبل فراهم شده شروع به برگزارى كلاس هاى تخصصى خود خواهدكردوهمه اقشارجامعه را تحت پوشش خود قرار خواهدداد. 

                                    التماس دعا /كمال آذرى معلم ومشاور خانواده

از طريق
کمال آذری
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

کمال آذری

@نویسنده و مترجم و مشاور @ آذزبایجان غربی - سردشت @ شغل : دبیر آموزش وپرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا