شعرکوردی

هۆنراوەی سەربڕینی ئیسماعیل

هۆنراوەی سەربڕینی ئیسماعیل

سعدی مرادی

هەڵبەستی ڕووداوی سەربڕینی حەزرەتی ئیسماعیل! لە نووسراوەکانی خوالێخۆشبوو مامۆستا مەلا موحەممەدی ڕەبیعی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتیان: کوڕی دوڕڕدانەی پڕ کەماڵ

عومری گەیشت بە یازدە ســـــــاڵ

جێگای ئاواتی باوکــــــــــــــی بوو

هیوا و ئومێدی دایکـــــــــــی بوو

دایکی سەرنــــــــــــجی باڵای ئەدا

ئەیوت: سپاست ئـــــــــــــەی خوا

ئیبراهیــــــــــــــم لە عالەم خەودا

داچڵەکا! زۆر پەرۆش بـــــــــــــوو

بە خەفەت و بە غەم تووش بوو

نەی ئەزانی چــــــــــۆن تەدبیرکا

ئەو خــــــــــــەوە چۆن تەعبیرکا

تووشی خـــــــــەم و پەژارە بوو 

لە بیــــــــــــــــــــروڕا ئاوارە بوو

شەوێ دی، کە ئەو خـــەوەی دی

لە غەیبەوە گەیاندیان پێـــــــــی

ئیســـــــــماعیل بکە بە قوربانی

ماتڵ مەبە تـــــــــــــــــا ئەتوانی

تا هات لە خـــەو دڵ پڕ لە خەم

ئەیوت: ئەی خـــوا من چبکەم؟

نازانم ڕاستە ئەم خـــــــــــــەوە!

یاخود منی گرتووە شـــــــــەوە؟

وتی: خـــــــــــوا ڕزگارم کـــــــــە

لە ڕاســــــــــتی ئاگادارم کــــــــە

دەرمکە لە شک و گـــــومـــــــــان

دڵ قاییممکە یا ڕەحمـــــــــــــــان

بۆ جاری سێهەم لە خـــــــــــــەوا

لە غەیبەوە هـــــــاوار کــــــــــــرا

لە قوربــــــــــــــــانی ماتڵ مەبە

دڵ قایــــــــم بەو دوو دڵ مەبە

مــــــــــــەڵێ: ئەم خەوە بە تاڵە

وەسوەسەیە یــــــــــــــا خەیاڵە

(الله) وەهــــــــایە فــــــەرمانی

ئیسماعیل بکەیتە قــــــــوربانی

چەن جوان و پێــــکەوتوو بوو

ئەونـــــدی‌تر جوانتــــــــــر بوو

بوو بە دیـــــــــمەنێ لە جوانی!

کاردێ تیژی لە ژێر کەوای‌‌دا، شاردبوو

ئیسماعیل لە کارەسات ئاگای نەبـــوو!

کوتووپڕ شــــــــەیتان لە پێش چاوی

ئیبڕاهیم، ئاشــــــکرابوو، وتــــــــــی:

خێرە؟ وتی: نەخــــــێر!! ســـــــەیرە!

کابرا من ئەزانم، شەیتان وەسوەسەی کردووی

ئەو کوڕە جوانە ئەڵێی دەنکە مرواریە سەرببڕی

ئیبڕاهیم زانی شەیتانە، لەعنەتـی لێکرد

لە بەر چـــــــــاوی گـــــــــــــــووم بـــوو

لە پێش چاوی ئیســــماعیل ئاشکرا بوو

وتی: کــــــــــــــــــــــــوڕی باش، ئەزانی!

باوکــــــــــی دڵ ڕەقت بۆچی هێناوتی؟

ئێستا ســـــــــــــەرت ئەبڕێ، هـــــەژار!! 

لاوی جــــــــــــــــــــــوان کوڕی نازدار!!

لە دەستــــــــــــی باوکـــــــــــت هەڕاکە

دەرچـــۆ، بـــڕۆ، زوو خێـــــــــــراکـــــــە

مــــــــاتڵ مـــــــــــــــــەبە ئازاکـــــــــــە

زوو لە ژێر دەســـــــــــــتی بچۆ و بڕۆ

ئەڵێ: بە فـــــەرمانــــــــــــی خـــــــــوا

سەری ئەبــــــــــڕم لەم شـــــــــــوێنەدا

ناسی! وتی: ئەی بـــــــــــێ حەیــــــــا

ئەی ڕووڕەش هـــــــــــەردوو ســــەرا

وەختێ خــوا فـــــــــــەرمـــــــان ئەدا

بەم کـــــــــارەیـــــــە، بابــــــــــــم ڕەزا

ئەگـــــــــــــەر شیـــــــــــــاوی قوربانم

زۆر بە شانــــــــــــازی ئــــــــــەزانـــــم

پێشواز ئەکـــــــــەم لەم فەرمــــــــــانە

گیان فیــــــــــدایی زۆر ئاســـــــــــــانە

ونبە لاچــــــــــــۆ لەبــــــــەر چـــــــاوم

پێم خـــــــــۆش نییە ببەی نــــــــــاوم

شەیتان کــــــوفری هاتبــــــــــووە بان

لێ نەئەگەڕا! هــــــــــەر ئــــــەی دوان

ئیسماعیل هێرشی بــــــــــۆ بــــــــــرد

سێ جار لە شوێن یەک ڕەجمی کــــرد

شەیتان لەوێ دەرچـــــــــــــــوو هەڵات

هیچ کارێکــــــی لە دەست نەهـــــــــات

لە داخــــــــــا دەشتــــــــی گــــــرتەبەر!

خاک و خـــــــــۆڵی ئەکردەســــــــــــەر!

فەرمووی: ئیبراهیــــــــــــم خەلــــــــیل

کوڕی شـــــــــــــیرینم، ئیسماعیــــــــــل

ئەمن ئەبینـــــــــــــم لە خــــــــــــەوا

سەرت ئەبڕم! (فَانــــــــــظُرْ مَاذَا تَرَي)

بڕوانە بیــــــــــــــروڕات چیـــــــــــــیە؟

لە تـــــــۆ عەزیــــــــــــزترم نیــــــــــــیە!

وڵامـــــــــی داوە بابــــــەگــــــــــــــــیان

بەجــــــــــێ بێنە، ئەمـــــــــــر و فەرمان

ئەمبـــــــــینی بە نەترســـــــــــــــــــــاوی

بە ڕووخۆشــــــــــی، بە ڕاوەســـــــتاوی!

لە ڕیــــــــــــزی ڕاوەســـــــــــــــتاوانـــــا

بە یارمەتــــــــــی خــــــــــــوای زانـــــــا

هـــــــەردوویان بـــــــوون بە هاو بڕیار

بـــــــۆ قـــــــوربانـــــــــــــی توندوتەیار

بـــــــــڕوانە بــــــــۆ ئیـــــــــمانــــــی وا

کوڕی خۆی فــــــــیدای خـــــــــــودا بکا

ئامادە بـــــــــوون، بڕیاریان دابـــــــــوو

بــــــــــۆ حــــــــوکم و فــــــــــەرمانــی

ئیســـــــــــــماعیل مــــــــــــــلی ڕاکێشا

ئیبڕاهیـــــــــــــم کاردی دەرکێــــــــــشا

کاردێــــــــــــــکی وا، دای لە بــــــــــەرد

هـــــــــەر وەک پەنێــــــــر کــــردی لەت

کاردی خوێنڕێژی بۆ مــــــــــل بــــــــــرد

خۆشــــــــەویستی دەســـــــتی شل کرد

ئیســــــــــــماعیل وتی: بایە گــــــــــیان

ئاوا ئەنجام ئەدەی فــــــــەرمــــــــــان؟!

کارێ خــــــــــــــــوا پێــــــــــــــی ڕازییە

بــــــــۆ مـــــــــــن و تــــــــــــۆ شانازییە

بڵێ: بە دایکم خــــــــــەم نەخـــــــــــــوا

بەختەوەرێ وەک مــــــــــــــن کــــــــــوا؟

خوا دوعـــــــــای لێ بیـــــــــــــــــستووە

کـــــــــە قوربانی لێ ویـــــــــــــــــستووە

خەلــــــــیل وتــــــــی: ئەی پەروەردگار

ئەی خــــــــــــــاوەن لەیل و نەهـــــــــار

نوێــــــــژ و ڕۆژوو و عـــــــــــــــیبادەتم

نەزر و قـــــــــــــوربانی و تاعـــــــــــەتم

مەرگ و ژیـــــــانم، بــــــــــۆ تــــــــــۆیە

مانوونەمــــــــانم، بــــــــــۆ تــــــــــــۆیە

قەبووڵ کــــــــــــە لـــــــێم ئەم قوربانە

ئەم کـــــــــــۆرپە جــــــــــــــوانە تاقانە

گەردن وەک چــــــــــووزەی چنــــــــوور

کاردی پیــــــــا هێــــــــــــــنا بـــــە زوور

چون کە ڕەزای نەبـــــــــــوو بـــــــاری

ئەڵماس لە گوڵ نەبـــــــــوو کـــــــاری

ئیبراهیم چـــــون دی کارەســــــــــات

سوڕما ســـــەری، حەیران ومـــــــــات

بەزەیـــــــــــی و ڕەحمـــــــــی نا لاوە!

کاردی بـــــــە ملـــــــــیا هێنـــــــــــاوە

کارد نەی بڕی گەردنــــــــــــی گـــــــوڵ

ئیبـــــــڕاهیم ترســــــــــــــی نیشتە دڵ

گـــــــــــریا وکوو هـــــــەوری بەهـــــــار

هــــــــاواری کـــــــــــرد” پەروەردگــــــار

نــــــــەکــــەی لە ڕەنجــــــــــم بێ بەری

قوربانییــــــــــــــەکەم لێ وەرگــــــــــری

(قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

خوای گــــــــــەورە، بانگـــــــــی لێ کرد

فــــــــەرمانەکەت بەجـــــــــێ هـــــاورد

بۆمــــــــــان ناردی زیــــــــــبحێ عەزیم

مزگێنیــــــــــــت بـــــــــێ ( يَا إِبْرَاهِيمُ)

يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا 

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِـــنِينَ 

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِــــــينُ 

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَـــــــــــظِيمٍ 

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِــــرِينَ 

سَلَامٌ عَلَي إِبْرَاهِـــــــــــــيمَ 

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْـــــــسِنِينَ 

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْــــــمُؤْمِنِينَ 

نووسینەوەی” سەعدی مرادی “بڵۆ

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا