عباداتفقه

نکاتی پیرامون حج

هوالجمیل

لبیک اللهم لبیک ، لبیک لاشریک لک لبیک
ان الحمد و النعمه لک و الملک ، لاشریک لک

اسلام یعنی مجموعه بخش های سه گانه

اسلام از سوی دانشمندان و متفکران اسلامی گذشته و معاصر ، به سه بخش تقسیم و طبقه بندی شده است .

اول عقاید که شامل:
ایمان به خدا و فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی و قضا و قدر و رستاخیز

دوم اخلاق ،که شامل معنویت و مفاهیمی که اساس تزکیه و تربیت دینی قرار دارد و همه صفات و خصایص دیگر اخلاقی و تربیتی که بر آنها استوار است و اهمیت ، ماندگاری و اثرگذاری خود را از آنها الهام می گیرد .

سوم احکام،
ارکان اساسی این بخش که زیر بنای سایر اعمال قرار می گیرند :
*شهادت دادن به یگانگیخداوند
*اقامه نماز
*پرداخت زکات (برای کسانی که ثروت و دارایی آنها به حد نصاب رسیده باشد ).
*حج بیت الله(برای کسانی که توانایی مالی و جسمی و علاوه بر زاد خانه ، زاد راه نیز داشته باشد ).

مجموعه همه اینها که ذکر شد ، اسلام را به عنوان یک نظام ، برنامه و روش زندگی کامل و جامع شکل می دهد .بخش سه گانه چنان بهم پیوسته ، مربوط و در تاثیر و تاثر باهمدیگر اند که به هیچ صورتی نمی شود وجود یکی را بدون وجود دیگری تصور کرد و یا یکی را بدون دیگری به پا داشت و ماندگار کرد .حذف و کنارگذاشتن یکی به حذف کنار گذاشتن دیگری خواهد انجامید .ماندگاری و وجود هر کدام به ماندگاری و وجود دیگری رابطه قطعی و لا یتخلف دارد .بنابراین هیچ کدام از اینها را نمی توان به تنهایی مد نظر قرار داد و از غیر از آنها چشم پوشید و اینگونه تلقی کرد که هر کدام از بخش های فوق بدون وجود بخش های دیگر کماکان هویت، اصالت و تاثیر گذاری وحیانی و آسمانی خویش را حفظ خواهد کرد .این واقعیت مسلم و تردید ناپذیر است .
قرآن در بسیاری از آیات به آن اشاره کرده و نیز در احادیث نبوی به چشم می خورد .بنابر این بخش عقاید بدون دو بخش احکام و بخش های عقاید و اخلاق بدون بخش احکام و بالعکس .
پس مسلمان واقعی یعنی کسی که به مجموع عقاید ، اخلاق و احکام معتقد و ملتزم باشد .

اسلام یعنی مجموعه ی بخشهای سه گانه و مسلمان یعنی کسی که به همه بخش های سه گانه یاد شده ایمان و عقیده داشته و بدانها پایبندی و التزام داشته باشد و تمام بخش های عقاید ، اخلاق و احکام را در زندگی خویش به نحو شایسته و بایسته عملی و اجرایی کند .بخش هایی از اسلام را نگاهداشتن و اجرا کردن و بدان پایبند بودن و از بخش های دیگر چشم پوشی و تعطیل نمودن هرگز اسلام نخواهد شد .کاری که امروز بسیاری از مسلمان نماها تبلیغ و تلقین می کنند.

*بخش احکام

در بخش احکام، به ارکان اساسی اسلام اشاره شد که یکی از آنها عبارت بود از “حج”

موضوع حج بیت الله الحرام ، یکی از مهم ترین موضوعات فقه اسلامی در طول تاریخ بوده و دانشمندان ، فقیهان و عالمان دین در گذر تاریخ بلند اسلامی ، به آن و در بحث پرداختن به احکام آن عنایت جدی و طاقت فرسایی داشته اند .
حج یکی از باشکوه ترین و پرشوکت ترین مراسم و آیین های دینی در اسلام می باشد .مسلمانان که شراط لازم و توانگراند باید به عنوان یک فرضه در عمر یکبار در این آیین باشکوه شرکت نموده و حضور یابند و عظمت اسلام را در آیینه این آیین بزرگ و جهانی به چشم ببینند و با تمام وجود آن را حس و لمس کنند و از آثار و برکات بی حد و حصر آن در حد توان خود و به میزان و مقدار لیاقت و کفایتی که قبل از سفر در روح و روان و ظاهر و باطن خویش مهیا دیده اند بهره مند گردند .

*حج کانون برکات مادی و معنوی

فلسفه حج ، رفتن به سوی خدا و طلب کردن ثواب بسیار و بیرون شدن از جمیع گناهان صادره از انسان می باشد ، و نیز برای این است که از اشتباهات گذشته توبه کرده و پاک شده و اعمال آینده خود را گیرد ، چون حج موجب آمرزش و کفاره گناهان گذشته فرد گشته و مانند فردی است که تازه از مادر متولد شده است.(من حج فلم یرفث و لم یفسق ، رجع کیوم ولدته امه)
بایستی با نیتی خالص و مالی حلال و با علم و شناختی کافی حج را بجای آورد تا لطف خدا شامل حال گردد و زنگار گناه از نامه اعمال زداییده شود ،چنانچه گویی عمری دوباره یافته ای و دیگر بارفرصت پیدا نموده ای که جبران مافات کنی و زندگی دوباره بسازی .همانطور که حج زنگار گناه را از صحفه اعمال می زداید ، همچون کوره ای سوزان پرده های ریا را کنار می زند و آدمی همچون طلایی ناب در کوره ی آن گداخته می شود و عیار واقعیش برای دیگران نمایان می گردد .
چه بسیارند کسانی که ماسک های گوناگون به چهره دارند و در ورای این ماسک ها از سادگی و پاکی دلی مردم سوئ استفا ه کرده و به چپاول و غارتگری مشغول هستند .بی انکه مردم اندکی به آنان شک کنند و یادر مورد پاکیشان تردیدی بخود راه دهند اما همین آدمیان روبه صفت و ریاکار چون به حج می روند در حالیکه نیت درستی ندارند و مالی حلال و پاک همراهشان نیست همچون همیشه ماسک تظاهر و ریا را بر چهره می زنند ، غافل ا

ز اینکه در این میدان ، ماسک به کار نمی آید وچهره حقیقی آنان آشکار و نمایان خواهد شد .

واینکه علت حج لوازم آن است از خرج کردن و به حساب رسیدن اموال و به زحمت و مشقت انداختن بدن و منع شدن از اعمال شهوانی و بردن لذات و تقرب با پرودگار عزوجل با سبب عبادات و خضوع و فروتنی و کشیدن ذلت سفر مدتی مدید در گرما و سرماو میان خوف و امن و خاطر جمعی و ترس ، در زمانی بس طولانی و پیوسته ، و آنچه در حج است از منافع برای جمیع مردم و خواستن حاجت از خدا و ترسیدن از او ، و رها شدن از صفت زشت بی رحمی و سنگدلی و بی باکی ، و نیز از یادنبردن خدا ، و او را فراموش نکردن و از غیر خدا امید بریدن و به عمل پردادختن و به حقوق رسیدگی کردن و جلوگیری نفس از فساد گرایی ، نفع رساندن یا به منفت رسیدن کسانی که در شرق و غرب زمین زندگی می کنند و در حج شرکت نموده یا نکرده .

در حج همه مسلمانان دور هم جمع شده و همدیگر را ملاقات می کنند و از هر نوع پیوندی جز پیوند اسلام بدورند و از هر عنوان و نشانی خود را حفظ و دور می نمایند و همه چیز جز جامه ای خام و نادوخته که عورت را بپوشاند و فردی را از فردی و قبیله ای را ا قبیله ای و نژادی را از نژادی جدا و متمایز نسازد ، وتنها پیوند اسلام است ونسب ،نسب اسلام است و ملت ،ملت اسلام است .

ابن عباس روایت کرده اند :
مردمان از خرید و فروش و تجارت و بازگانی به هنگام اجتماع حاجیان و موقع حج پرهیز می کردند و می گفتند :ایام ذکر و اوقات عبادت است ،پس خدا این آیه را نازل فرمود (لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم )”گناهی بر شما نیست اینکه از فضل پروردگار خود برخوردار شوید “

وقتی چنین فهم و شعوری در قلب انسان جایگزین باشد و بداند که در حالی که او دارد روزی می طلبد در همان حال به عبادت خدا مشغول است و متوجه خواهد شد که چنین عبادتی با عبادت حج منافاتی ندارد و هر دوی آنها در مسیر حق و در خط خداشناسی است و رو به سوی خدا دارد .

اسلام همه را مکلف کرد که در حج از هر انچه ایشان را از لحاظ لباس از دیگران جدا سازد بدر آیند و از خود بدور دارند تا در بیت الله به عنوان برادران و خواهران برابری با یکدیگر روبرو شوند و همدیگر را ملاقات نمایند نه اینکه از لباسها بدر آیند و به نژادها بگرایند و افتخار نمایند .باید نژادگرایی و تعصبات جاهلانه را به گوشه ای انداخت .از آستان باعظمت آفریدگار خواسته شود که قلم عفو بر لغزشها و اشتباهات کشیده شود و آنچه را از فحش و ناسزا و و گناه و نافرمایی و جنگ و ستیزی که اسلام از آن نهی کرده است ،نادید انگارد و محو دارد .

تهەی و تدوین: بیان عزیزی /پاوه

از طريق
بیان عزیزی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

بیان عزیزی

استان کرمانشاه - پاوه مترجم - نویسنده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا