خانواده

عواقب زشت وناگوار گناه

باید به این حقیقت پی برد که گناهان سم کشنده دل ها وسبب بیماری آن بشمار می روند وضرر آنها برای دل بسان ضرر زهر است برای تن.
إمام ابن مبارک چه زیبا فرموده:
رأیتُ الذُّنُوبَ تُمِیتُ القُلُوبَ وقد یورثُ الذّل إدمانُهَــا
                                          وترکُ الذُّنُوبِ حَیَاهُ القُلُوبِ وخَیْرٌ لِنَفْسِـکِ عِصْیَانُهَــا
گناهان قلب را می میرانند وگاهی اوقات ارتکاب گناهان باعث ذلت ورسوایی می شود وترک گناهان مایه زنده بودن قلب است وخیر وصلاح نفس تو در آن است که به خواهش های آن جواب ندهی.
گناهان در دنیا وآخرت آثار مضرومخربی بردل وتن می گذارند که جز خدا کسی عاقبت آن را نمی داند اینجاست که می گوییم عامل تمام رسوایی ها ودردها در دنیا وآخرت گناهان ومعاصی می باشند.
چه چیزی سبب اخراج آدم و حوا از بهشت-خانه لذت ها ونعمت ها- به سوی خانه مصائب واندوه وغم ها گردید؟
چه چیزی سبب اخراج ابلیس از آسمان ها و موجب طرد ولعن ابدی وی شد و وی را به کریه ترین وقبیح ترین شکل ملعون گرداند؟ به جای نزدیکی از خدا ، دوری و بجای رحمت خدا لعن ونفرین وبجای بهشت آتش فروزان بهره اش گردید.

دربرابر خدا نهایت جسارت و نافرمانی را از خود نشان داد خدا نیز وی را به شدت از رحمت خود نا امید گرداند وغضب وخشم خود را براو فرود آورد با خدا از در دشمنی درآمد وی نیز او را تباه گرداند تا اینکه بعد از این همه عبادت وبندگی – بخاطر مخالفت با امر خدا- رهبریت تمام مجرمان وفاسقان را عهده دار شد.
عامل غرق شدن وهلاکت قوم نوح چه بود؟تا جایی که آب(که سبب نابودی آنها بود) به نوک قله کوه ها رسید(وهمه جا را فراگرفت).
چه چیزی باعث گردید قوم عاد توسط تند باد بمانند تنه های پوک وتوخالی درختان خرماروی زمین افکنده شوند(وشهرشان را که نمونه آن در هیچ سرزمینی نبود،نابود وویران گرداند؟)
چه چیزی سبب برانگیختن صدای مهیب (صیحه)برقوم ثمود شد که بر اثرآن در خانه وکاشانه خود خشکیدند وبر روی افتادند؟
چه چیزی سبب کندن سرزمین قوم لوط شد تا جایی که حضرت جبرئیل سرزمین آنها را به حدی بلند نمود که فرشتگان صدای زوزه ی سگها را شنیدند وسپس آنها را واژگون ساخت وآنها را زیر ورو کرد وبر آنها سنگ پاره هایی از سنگ گل فروباراند وآنها را به عقاب هایی عذاب داد که هیچ امتی را این چنین عذاب نداده است وسرانجام همه ی آنها را نابود گرداند؟!
چه چیزی سبب آمدن ابر عذاب بر قوم شعیب شد و بجای باران برسر آنها آتش فروباراند؟
چه چیزی موجب غرق شدن فرعون وقومش گردید وروح های آنها را به جهنم واصل نمود؟
چه چیزی سبب فروبردن قارون وخانه ودارائیش در زمین شد؟
عامل هلاک ساختن ملت های بعد از نوح به انواع مجازات ها چه بود؟
چه چیزی سبب شد ،باراول قومی پیکارجو وتوانا به رهبری بخت النصر بر بنی اسرائیل مسلط شوند و خانه هایشان را تفتیش نمایند ؛ مردانشان را بکشند و زنانشان را اسیر گردانند و برای باردوم درزمان اسپیانوس قیصر روم نیزآنچه را یافتند ودر دسترشان بود نابود ساختند و برهرکه وهرچه دست می یازیدند میکشتند ودرهم می کوبیدند؟

عامل آمدن انواع عذاب ومجازات ها براین قوم چه بود یک بار باکشتن واسیر نمودنشان ، باری توسط جورو ستم ملوک و نیزباری دیگر به تبدیل نمودنشان به بوزینگان مطرودی،آنها را مجازات نمود؟ وعاقبت وخیم آنهارا که خداوند بدان اشاره نموده است که می فرماید:لَیَبْعَثَنَّ عَلَیْهِمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ مَنْ یَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ الأعراف/۱۶۷یعنی: تا دامنه روز قیامت کسی را برآنان(بنی اسرائیل) چیره می گرداند که بدترین عذاب را بدانان می چشاند.

برخی ازآثارگناهان
۱- گناهکارموجب جریء شدن کسانی می شود که پیشترتوان جرأت یافتن براورا نداشته اند.
۲-کثرت گناه موجب مُهرزدن برقلب است تا جایی که صاحبش را جزو غافلان می گرداند ؛ چنانچه بعضی از سلف در ارتباط با لفظ “ران” در آیه مطففین/۱۴ که می فرماید:کَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا یَکْسِبُونَ یعنی:هرگزچنین نیست بلکه آنچه کسب کرده اند زنگاری بر روی قلبشان گذاشته است وروزنه هدایت را بر روی ایشان بسته است می گویند (ران) یعنی پی درپی انجام گناه تا جایی که موجب کوری قلب می شود بدینصورت که قلب توسط گناهان زنگارگرفته،واثر سیاهی درقلبش ایجادمی شود،هرگاه گناه فزونی یافت اثرسیاه نیززیاد می شود تا اینکه قلب به مرحله(ران) می رسد با فزونی یافتن گناهان قلب به مرحله طبع وقفل فرو می ریزد ودرنتیجه تاریکی وزنگار قلبش را می پوشاند.
۳- انجام گناه زشتی وپلشتی آن را ازدل میکند تا اینکه گناه برایش عادت می شود.
۴- از آثار گناه این است که هرگناه زنجیروار گناه دیگری را به دنبال خود می آورد و گناه دیگری را ایجاد می کند
۵- انجام گناه ظلمتی بسان ظلمت شب درقلب انسان ایجاد می کند چنانچه از ابن عباس روایت است که می فرماید:طاعت وعبادت باعث نورانیت صورت، روشنی قلب، وسعت وکثرت رزق،ومحبت در دل مردم است وگناه سیاهی صورت، وظلمت وتاریکی قلب، کم شدن روزی وکراهت وناخشنودی نزد قلوب مردم رادرپی دارد.
۶- گناه باعث ضعف وناتوانی قلب وتن می شود در اولین وهله گناه برقلب تأثیرمی گذارد تا اینکه موجب مردنش می شود بعد از نابودی به تن هم سرایت می کند چرا که قوت ونیروی انسان دردلش است هرگاه دل نیرو گرفت بدن هم نیرومی گیرد.
۷-گناه اُمور وکاروبارش را برانسان گناهکار دشوار وسخت می گرداند به نحوی که به هرکاری روی می آورد راه انجام آن را برخود بسته وبسته ویا سخت ودشوار می یابد.

بعضی از سلف گفته اند هرگاه گناهی را انجام می دهم اثر آنرا در همسر، فرزندان، وحتی حیوان سواری ام احساس می کنم.
۸- گناه نفرت وناخشنودی رادر میان انسان عاصی ومردم خصوصاً اهل خیرایجاد می کند.

أبو الدرداء می گوید: از نفرین شدگان توسط  دل های مؤمنان در حالی که شما از آن بی اطلاع هستید بپرهیزید ،یکی گفت چگونه او را نفرین می کنند وخودش هم نمی داند؟ فرمود: آن کس مخالف دستورات خداوند عمل کرده ومرتکب گناه می شود ، سپس خداوند تنفر وناخشنودی از او را دردل های مؤمنان ایجاد می کند.
۹- انسان عاصی ، کرامت ومقام ومنزلت خویش را نزد خدا ومردم ازدست می دهد چنانچه خداوند متعال می فرماید:وَمَنْ یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُکْرِم. حج/۱۸ خدا هرکه را بی ارزش کند هیچکس نمی تواند اورا گرامی بدارد.
۱۰- گناه ، فروغ غیرت وعزت رادرقلب انسان خاموش می گرداند.
۱۱- گناه موجب ازبین رفتن حیا می شود که مایه حیات قلب است.
۱۲-ارتکاب ومداومت برگناه موجب می شود که معاصی درنظرشخص، آسان وکوچک جلوه گرشوند.

ابن مسعودمی گوید:مؤمن گناهش راچنان بزرگ می بیند که گویا زیر کوهی نشسته واز این می ترسد که زیر کوه هلاک شود اما شخص فاجر گناهش را چون مگسی می داند که بر بینی اش می نشیند واو با دستش آن مگس را دفع می کند.
أنس هم می گوید:شما کارهایی را انجام می دهید که از نظر خودتان بی اهمیت تر و باریک تر از مو است درحالی که در زمان پیامبر (ص)ما آنها را از جمله موبقات(گناهانی که موجب هلاکت شخص درآخرت می شوند)می دانستیم(رواه البخاری) .
وبلال بن سعد نیزمی گوید به کوچکی گناهان منگر بلکه به بزرگی کسی بنگر که نافرمانیش می کنی.

عوامل سخت شدن دل

ما بطور ویژه و فهرست وار  به پنج چیزاشاره می کنیم که برای قلب سم کشنده بحساب می آیند وتأثیر فراوانی بر قلب (جهت تمایلش به گناه) دارند.
۱
زیاد سخن گفتن ۲-نظرکردن به نا محرم ۳-معاشرت ودرهم آمیختن زیاد و غیر مفید

۴ -پرخوری۵- زیادخوابیدن
منبع: انترنت ترجمه: اسمعیل ابراهیمیان۹۳/۶/۱۲

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن